San Juan 8

1Perë Jesús zia'a parë lu dani nalë los Olivos. 2Stubi dzë iurë brëgue'lë, bëabrí më iádu'u ru'bë. Grë́të' ra mënë guabi'guë lu më. Iurní guzubë më nu guzublú caglua'a më ra diza'quë. 3Iurní ra mësë shtë lëy con ra fariseo, be'dënú rall tubi na'a nabëdzelënú nguiu nanádi'i tsé'lëll. Bëzú rall lë'ë na'a guëláu lu ra mënë narëta' nga'li. 4Iurní guni'i rall lu Jesús: ―Na'a rë' bëdzelë shtu; bëdzelënull tubi nguiu. 5Lëy shtë Moisés rni'i; quëgnibë́'ahin de quë gati na'a rë' con guë'ë, grë clasë na'a narunë zni. ¿Lë́'ël pë rní'il? 6Lë'ë rall guni'i rall zni parë guëtë'dë rall prëbë lë'ë më nu parë gac guëdchi'bë rall galquiá cuntrë lë'ë më. Iurní Jesús bëá'chi'; guzublú guëquë'ë më lu guiu'u con shcuënë më; 7perë lë'ë rall ziagla'guë quëgna'bë di'dzë rall. Iurní guasuldí më; guni'i më: ―Cualquier de tubi lë'ë të nanápëdi'i duldë, gac primërë guëlda'a guë'ë lë'ë na'a rë'. 8Iurní bëabrí më bëa'chi më stubi parë guëquë'ë më lu guiu'u con shcuënë më. 9Perë lë'ë rall iurë bini naguni'i Jesús, bini la'ni ldu'u rall; el mizmë shgabë rall rdë'ë cuendë napë rall duldë. Iurní guzublú rru'u tubigá rall. Guzublú dizdë de más nagushë ra hashtë grë rall bëru'u rall de nga'li. Iurë grë́të' rall gualú bëru'u, Jesús bëá'ni' niétiquë con lë'ë na'a nazuga'a lu më. 10Iurní Jesús guasuldí nu guná më ni tubi chu nádi'i. Sulë lë'ë na'a zugá'all nga'li. Iurní guni'i më: ―Nanë, ¿gua ra nardchi'bë galquiá guë́quël? ¿Pëllë ni tubi de lë'ë rall bë́'nëdi'i condenar lë́'ël? 11Lë'ë na'a bëquebi: ―Aquëdi'i, ni túbidi'i, Dadë. Iurní Jesús guni'i: ―Ni na rúnëdia'a condenar lë́'ël. Iurne' bëagzë́ perë hia adë tsagla'guë gúnëdi'il duldë.] 12Jesús guni'i stubi lu ra mënë: ―Nahia llni shtë ra mënë narë́ lu guë́'dchiliu. El quë nague'dë naldë na, gapë rall llni narne'e vidë sin fin. Jamás adë së́di'i rall nacahi. 13Iurní lë'ë ra fariseo guni'i rall: ―Mizmë lë́'ël quëgní'il favurë de lë́'ël. Testimonio narní'il adë lasáquëdi'in. 14Jesús bëquebi: ―Testimonio shtëna, sí, lasaquin aunquë mizmë na quëgnia'a favurë de na purquë nanë́a ca nezë zelda nu ca nezë guzëahia; perë lë'ë të adë guënë́di'i të ca nezë zelda nu ca nezë guzëahia. 15Lë'ë të runë të juzguë según rëglë shtë guë́'dchiliu; según rna të runë të juzguë, perë na adë rúnëdia'a juzguë ni túbidi'i. 16Si talë na runa juzguë, lo quë narnia'a, tubldí nahin; lasaquin purquë adë rúnëdia'a juzguë tubsia perë Dios Padre quëbezënúhi' na; bëshe'ldë më na lu guë́'dchiliu. 17La'ni lëy shtë hia'a naescritë de quë por chupë testigu narni'i lo mizmë di'dzë, napë quë tsaldí ldu'u ra mënë. 18Pues bien, na nahia tubi testigu favurë de na, nu lë'ë Shtada Dios, më nabëshe'ldë na, náhi' stubi testigu favurë de na. 19Iurní guna'bë di'dzë rall: ―¿Guáti'i shtádël? Jesús repi: ―Lë'ë të adë runguë bë́'adi'i të na, nilë runguë bë́'adi'i të Shtada. Si talë niunguë bë'a të na nu zac Shtada niunguë bë'a të. 20Jesús guni'i ra di'dzë rë' mientras quëglua'a më la'ni iádu'u ru'bë, tubi lugar catë naga'a cajë shtë ofrendë; perë ni tubi de lë'ë contrari shtë më, adë cuë́di'i valurë parë niua'a rall lë'ë më prësi. Gá'adi'i guëga'a iurë shtë më, gati më. 21Jesús bëabrí guní'i': ―Na guzëahia perë lë'ë të tsatili të na. Gatinú të duldë shtë të. Catë tsahia lë'ë të adë gáquëdi'i guidë të. 22Iurní ra contrari shtë më guni'i: ―¿Ni mudë el mizmë lë́'ëll quínill lë́'ëll? por ni rní'ill: “Adë chu gáquëdi'i guidë të catë tsahia”. 