San Lucas 10

1Gudëdë stubi tiempë; iurní gudili Dadë Jesús setenta nguiu. Bëshe'ldë më lë'ë rai' lu grë ra guë'dchi catë rac shtu'u më tsa më despuësë. Chupë nguiu bëshe'ldë më tubi ladë. Chupë nguiu bëshe'ldë më stubi ladë. Grë rai' gua. 2Guni'i më lu rall: ―Ra mënë shtë guë́'dchiliu na ziquë lachi con ganza'quë perë du'psë na el quë narunë dchi'ni. Por ni gulë guna'bë lu Dios guëshe'ldë më más nagunë dchi'ni. 3Gulë gua. Rshe'lda lë'ë të ziquë lli'li lu ra ma dushë; mënë humildë entrë mënë dzabë. 4Adë guá'adi'i të bëdu shtë dumí. Adë guá'adi'i të bëdu lari. Adë guá'adi'i të rachi. Adë gac ldë'ë të lu nezë parë guadi'dzënú të mënë. 5Iurë guëdchini të lidchi mënë, gulë bë'në saludar ra mënë. Gulë guni'i lu rall: “Gulë bë'në recibir bendición shtë Dios”. 6Si talë quëreldë nguiu ndë nagunë recibir bendición shtë́nël, cuezënú bendición con lë́'ëll; perë si talë guëquë́ guiá'all bendición ni, guëabrí guëa'në bendición parë lë́'ël stubi. 7Gulë tsagla'guë cuezë të mizmë hiu'u ni catë bë'në mënë recibir lë́'ël. Gulë gau narne'e rall gau të. Gulë bii' lo quë narne'e rall purquë zni na el quë narunë dchi'ni; nápëll derechë gaull lu mellë shtë lamë shtë́hi'. Adë rnítidi'i të tiempë zia'a të zihani lidchi mënë. 8Iurë guëdchini të lu guë'dchi catë runë ra mënë recibir lë'ë të, gulë gau lo quë narne'e rall gau të. 9Gulë bënëac ra nanapë galguidzë. Gulë guni'i lu mënë shtë guë'dchi: “Hia bëga'a iurë, guëlladchi zuga'a Dios parë guënibë'a më lë'ë të”. 10Perë si talë guëdchini të lu guë'dchi catë adë rúnëdi'i mënë recibir lë'ë të, gulë tsa grë nezë shtë guë'dchi. 11Gulë guni'i: “Gushëguiu'u naquë́ guëa' na'a, guëdchibë na'a ziquë sëñi cuntrë lë'ë të, të gac bë'a të bëdchini na'a nu guni'i na'a lu të bëga'a iurë; guëlladchi zuga'a Dios parë guënibë'a më lë'ë të”. 12Rnia'a lu të iurë ze'dë guëdchini juici shtë Dios, ra mënë shtë guë'dchi nadë rzu'bë diáguëdi'i shti'dzë Dios, gunë Dios cashtigu lë'ë rall más quë mënë shtë ciudá Sodoma. 13’Prubi de lë'ë të mënë shtë guë'dchi Corazín nu Betsaida, purquë adë gualdídi'i ldu'u të na. Si talë nihuna milagrë lu mënë shtë guë'dchi Tiro nu Sidón cumë bëna entrë lë'ë të, niabrí ldu'u rall con Dios. Niasubë rall lu dë nu niacu rall lari nagasë ziquë sëñi de quë bë'në nadzë'ë rall mudë nanabani rall. 14Por ni, iurë guëshe'ldë Dios juici guëc ra mënë shtë guë́'dchiliu, ra mënë shtë Tiro nu Sidón gunë rall sufrir menos quë lë'ë të. 15Nu rnia'a lu të mënë shtë Capernaum, llua'a të na të mënë nabë'në ldai' Dios guëc të perë guëtia'a Dios lë'ë të lu cashtigu shtë gui'i. 16Guni'i më lu setenta shmënë më: ―El quë narzu'bë diaguë shti'dzë të, también rzu'bë diáguëll shti'dza. El quë narquë́ guia'a lë'ë të, rquë guiá'all na. Nu mizmë tiempë rquë guiá'all el quë nabëshe'ldë na. 17Gua ra setenta shmënë Jesús. Rquitë ldu'u rai'. Guni'i rai' lu Jesús: ―Dadë, guni'i na'a lël parë guëgú na'a mëdzabë la'ni ldu'u mënë nu rzu'bë diaguë ra mëdzabë shti'dzë na'a. 18Guni'i Jesús lu rai': ―Vencidë na Satanás. Gunahia lu Satanás iurë bëquëldí Dios lë́'ëll; guláguëll ziquë tubi ray shtë nguzi'u. Guláguëll dizdë gube'e catë quëbezë Dios hashtë guetë. 