San Lucas 1

1Na Lucas, quëquëa'a librë rë' nu guëshé'ldahin lul Tiófilo con llëru'bë rëspëti. Nanël zihani mënë bëquë'ë rall lo quë nabëlua'a Jesús nu lo quë nabë'në më. Guc shtu'u rall guëquë'ë rall cusë según tiempë ecsactë naguquin. 2Bëquë'ë rall lo quë narialdí ldu'u hia'a guquin. Bëquë'ë rall lo quë naguná mënë dizdë tiempë naguzublú ruadi'dzë më diza'quë. 3Nu guc ldua'a cumë cusë za'quë guëquëa'a tubi histuri ecsactë parë gac bë́'al verdá na di'dzë rë'. Guna'bë di'dza lu zihani mënë pë guná rall, nu nanë́a ra di'dzë rë' na verdá. 4Caquëa'a lul iúbil Tiófilo, parë gac bë́'al ra cusë nabëlua'a mënë lul nahin verdá. 5Tiempë dzë ni Herodes guc rëy shtë Judea, nanú tubi bëshuzi lë Zacarías. Náhi' con los de más sáhi' grupë shtë Abías. Tse'lë Zacarías lë Elizabet; shtadë guëlú Elizabet guc bëshuzi nabërulë́ Aarón. 6Zacarías nu Elizabet tubldí na shcuendë rai' lu Dios nu bëzu'bë diaguë rai' grë mandamientë nu lëy shtë Dadë Dios. Bë'në rai' cumplir. 7Gúpëdi'i rai' shíni' purquë Elizabet gúdi'i shíni'. Además de ni guërupë rai' hia më gushë rai'. 8Guzac tubi dzë bë'në tucarë Zacarías gúni' dchi'ni shtë bëshuzi lu Dios según turnë grupë shtë Zacarías gunë rai' dchi'ni. 9Ziquë na custumbrë shtë ra bëshuzi, gua rai' tubi pueshtë nia'a chu gunë tucarë tsaldú gushialë lu Dios la'ni iádu'u ru'bë. Bë'në tucarë Zacarías. Guatë́hi' lugar sagradë shtë iádu'u. 10Iurë lë'ë ialë rie'qui, grë ra mënë zihani narë́ rualdëa' shtë iádu'u, quëadi'dzënú rall Dios. 11Iurní bëlua'alú tubi ianglë shtë Dios lu Zacarías. Zúhi' ladë ldi shtë bëcu'guë catë rie'qui ialë. 12Iurë guná Zacarías lu ianglë, bëdzëbë Zacarías; bëdzélëdi'i Zacarías pë nihúni'. 13Perë lë'ë ianglë guni'i: ―Zacarías, adë rdzë́bëdi'il purquë shtí'dzël bëdchini lu Dios. Gunë më lo quë narná'bël lu më. Lë'ë tsé'lël Elizabet gapë tubi me'dë naguëdë'ë të lë́hi' Juan. 14Iurë lë'ë me'dë guëdchini guë́'dchiliu, guëquitë ldú'ul nu tsu lëgrë ldú'ul. Zihani mënë guëquitë ldu'u rall iurë lë'ë me'dë galë. 15Gáqui' siervë ru'bë shtë Dadë Dios, nu gúdi'i' vini. Gúdi'i' ni tubi clasë licor. Dizdë antsë gáli' hia cabezë Espíritu Santo la'ni ldú'i'. 16Guëní'i' shti'dzë Dios nu zihani mënë shtë naciuni Israel guëabrí ldu'u rall con Dadë Dios shtë hia'a. 17Shínil quiblú lu el quë naguëshe'ldë Dios. Ziquë guc el quë nabiadi'dzë shti'dzë Dios con llëru'bë pudërë; lë́hi' Elías; shínil guëdchini con mizmë pudërë nu llni. Guëni'inú shínil naciuni Israel parë cue za'quë shtadë rall nu shini rall. Guëluá'ai' lu narzu'bë diáguëdi'i shti'dzë Dios parë guëabrí ldu'u rall lu nezë za'quë. Zni gac preparar mënë parë gunë rall sirvë lu Dadë Dios. 18Iurní Zacarías guna'bë di'dzë lu ianglë: ―¿Lla gac bë́'ahia zni purquë hia gu'sha nu tse'la napë zihani izë? 19Iurní bëquebi ianglë: ―Gabriel lëhia. Na zua lu Dios. Bëshe'ldë më na parë zeldë guënia'a lul diza'quë rë'. 