San Juan 9

1Iurní ziadëdë Jesús stubi lugar; guná më lu tubi nguiu naná gulë ciegu. 2Ra shini gusë'dë më guna'bë di'dzë: ―Dadë, ¿pëzielú gulë nguiu rë' ciegu; pë por duldë shtë shtádëll u por mizmë duldë shtë́nëll gúlëll ciegu? 3Jesús repi: ―Gúquëdi'in por duldë shtë́nëll ni por duldë shtë shtádëll, sino quë gúlëll ciegu parë guëná mënë pudërë shtë Dios la'ni vidë shtë́nëll. 4Iurne' na tiempë parë guëdë́'na'a dchi'ni shtë më, el quë nabëshe'ldë na, purquë lë'ë tiempë ze'dë, hia iurní adë chu gúnëdi'i dchi'ni. 5Mientras zugá'ahia lu guë́'dchiliu, nahia llni shtë ra narëta' lu guë́'dchiliu. 6Despuësë de guni'i Jesús ndë'ë, bëchi'bë shënë më lu guiu'u. Bëntsa'u më du'pë benë con bëllënë. Iurní bëte'bi më benë lu slu ciegu. 7Iurní guni'i më: ―Guatibi lul rua' tanquë shtë Siloé. (Di'dzë ni runë cuntienë, el quë naguzia'a.) Lë'ë ciegu guatibi slúhi'. Iurní bëabrill; hia be'rquë rnall. 8Iurní lë'ë ra vëcini nu los de más ra nananë́ lë'ë ciegu, guni'i rall: ―¿Pë lëdë lë́'ëdi'i narzubë glli glli; rná'bëll gu'në? 9Bëldá rall guni'i: ―Lë́'ëll ndë'ë. Stubi rall guni'i: ―Lë́'ëdi'ill ndë'ë perë ziquë rlua'a ciegu rluá'all. Mizmë lë'ë nguiu guni'i: ―Na nahia nguiu ni. 10Iurní guna'bë di'dzë rall: ―¿Llallë bëac slul? 11Lë'ë ciegu bëquebi: ―Lë'ë nguiu naná lë Jesús bëntsa'u benë. Bëté'bi' slua nu guní'i' lua: “Gua rua' tanquë shtë Siloé të guatibi slul”. Guahia iurní. Iurë na gudibia slua, hia be'rquë rnahia. 12Guna'bë di'dzë rall: ―¿Guáti'i nguiu ni? Lë'ë ciegu guni'i: ―Guënë́dia'a. 13Iurní bia'a mënë lë'ë naguc ciegu lu ra fariseo. 14Jesús bëntsá'uhi' du'pë benë nu bënëáqui' lë'ë nguiu ni dzë narzi'i ldu'u mënë. 15Ra fariseo bëabrí guna'bë di'dzë rall lu nguiu ni, llallë guc be'rquë rnall. Lë́'ëll guní'ill: ―Benë bëté'bi' slua. Iurní guatibia slua; hia iurní gunahia. 16Iurní bëldá ra fariseo guni'i: ―Perë nguiu naná bë'në ndë'ë, lëdë de Diósëdi'i zé'dëll purquë rúnëdi'ill rëspëti dzë narzi'i ldu'u mënë. Perë sëbëldá rall guni'i: ―¿Ni mudë nall pecadurë? purquë tubi pecadurë nápëdi'i pudërë gúni' milagrë ziquë narunë më rë'. Guc dividir ra mënë. 17Iurní bëabrí guna'bë di'dzë ra fariseo lu naná antsë na ciegu: ―Lë́'ël, ¿pë rní'il parë lë'ë nguiu nabëne'e slul? Lë́'ëll guní'ill: ―Na rnia'a de quë na më tubi naruadi'dzë shti'dzë Dios. 18Perë lë'ë rall adë gualdídi'i ldu'u rall de quë guc ciegu nguiu ni nu iurne' rnall, hashtë guna'bë rall ra shtadë nguiu ni. 19Iurní guna'bë di'dzë rall lu shtadë nguiu: ―¿Pë lë'ë shini të ndë'ë? naná rni'i të gulë ciegu. ¿Llallë guc ni rnall? 20Ra shtádi' bëquebi: ―Nanë́ na'a de quë nguiu ni na shini na'a nu gúlëll ciegu 21perë adë chu guënë́di'i lla guc ni de quë ne' rnall. Tampuquë guënë́di'i na'a chu bënëac slull. Gulë guna'bë di'dzë lull. Hia më gúshëll; mizmë lë́'ëll guëní'ill chu bënëac slull. 