23Iurní Jesús guni'i: ―Lë'ë të na të mënë shtë guë́'dchiliu rë' perë na, nahia de gube'e. Lë'ë të na të mënë shtë guë́'dchiliu perë na adë nádia'a mënë shtë guë́'dchiliu. 24Por ni quëgnia'a lu të, gatinú të duldë shtë të purquë si talë adë në́di'i të tsaldí ldu'u të nahia el quë narnia'a, gatinú të duldë shtë të. 25Iurní guna'bë di'dzë rall: ―¿Chull nal? Jesús guni'i: ―Hia gunia'a lu të dizdë principi chu nahia 26nu nápëru'u más guënia'a lu të nu napë quë guna juzguë lë'ë të, perë el quë nabëshe'ldë na, ni ruadí'dzi' verdá. Lo quë naquëgnia'a lu mënë, ni lo quë nabinia de lë'ë më. 27Perë lë'ë rall adë guasë́di'i rall pë guni'i Jesús, de quë quëgni'i më shcuendë Dadë Dios. 28Guni'i më iurní: ―Iurë lë'ë të guëldisë të na guia'a parë guëquë'ë të na lu cruz, iurní gunguë bë'a të nahia el quë narnia'a nahia. Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. Tsasë́ të adë rúnëdia'a según prupi voluntá shtëna sino rnia'a sulë lo quë nabëlua'a Shtada. 29El quë nabëshe'ldë na, ni quëbezënúhi' na. Shtada adë bësá'nëdi'i më na purquë siemprë runa lo quë narquitë ldú'i'. 30Iurë Jesús guni'i ndë'ë, zihani mënë gualdí ldu'u rall na më el quë nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. 31Iurní Jesús guni'i lu ra më israelitë nagualdí ldu'i shti'dzë më: ―Si tsagla'guë tsanaldë të shti'dza nu talë guëquë́ diaguë të shti'dza, iurní de verdá na të shmëna. 32Gunguë bë'a të verdá nu lë'ë verdá gunin të gapë të libertá. 33Lë'ë rall bëquebi: ―Lë'ë na'a na na'a llëbní Abraham. Lë'ë na'a nunquë adë chu nádi'i bajo ordë shtë mënë. ¿Pëzielú rní'il lu na'a guëdapë na'a libertá? 34Guni'i më: ―Guldía rnia'a, grë́të' el quë narunë duldë, ni nall bajo ordë shtë duldë; rnibë'a duldë lë́'ëll. 35Tubi naná bajo ordë shtë mënë, nápëdi'ill derechë gáquëll partë shtë famili perë tubi shini rai', sí, ni napë derechë gáquëll partë shtë famili. 36Zni si talë shini Dios gúni' librar lë'ë të, guëa'në të de verdá sin duldë. 37Nanë́a de quë na të llëbní Abraham, perë el mizmë tiempë rac shtu'u të quini të na purquë adë rialdídi'i ldu'u të lo quë narnia'a lu të. 38Na ruadi'dza lo quë nagunahia catë cabezë Shtada, perë lë'ë të runë të ziquë na shtadë të; cusë nabini të de shtadë të, ni quëhunë të. 39Ra mënë guni'i lu Jesús: ―Shtadë guëlú na'a guc Abraham. Perë Jesús guni'i: ―Si talë lë'ë të na të de verdá shini Abraham, ziquë bë́'ni', zni zac nihunë të. 40Rac shtu'u të quini të na, el quë naguni'i lu të purë verdá, di'dzë nabinia lu Shtada. Abraham nunquë bë́'nëdi'i' zni'i. 41Quëhunë të lo quë narac shtu'u shtadë