20Perë guná, cumë adë gualdídi'i ldú'ul lo quë nagunia'a lul, gu'pë guëá'nël. Gáquëdi'i guëní'il hashtë guëdchini shínil lu guë́'dchiliu. Gac cumplirin según tiempë nagunë Dios disponer. 21Ra mënë narë́ rualdëa' shtë iádu'u quëbezë rall lë'ë Zacarías. Bëdzélëdi'i rall pë niani'i rall pëzielú quëac ldë'ë Zacarías lugar sagradë, 22perë iurë gualú bëru'u Zacarías, ráquëdi'i rni'i Zacarías. Guc bë'a mënë de quë guná Zacarías tubi cusë ru'bë shtë Dios la'ni iádu'u. Purë con guiá'ai' ruadí'dzi' purquë bëá'ni' gu'pë. 23Iurní gualú ra dzë nabë'në tucarë gunë Zacarías sirvë la'ni iádu'u, bëabri' lídchi'. 24Despuësë de ni Elizabet, tse'lë Zacarías, nua shíni'. Adë ca bërú'udi'i Elizabet; guquëréldi' lídchi' por ga'i mbehu. 25Guní'i' la'ni ldú'i': “Dadë Dios nacabezë gube'e bëné'ei' permisi parë gapa shinia. Bëga'a ldu'u më na; iurní adë rtúdi'i lua lu ra mënë gúpëdia'a shinia.” 26Shu'pë mbehu nua shini Elizabet, iurní bëshe'ldë Dios tubi ianglë lë Gabriel parë guanúhi' rsunë lu María naquëreldë tubi guë'dchi Nazaret shtë Galilea. 27María na lliguëna'a. Nápi' comprumisi parë guëtsë́'ai' con tubi sultërë lë José. Shtadë guëlú José guc rëy David. 28Gabriel guatë́ lugar catë quëreldë María, nu guní'i' lu María: ―Shtsanë. Nalë́ rac shtu'u Dios lë́'ël. Cabezënú më lë́'ël. Bë'në ldai' më lë́'ël entrë grë ra na'a narë́ lu guë́'dchiliu. 29Nalë́ bëdzëguëë' ldu'u María; bíni' di'dzë rë'. Adë gurëdchídi'i ldú'i'. Runë shgábi' pë runë cuntienë saludë shtë ianglë. 30Iurní ianglë guni'i: ―María, adë rdzë́bëdi'il. Dios gudili lë́'ël parë gunë më tubi favurë parë lë́'ël. 31Shínil bë'a; gápël tubi shínil. Lë'ë me'dë naguëdchini guë́'dchiliu, guërulë́hi' Jesús. 32Gáqui' tubi më ru'bë. Gápi' lë zndë'ë: Shini Dios nacabezë gube'e. Nu Dadë Dios guëdë'ë pudërë lë́'i' parë guënibë́'ai' grë mënë israelitë. Cuézi' lu trunë shtë David, shtadë guëlúhi'. 33Shínil guënibë́'ai' guëdubi naciuni Israel parë siemprë, nu guënibë́'ai' manërë nanápëdi'i fin. 34Iurní María guna'bë di'dzë lu ianglë: ―¿Lla gac lo quë naguní'il lua? La'di guënë́dia'a nguiu. 35Repi ianglë iurní: ―Gaquin por pudërë shtë Espíritu Santo naguëdchini lul. Pudërë shtë Dios nacabezë gube'e, guëdchíni' lul ziquë tubi shcahi naguësë'au lë́'ël. Por ni shínil nagápël, grë mënë shtë guë́'dchiliu guëni'i rall náhi' santu, shini Dios. 36Nu shprímël Elizabet gápi' tubi ngulë'në. Hia më gushë na Elizabet perë guná, hia guc shu'pë mbehu nua shíni', nu rni'i mënë tsúdi'i shíni'. 