22Zni guni'i ra shtadë nguiu purquë rdzëbë rai' ra më shtë iádu'u. Ra mënë shtë iádu'u na rall de acuerdë guëgú rall grë ra mënë narni'i de quë Jesús na Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́'ai'. 23Por ni guni'i shtadë ciegu: “Gulë guna'bë di'dzë lull; hia më gúshëll”. 24Iurní ra mënë shtë iádu'u, bëabrí guna'bë rall lu ciegu; repi rall: ―Guni'i lu na'a purë verdá. Guni'i de quë Dios bënëac lë́'ël nu bëdë'ë graci lu më, perë lë'ë na'a nanë́ na'a de quë Jesús na pecadurë. 25Iurní repi ciegu: ―Adë guënë́dia'a si nall pecadurë u aquëdi'i; lúniquë lo quë nananë́a de quë na nahia ciegu nu iurne' rnahia bien. 26Bëabrí guna'bë di'dzë rall: ―¿Pëllë bë́'nëti'i? ¿Pëllë bë́'nëll parë bëné'ell slul? 27Lë'ë ciegu bëquebi: ―Hia gunia'a lu të nu iurne' adë në́di'i të guëdë'ë të cuendë. ¿Pëzielú bëabrí guni'i të zni'i? ¿Ni mudë rac shtu'u të gac të shmënë nguiu ni? 28Iurní gurushtiá rall. Guni'i guidzë rall lë'ë ciegu: ―Lë́'ël nal shmënë nguiu ni, perë lë'ë na'a rianaldë na'a lëy shtë Moisés. 29Lë'ë na'a nanë́ na'a de quë Dios guni'i lu Moisés perë ní'i', ni siquierë adë chu guënë́di'i ca nezë bërú'ull. 30Iurní lë'ë nguiu bëquebi: ―¿Lla na shgabë të? Rni'i të guënë́di'i të ca nezë bërú'ull perë gulë guná, bënëáqui' slua. 31Bien nanë́ hia'a de quë Dios rínidi'i shti'dzë ra mënë nanapë duldë; rini më shti'dzë el quë narunë adorar lë'ë më de verdá nu rini më el quë narunë según voluntá shtë më. Ni sí, rini më shtí'dzi'. 32Pues dizdë gurështë́ guë́'dchiliu, la'di chu bínidi'i de quë tubi mënë bëdë'ë slu nagulë ciegu. 33Si talë Jesús adë zé'dëdi'i' de Dios, adë gáquëdi'i pë gúni'. 34Iurní guni'i rall guëc ciegu: ―Lë́'ël gúlël ziquë pecadurë nu nápël duldë, nu rac shtú'ul guëluá'al lë'ë na'a. Iurní gulú rall lë'ë ciegu la'ni iádu'u. 35Jesús guc bë'a de quë lë'ë nguiu ni gulú hia'ldë rall iádu'u, hia jamás guasúdi'iru'ui' iádu'u. Iurë lë'ë më bëdia'guëlú lë'ë nguiu ni, guni'i më lull: ―¿Gu rialdí ldú'ul shti'dzë shini Dios? 36Lë'ë nguiu ni guni'i: ―Dadë, guni'i lua ¿chull më ni? të parë tsaldí ldua'a lë́'i'. 37Iurní guni'i Jesús: ―Hia lë́'ël gunal lúhi'. Na nahia mënë ni naquëadi'dzënul. 38Iurní lë'ë nguiu bëzullibi lu Jesús nu guní'ill: ―Rialdí ldua'a, Dadë. 39Lueguë guni'i Jesús: ―Na zelda lu guë́'dchiliu të parë guna juzguë ra mënë. Zelda të parë ra ciegu guëná rall, nu parë grë ra narni'i rna rall, guëabrí gac rall ciegu. 40Iurní bëldá ra fariseo naquëbezënú lë'ë më, guni'i rall: ―¿Ni mudë nu lë'ë na'a na na'a ciegu? 41Jesús bëquebi: ―Si talë lë'ë të na të ciegu, ni tubi faltë nápëdi'i të lu Dios, perë cumë ziquë rni'i të de quë rna të, pues napë të duldë delantë lu Dios.

will be added

X\