të. Guni'i rall: ―Adë chu nádi'i ziquë me'dë lldubi. Napë na'a tubsë Shtadë na'a; náhi' Dios. 42Iurní guni'i Jesús: ―Si talë de verdá Dios na Shtadë të, lë'ë të niac shtu'u të na purquë na adë zéldëdia'a shcuendë iubia; zelda de Dios nu zugá'ahia ndë'ë. Adë zéldëdia'a shcuendë iubia sino quë Dios bëshe'ldë më na. 43¿Pëzielú adë në́di'i të tsasë́ të lo quë narnia'a lu të? purquë adë rac shtú'udi'i të guini të shti'dza. 44Lë'ë shtadë të na mizmë mëdzabë nu lë'ë të na të de lë́'ëll. Ziquë rúnëll, runë të purquë lë'ë mëdzabë na tubi narguini mënë dizdë gurështë́ guë́'dchiliu. Nunquë adë nídi'i verdá la'ni ldú'ull nu nunquë adë biadí'dzëdi'ill verdá. Iurë ruadí'dzëll, bishi quëhúnëll purquë nídi'i stubi cusë la'ni ldú'ull. Nu lë́'ëll na dadë shtë ra naruadi'dzë bishi. 45Perë cumë na ruadi'dza verdá, lë'ë të adë në́di'i të tsaldí ldu'u të shti'dza. 46¿Chu de lë'ë të rac guëlua'a të napa masiá tubi duldë mitu'në? Si talë rnia'a verdá lu të, ¿pëzielú në́di'i të tsaldí ldu'u të na? 47El quë na shmënë Dios, ni rzu'bë diáguëll shti'dzë Dios; perë ziquë lë'ë të adë nádi'i të shmënë Dios, por ni në́di'i të guëquë́ diaguë të shti'dzë më. 48Iurní ra contrari shtë Jesús guni'i: ―Napë na'a segurë iurë rni'i na'a de quë nal tubi samaritano nu nápël tubi mëdzabë la'ni ldú'ul. 49Jesús repi: ―Nídi'i mëdzabë la'ni ldua'a. Quëhuna honrar Dadë Dios, perë lë'ë të runë të desprëci na. 50Adë rac shtú'udia'a gunë të honrar na; nanú tubi naná gunë honrar na, nu lë'ë më gunë më juzguë. 51Guldía, el quë nagunë cumplir lo quë narnia'a, jamás adë gátidi'i nguiu ni. 52Iurní ra contrari shtë më bëquebi rall: ―Iurne' sí, napë na'a segurë nápël tubi mëdzabë la'ni ldú'ul. Abraham nu grë́të' ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë, guti rai', nu rní'il: “El quë nagunë cumplir lo quë narnia'a, jamás adë gátidi'ill”. 53¿Ni mudë nal más më ru'bë quë shtadë guëlú hia'a Abraham? Lë́'i' gúti' nu grë ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë, guti rai'. ¿Chull rni'i ldú'ul nal? 54Jesús repi iurní: ―Si talë mizmë na quëhuna honrar na, adë lasáquëdi'i lo quë naquëhuna, perë Shtada quëhúni' parë gunë mënë honrar na. Na më el mizmë de quë rni'i të náhi' Dios shtë të. 55Perë lë'ë të adë runguë bë́'adi'i të lë'ë më perë na, sí, runguë bë́'ahia lë'ë më. Si talë niania'a lu të de quë adë runguë bë́'adia'a lë'ë më, iurní nabisha igual ziquë lë'ë të. Perë na guldía rnia'a, runguë bë́'ahia lë'ë më nu quëhuna cumplir lo quë narni'i më lua. 56Abraham, shtadë guëlú hia'a, bëquitë ldú'i' nu gúpi' fe de quë guëdchini el quë naguëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. Nu de verdá gunáhi' de quë bëdchinia nu gu' lëgrë la'ni ldú'i'. 57Iurní guni'i rall lu Jesús: ―Todavía ni nápëdi'il cincuenta izë nu rní'il gunal lu Abraham. 58Jesús bëquebi: ―Guldía rnia'a, antsë de Abraham hia nabania. 59Iurní guna'zi rall guë'ë të parë guëlda'a rall lë'ë Jesús perë lë'ë më bëca'chilú më. Bëru'u më la'ni iádu'u.

will be added

X\