37Parë Dios ni tubi cusë nádi'i naganë. 38Iurní bëquebi María: ―Nahia criadë shtë Dadë Dios. Gaquin según nagunë Dios disponer, cumë ziquë guní'il lua. Lueguë lë'ë ianglë zëagzë́. 39Mizmë ra dzë ni María gua nasesë lu tubi guë'dchi shtë Judea. Guë'dchi ni naquë́ cula'ni dani. 40Guatë́ María lidchi Zacarías nu guni'i María lu Elizabet: ―Shtsanë. 41Iurë bini Elizabet lo quë naguni'i María, lë'ë me'dë bëni'bi la'ni Elizabet. Mizmë iurní bëdchini Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë Elizabet. 42Fuertë guní'i' lu María: ―Dios bë'në ldai' lë́'ël más quë grë na'a, nu bë'në ldai' më shínil nanuá'al. 43¿Chu nahia bidë guënal na? Nal shni'a më el quë narnibë'a na. 44Iurë binia cha'l, lë'ë me'dë bëni'bi lania por tantë bëquitë ldú'i'. 45Nu nalë́ dichusë nal purquë gualdí ldú'ul Dios. Gualdí ldú'ul gac cumplir lo quë naguni'i Dios lul. 46Iurní guni'i María: Con guëdubinú ldua'a quëhuna alabar Dadë Dios. 47Rquitë ldua'a purquë Dios na Salvador shtëna. 48Bëga'a ldu'u më na; bë'në më cuendë adë nádia'a më ru'bë sino tubi criadë humildë shtë́hi', perë dizdë iurne' grë mënë naguëdchini lu guë́'dchiliu, guëni'i rall bë'në ldai' më na. 49El quë narnibë'a grë cusë, bë́'ni' cusë ru'bë parë na. Santu na më. 50Siemprë rga'a ldu'u më nu quëhunë më compañi grë mënë nanapë rëspëti lu më. 51Zihani cusë ru'bë bë'në më con guia'a më. Bësëllu'në më ra narunë naru'bë con grë shgabë rall. 52Mënë narunë naru'bë, gulaguë rall catë rnibë'a rall, bë'në Dios, perë bëdë́'ëru'u më parë güe'pi guia'a ra mënë narunë narú'bëdi'i lu guë́'dchiliu. 53Bëne'e më cusë za'quë parë ra narldia'në hashtë bielë rall. Ra ricu bëshe'ldë më; zia'a rall sin adë pë nápëdi'i rall. 54Bë'në më compañi lë'ë ra më israelitë, ra narunë sirvë lu më. Adë bëá'ldëdi'i ldu'u më shmënë më. 55Zni bë'në më cumplir lo quë naguni'i më lu ra shtadë guëlú hia'a, lu Abraham nu lu ra llëbní shtë́hi' naná shtadë guëlú hia'a. Di'dzë ni na parë siemprë. 56María guquëreldënú Elizabet tsunë mbehu. Iurní bëabri' lídchi'. 57Hia guc cumplir tiempë gulë shini Elizabet. Gúpi' tubi ngulë'në. 58Iurë ra shvëcini Elizabet con shfamíli' bini rall de quë bëga'a ldu'u Dios lë́'i' nu bëdë'ë më tubi shíni', bëdchini rall nu nalë́ bëquitë ldu'unú rall Elizabet. 59Gudëdë shunë dzë nu bëdchini tiempë parë gunë bëshuzi cumplir custumbrë religiusë; chuguë du'pë partë delicadë shtë me'dë. Ra mënë guc shtu'u rall niaca'a me'dë ziquë lë shtadë me'dë, 60perë shni'a me'dë guni'i: ―Juan guërulë́ me'dë. 61Guni'i rall iurní: ―Ni tubi Juan nídi'i ladi shfamílil. 