San Juan 7

1Despuësë de ndë'ë, Jesús zia'a regiuni shtë Galilea. Adë rac shtú'udi'i më niazë́ më Judea purquë ra contrari shtë më rac shtu'u rall quini rall lë'ë më. 2Perë hia ziagdchini laní narni'i rall Laní shtë Cusechë; na laní parë grë ra mënë israelitë. 3Ra bëchi Jesús guni'i rall lu më: ―Adë rëá'nëdi'il ndë'ë; guziá'al parë Judea të parë grë́të' naze'dë naldë lë́'ël, ra naquëreldë ndë, guëná rall milagrë narúnël. 4Pues si talë tubi mënë rac shtu'u gac bë'a mënë chu nall, adë rúnëdi'ill milagrë naga'chi. Hia quë lë́'ël rúnël ra milagrë, bë'në lo mizmë delantë lu grë mënë shtë guë́'dchiliu. 5Nilë ra bëchi Jesús adë gualdídi'i ldu'u rall lë'ë më. 6Iurní guni'i Jesús: ―Runë faltë guëga'a iurë parë guënë́ mënë chu nahia, perë parë lë'ë të grë iurë na igual. 7Grë ra narialdídi'i ldu'i Dios, adë guëldënúdi'i rall lë'ë të, perë na, sí, rna zá'quëdi'i rall lua purquë na runa grë́të' lo quë narni'i Dios. Nu clarë rlua'a lo quë naquëhunë rall, nádi'in bien sino mal nahin. 8Gulë gua laní. Na adë tsádia'a purquë la'di bëga'a iurë guëlua'a pudërë shtëna. 9Despuësë de guni'i më zni, bëa'në më Galilea. 10Despuësë de gua ra bëchi Jesús laní, nu zac Jesús gua më laní. Lë́dëdi'i shlatë shlatë gua më sino casi naga'chi gua më. 11Ra contrari shtë më caguili rall lë'ë më lu laní, nu guni'i rall: ―¿Gua cha'a nguiu ni? 12Ladi ra mënë zihani quëadi'dzë ra mënë shcuendë më. Ze'dë narni'i: “Tubi nguiu za'quë na më rë'”. Stubi rall rni'i: “Nádi'i më za'quë sino rguguë́ mënë ni ra mënë”. 13Perë ni tubi rall adë bërú'udi'i rall favurë de lë'ë më purquë rdzëbë rall ra contrari shtë më. 14Hia guëruldë laní ziazú; iurní Jesús guatë́ iádu'u ru'bë. Guzublú quëglua'a më. 15Ra mënë israelitë nabini shti'dzë më, nalë́ rdzëguëë' ldu'u rall lo quë narni'i më. Guni'i rall: ―¿Llallë rac nguiu rë' lëtrë? ¿Ca guagsë́'dëi'? 16Jesús bëquebi: ―Enseñansë narluá'ahia, lëdë shtë́nëdia'ain, sino ze'din de lë'ë më nabëshe'ldë na. 17Si talë cualquier mënë na dispuestë gúnëll ziquë rac shtu'u Dios, gunguë bë́'all ldai' nacagluá'ahia, ze'din de Dios; gac bë́'all lë́dëdi'in por mizmë shcuenda. 18El quë naruadi'dzë por mizmë lë́hi', rac shtú'ull hunurë shtë ra mënë perë el quë naruadi'dzë parë gúnëll honrar el quë nabëshe'ldë më ni, ni sí, nall verdá. Nídi'i bishi la'ni ldú'ull. 19’¿Pëllë adë nádi'i verdá de quë Moisés bëne'e lëy parë lë'ë hia'a? perë sin quë adë guëtë́'dëdi'i, ni tubi de lë'ë të adë në́di'i të guëzu'bë diaguë të lëy ni. ¿Pëzielú rac shtu'u të quini të na? 20Ra mënë bëquebi: ―Nápël tubi mëdzabë la'ni ldú'ul. ¿Chull de lë'ë na'a rac shtu'u quini lë́'ël? 21Jesús guni'i: ―Por tubi cusë nabëna, grë́të' të rdzëguëë' ldu'u të hashtë pë nápëdi'i guëni'i të 22perë Moisés bëne'e tubi custumbrë religiusë narunë ra mënë con ra ngulë'në. Lë́dëdi'i guzublú Moisés custumbrë ni sino quë shtadë guëlú hia'a más antsë, bëne'e rall custumbrë ni; por ni riuguë du'pë partë delicadë shtë ngulë'në aunquë runë tucarë dzë narzi'i ldu'u mënë. 23Pues iurne' parë adë gunë fáltëdi'i lëy nabëquë'ë Moisés, lë'ë të quëhunë të cumplir custumbrë ni aunquë na dzë narzi'i ldu'u mënë. ¿Pëzielú rldënú të na purquë bënëaca tubi nguiu dzë descansë? 24Adë rúnëdi'i të juzguë según cusë narná të sino gulë bë'në juzguë tubldí. 25Iurní bëldá ra naquëreldë Jerusalén, guzublú rall quëgna'bë di'dzë rall: ―¿Pëllë lëdë lë́'ëdi'i naquëguili contrari shtë́nëll parë gáti'? 26Gulë guná, lë́'ëll quëadí'dzëll delantë lu grë mënë nu adë pë rni'i contrari shtë́hi'. ¿Ni mudë ra më gushë shtë iádu'u, rialdí ldu'u rall lë'ë nguiu ni, de quë lë́'i' náhi' Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́'ai'? 