19Guná, bënehia pudërë parë guëlú të guëc ra serpientë nu nillë. Napë të pudërë gunë të gan lu Satanás. Adë pë gáquëdi'i të. 20Perë guná, adë rquítëdi'i ldu'u të purquë rzu'bë diaguë mëdzabë shti'dzë të sino quë gulë bëquitë ldu'u të purquë nasalvar të. Lë të naescritë lu gube'e. 21La'ni mizmë iurë Jesús bëquitë ldú'i' por pudërë shtë Espíritu Santo. Guni'i më lu Dios: ―Shtada, dushquíllil, rnibë́'al gube'e nu guë́'dchiliu. Quëhuna alabar lë́'ël. Bëluá'al shtí'dzël lu mënë humildë, rac bë'a rall. Perë nacahi shtí'dzël bë́'nël parë ra mënë narni'i na rall më ru'bë, nu parë ra mënë narianaldë tëchi llgabë nguiu. Zni bë́'nël, Dadë, purquë zni rac shtú'ul gac. 22Guni'i më lu ra mënë: ―Shtada bëne'e grë ra cusë guiahia. Ni tubi chu runguë bë'a chu nahia de verdá, sulamëntë Shtada runguë bë́'ai'. Ni tubi chu runguë bë'a chu na Shtada de verdá, sulamëntë na runguë bë́'ahia chu náhi'. Nahia shini më, nu gunguë bë'a mieti Shtada sulamëntë si rac shtua'a guëluá'ahia nguiu ni Shtada. 23Iurní guni'i më lu lë́'ësë ra shini gusë'dë më: ―Nalë́ bë'në ldai' Dios lë'ë mënë nariasë́ lo quë nariasë́ të. 24Zihani mënë nabiadi'dzë shti'dzë Dios nu rëy naguquëreldë guahietë, guc shtu'u rai' guëná rai' lo quë narná të, perë gunádi'i rai'. Guc shtu'u rai' guini rai' lo quë narini të perë bínidi'i rai' di'dzë ni. 25Tubi narlua'a lëy shtë Moisés bëdchínill lu Jesús parë guëtë́'dëll tubi prëbë lë'ë më. Guna'bë dí'dzëll lu më: ―¿Pë rní'il lla guna parë gac salvara? 26Jesús bëquebi: ―¿Pë rni'i lëy shtë Dios? ¿Lla rní'il quëgni'i lëy? 27Guni'i nguiu iurní: ―Naná escritë: “Gulë guc shtu'u Dadë Dios con guëdubinú ldú'ul. Gulë guc shtu'u Dios con guëdubi almë shtë të, nu con guëdubi fuersë shtë të. Gulë guc shtu'u Dios con guëdubi shgabë të.” Nu rni'i lëy shtë Dios: “Gulë guc shtu'u grë sa'l ziquë rac shtú'ul mizmë lë́'ël”. 28Jesús guni'i lull: ―Bien rní'il. Si talë gúnël cumplir lo quë naná escritë, guëbánil parë siemprë. 29Perë lë'ë nguiu rac shtu'u guëni'i mënë bien de lë́'ëll. Guna'bë dí'dzëll lu më: ―¿Chu na sahia? 30Jesús bëquebi con comparaciuni rë': ―Tubi nguiu bërú'ull Jerusalén parë ziá'all guë'dchi Jericó. Terciuni bëru'u nguba'në lu nezë. Gulaa'në rall grë nanuá'all hashtë nu shábëll. Bëdë'ë nguba'në galnë́ lë́'ëll, iurní bësëa'në rall lë́'ëll hia mërë niátill. 31Guzac tubi bëshuzi bëdchini catë naga'a nguiu ni. Iurë guná bëshuzi lu nguiu, gudëdë bëshuzi stubi nezë. 32Nu tubi më levita narunë compañi lë'ë bëshuzi la'ni iádu'u, bëdchínill; gunall lu nguiu naga'a nezë. Lë'ë quë lë'ë stubi nezë gudë́dëll. 33Perë tubi nguiu shtë guë'dchi Samaria zia'a mizmë nezë ni. Gunall lu nguiu naga'a. Bëga'a ldú'ull lë'ë nguiu. 34Iurní guabí'guëll lu nguiu, nu bë́'nëll rumëdi lu ridë. Bëtiá'all sëiti con vini nu bëshí'ill tubi lari lu ridë. Bëdchí'bëll nguiu ni tëchi ma nanuá'all. Guanull lë'ë nguiu catë rëa'në nguiu pusadë. Ndë bë́'nëll compañi naná ridë. 35Stubi dzë nabrëgue'lë, iurë lë'ë samaritano guzia'a, gulull chupë dumí bëdchichi. Bëdë́'ëll cua'a nashtënë pusadë. Nu guní'ill: “Gupë nguiu rë'. Si talë gúnël gashtë más, na guëguilla iurë guëabría.” 36Guni'i Jesús lu narlua'a lëy: ―Guni'i lua, de tsunë nguiu naguná lu nguiu naguc ridë por ra nguba'në, ¿chu guc shtu'u lë'ë sáhi'? 37Guni'i mësë shtë lëy: ―El quë nabëga'a ldu'u naná ridë. Iurní guni'i më lull: ―Zni lë́'ël, guaguë'në ziquë bë'në më samaritano. 38Guagla'guë zia'a Jesús nezë con ra mënë. Bëdchini më tubi guë'dchi catë quëreldë Marta nu béldëll María. Bë'në rai' recibir lë'ë Jesús lidchi rai'. 39María guzubë guëa' Dadë Jesús parë guëquë́ diágui' shti'dzë më. 40Marta rquëdi'ni ldú'ull tantë dchi'ni nanú la'ni hiu'u. Guabi'guë Marta lu Jesús, nu guní'i': ―Dadë, ¿pëzielú bëdë́'ël permisi guzubë belda guëa'l? guëquë́ diáguëll shtí'dzël, nu tubsia quëhuna dchi'ni. Guni'i lull gúnëll compañi na. 41Guni'i Jesús lu Marta: ―Marta, Marta, nalë́ rquëdi'ni ldú'ul por dchi'ni nananú; adë rbedchídi'i ldú'ul. 42Tubsë cusë rqui'ni. María gudili lo mejurë. Adë chu guëdchisú lo quë nanápi'.

will be added

X\