62Iurní guna'bë di'dzë rall con guia'a rall lu shtadë me'dë parë gac bë'a rall nia chu guërulë́ me'dë; guëni'i shtadë me'dë. 63Zacarías con sëñi guná'bëi' tubi tablë parë quë lëtrë luhin. Bëquë́'ëi': “Juan guërulë́ me'dë”. Grë mënë bëdzëguëë' ldu'u rall iurní. 64Mizmë iurní bëabrí guni'i Zacarías. Bëni'bi ldúdzi'. Guzublú biadí'dzi'; guní'i' llëru'bë na pudërë shtë Dios. 65Ra mënë naquëreldë alrededurë lidchi Zacarías, bëdzëguëë' ldu'u rai'. Por grë nezë shtë Judea hashtë lu lumë shtë dani, bërë'tsë ra di'dzë pë guc con Elizabet nu Zacarías. 66Grë ra nabini pë guc, bë'në rall llgabë nu guni'i rall lu sa' rall: ―¿Pë cha'a gac me'dë? Rni'i rall zni purquë en verdá cabezënú Dios lë'ë me'dë. 67Espíritu Santo cabezënú lë'ë Zacarías, shtadë Juan, nu guni'i Zacarías di'dzë rë' por pudërë shtë Dios: 68Llëru'bë na pudërë shtë Dios con lë'ë hia'a; na hia'a më Israel. Bidë guëná më lë'ë hia'a nu bë'në më salvar lë'ë hia'a, ra nagulë́ më. 69Nu bëne'e Dios tubi më ru'bë nagunë salvar lë'ë hia'a. Nápi' llëru'bë pudërë. Bëdchíni' de famili shtë David, el quë nabë'në sirvë lu Dios. 70Zni guc cumplir lo quë naguni'i ra mënë nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. Santu na rai'. 71Guni'i më dizdë guahietë de quë gunë më salvar lë'ë hia'a guia'a ra enemigu shtë hia'a. Nu gunë më librar lë'ë hia'a de grë narldënú lë'ë hia'a. 72Gunë më ra cusë rë' purquë bë'në më prometer lu shtadë guëlú hia'a de quë guëga'a ldu'u më lë'ë hia'a. 73Bë'në më prometer con juramentu lu shtadë guëlú hia'a Abraham 74de quë gunë më salvar lë'ë hia'a de grë pudërë nanapë enemigu shtë hia'a parë gac guëdë́'na'a sirvë lu më sin adë guëdzë́bëdi'ia'a. 75Guëdubi tiempë naguëbánia'a, guëdë́'na'a sirvë lu më manërë za'quë sin ni tubi duldë la'ni ldu'u hia'a. 76Lë́'ël shinia, Dios nacabezë gube'e, gunë më punërë lë́'ël ziquë tubi naruadi'dzë shti'dzë Dios lu ra mënë. Antsë guëdchini el quë narnibë'a lë'ë hia'a, quibëlul lúhi' parë gac preparadë ra mënë parë iurë guëdchini më. 77Guëní'il lu ra mënë nagulë́ më lla gac salvar rall të gac perdunë duldë shtë rall. 78Grë ni na por galërga'a ldu'u më. Gac cumplirin iurë gue'dë guëdchini tubi ziquë llni shtë ngubidzë brëgue'lë dizdë nezë guia'a 79të parë guianí nezë shtë ra naquëreldë lu nacahi, ra nardzëbë lu galguti, të parë cuedchí ldu'u hia'a. 80Juan, shini Zacarías, guarú'bi' nu másru'u riaru'bë llni shtë Dios parë lë́'i'. Guquëréldi' lugar catë nídi'i mënë. Zni bë́'ni' hashtë dzë guzublú guni'inúhi' ra mënë israelitë diza'quë shtë Dios.

will be added

X\