27Perë lë'ë hia'a nanë́ hia'a ca nezë zé'di', perë iurë Cristo guëdchíni', ni tubi adë guëné'edi'i cuendë ca nezë guídi'. 28Iurë lë'ë Jesús bini zndë'ë, quëglua'a më la'ni iádu'u ru'bë. Fuertë guni'i më: ―Lë'ë të runguë bë'a të na nu nanë́ të nezë ca zelda. Zéldëdia'a por partë shtëna sino bëshe'ldë më naná verdá, perë adë runguë bë́'adi'i të lë́'i'. 29Perë na, sí, runguë bë́'ahia lë'ë më purquë de lë'ë më zelda, nu bëshe'ldë më na. 30Iurní guc shtu'u rall niua'a rall lë'ë më prësi, perë ni tubi chu adë guná'zidi'i lë'ë më purquë la'di guëga'a iurë gati më. 31Perë cantidá mënë gualdí ldu'u rall shti'dzë më nu guni'i rall lu sa' rall: ―Iurë lë'ë Cristo guëdchini lu guë́'dchiliu, ¿ni mudë gúni' milagrë más naru'bë quë ra milagrë naquëhunë nguiu rë'? 32Ra fariseo bini rall shti'dzë mënë, lo quë narni'i rall shcuendë Jesús. Iurní lë'ë rall juntë con ra bëshuzi naná më ru'bë entrë lë'ë rall, bëshe'ldë rall soliar shtë iádu'u parë gua'a rall lë'ë më prësi. 33Iurní guni'i Jesús: ―Guëbezënúa lë'ë të stu'pë tiempë más. Despuësë de ni, guëabría; guzëahia lu më nabëshe'ldë na. 34Lë'ë të tsatili të na perë adë guëdzélëdi'i të na purquë adë gáquëdi'i tsa të catë quërelda. 35Iurní lë'ë ra contrari shtënë Jesús guzublú rna'bë di'dzë lu sa' rall: ―¿Callë tsa nguiu rë'? nu adë gáquëdi'i chu tsatili lë́'ëll. ¿Ni mudë guziá'all parë stubi guë'dchi zitu catë quëreldë más më israelitë entrë ra mënë griego? ¿Ni mudë tsagluá'all mënë nanádi'i israelitë? 36¿Pë runë cuntienë naguní'ill: “Quili të na perë adë guëdzélëdi'i të na purquë adë gáquëdi'i të tsa të catë quërelda”? 37Hia bëga'a lúltimë dzë shtë laní, dzë namás delicadë. Dzë ni lë'ë Jesús guasuldí nu guni'i më fuertë: ―Si talë tubi de lë'ë të rbidchi të, gulë te'e lua, gu të naguënehia. 38Ziquë rni'i Sagradas Escrituras, zili nisë guëldani nu guëru'u la'ni ldu'u ra narialdí ldu'u shti'dza. 39Quëgni'i Jesús shcuendë Espíritu Santo el quë natsaldí ldu'u lë'ë më, gunë rall recibir; perë todavía bëdchínidi'i Espíritu Santo purquë todavía runë faltë gac resucitar më ladi ra tëgulë nu la'di guzëádi'i më gube'e. 40Bëldá ra mënë narëta' iurë bini rall naguni'i Jesús, guni'i rall: ―Verdá nguiu rë' na el quë naruadi'dzë shti'dzë Dios, el quë nanapë quë guëdchini. 41Stubi rall guni'i: ―Ndë'ë na Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́'ai'. Perë stubi bëldá rall guni'i: ―¿Callë gac më Galilea Cristo? 42Sagradas Escrituras rni'i de quë Cristo na llëbní David nu napë quë guëdchíni' de Belén, guë'dchi shtë David. 43Zni ra mënë guc dividir por shcuendë Jesús. 44Bëldá rall guc shtu'u niua'a rall lë'ë më prësi perë bëdzélëdi'i rall pë nihunënú rall lë'ë më. 45Lë'ë soliar shtë iádu'u bëabrí rall stubi catë rëta' ra fariseo con ra jëfë shtë bëshuzi. Iurní guna'bë di'dzë rall lu soliar: ―¿Pëzielú be'dënúdi'i të nguiu ni? 46Ra soliar bëquebi: ―Nídi'i chu stubi naruadi'dzë ziquë nguiu rë'. 47Iurní ra fariseo guni'i rall: ―¿Acasë nu lë'ë të guguë́ të? 48¿Ni mudë gualdí ldu'u cualquier de tubi gubiernë shtë ra fariseo u stubi më ru'bë gualdí ldú'ull shti'dzë Jesús? 49Perë los de más mënë adë guënë́di'i rall lëy; nacondenarë rall. 50Nicodemo, el quë naguagná lë'ë Jesús gue'lë, nu nall tubi fariseo, guní'ill lu sa'll: 51―Según rni'i lëy shtë hia'a, gáquëdi'i condenar tubi nguiu sin adë chu guínidi'i primërë parë gac bë'a hia'a pë lo quë nabë'në mënë ni. 52Iurní guni'i rall guëc Nicodemo: ―¿Pë nul nal më Galilea? Bësë'dë shti'dzë Dios, nu guëdë́'ël cuendë de quë ni tubi naruadi'dzë shti'dzë Dios, guëdchínidi'i' de Galilea. [ 53Iurní cadë tubi rall ziagzë́ rall lidchi rall.

will be added

X\