San Juan 6

1Despuësë de ndë'ë, Jesús gua stubi ladë rua' nisë ru'bë shtë Galilea; mizmë nisë ni lëhin Tiberias. 2Zihani mënë guanaldë lë'ë më purquë guná rall ra cusë ru'bë nu milagrë lo quë nabë'në më. Bënëac më ra narac llu'u. 3Iurní lë'ë Jesús be'pi guëc tubi lumë. Guzubë më nga'li con ra shini gusë'dë më. 4Guëlladchi ze'dë guëdchini laní Pascu, laní shtë ra israelitë. 5Iurë Jesús guná cantidá mënë zianaldë lë'ë më, guni'i më lu Felipe: ―¿Ca guiasi'i hia'a nagáu mënë zihani rë'? 6Guni'i më të nia'a pë guëni'i Felipe purquë Jesús hia rac bë́'ai' guadë el quë nagunë më. 7Iurní Felipe bëquebi: ―Chupë gahiu'a bëllë bëdchichi guetështildi, adë gáldëdi'i parë ni siquierë tubi pedasë gau cadë tubi de lë'ë rall. 8Andrés, tubi shini gusë'dë më, nu náhi' bëchi Pedro; guni'i: 9―Ndë zuga'a tubi llguë'në. Nuá'all ga'i guetështildi nu chupë mbeldë, ¿pë gunë ndë'ë parë blac mënë zihani? 10Iurní Jesús guni'i: ―Gulë guni'i lu grë́të' mënë të parë subë ra mënë. Nga'li cantidá ra gui'lli nanú lu guiu'u, subë rall. Iurní guzubë ra mënë ziquë ga'i mili nguiu. 11Jesús guna'zi guetështildi. Bëdë'ë më graci lu Dios. Iurní bëdë'ë më guetështildi cua'a ra shini gusë'dë më. Hia lë'ë rai' guati'dzë rai' guetështildi parë grë́të' el quë nazúbëga'a. Zni bë'në më con mbeldë. Grë́të' gudáu tantë lo quë narac shtu'u rall. 12Iurë lë'ë rai' gualú gudáu, Jesús guni'i lu ra shini gusë'dë më: ―Gulë bëtëá grë pedasë nabë'në subrë të parë adë shínidi'i ni tubi. 13Bëtëá rai' pedasë nabë'në subrë; tsadzë́ rai' chi'bë chupë tëpë grë ra pedasë nabë'në subrë de lo ga'i guetështildi. 14Iurë guná ra mënë lo quë nabë'në Jesús nu milagrë nabëlua'a më lu rall, guni'i rall: ―Ndë'ë sí, de verdá náhi' el quë naruadi'dzë shti'dzë Dios, el quë nanapë quë guëdchini lu guë́'dchiliu. 15Jesús guc bë'a de quë rac shtu'u rall gua'a rall lë'ë më la fuersë parë gac më rëy shtë rall. Iurní biequi më de nga'li. Zia'a më parë tubi dani parë guëquëreldë më lë́'ësë më. 16Iurë lë'ë gue'lë gu', ra shini gusë'dë më bietë rai' rua' nisë. 17Guatë́ rai' la'ni tubi barcu. Iurní guna'zi rai' nezë parë stubi ladë rua' nisë parë guëdchini rai' Capernaum, Hia nacahi iurní, nu Jesús la'di guëabrídi'i'. 18Iurní guzublú tubi mbë dushë. Ra olë shtë nisë ru'bë nalë́ rzuldí. 19Iurë lë'ë rai' ziazú rai' cumë ziquë ga'i u shu'pë kilómetro lu nisë, iurní guná rai' lu Jesús; ziabi'guë më rua' barcu. Rzë́hi' lu nisë. Iurní bëdzëbë ra nguiu nananú la'ni barcu 20perë Jesús guni'i: ―Na ndë'ë; adë rdzë́bëdi'i të. 21Iurní bëquitë ldu'u rai'; rac shtu'u gunë rai' recibir lë'ë më la'ni barcu. Mizmë iurní bëdchini rai' catë zia'a rai'. 22Stubi dzë ra mënë nabëa'në stubi ladë rua' nisë ru'bë, bëdë'ë rall cuendë de quë shini gusë'dë më zia'a rai' la'ni lúniquë barcu naná zuga'a nga'li perë Jesús adë guanáldëdi'i' lë'ë rai'. 23Perë mientras bëdchini sëbëldá barcu naze'dë de guë'dchi Tiberias, tubi lugar nanaquë́ catë gudáu ra mënë guetështildi, catë bëdë'ë Jesús graci lu Dios por guetështildi. 24Perë iurë guná ra mënë de quë adë nídi'i Jesús, nilë ra shini gusë'dë më nídi'i rai'; iurní guatë́ rall la'ni ra barcu. Zia'a rall parë Capernaum. Bëdchini rall; caguili rall lë'ë Jesús. 25Iurë bëdia'guëlú rall Jesús, guna'bë di'dzë rall lu më: ―Mësë, ¿guc bëdchínil ndë'ë? 26Jesús guni'i: ―Guldía rnia'a, caguili të na, lë́dëdi'i purquë guná të nu riasë́ të ra milagrë nabëna, sino caguili të na sulë purquë gudáu të guetështildi hashtë bielë të. 27Adë rúnëdi'i të dchi'ni por cumidë naná rialú sino quë gulë bë'në dchi'ni tubi dau lo quë nunquë adë rialúdi'i nu rne'ein vidë sin fin. Lë'ë dau ni rne'e nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, purquë Dios bëne'ein parë na. Bëlua'a Dios con milagrë nahia el quë narquitë ldú'i'. 28Iurní guna'bë di'dzë rall: ―¿Lla guëdë'në na'a cumplir lo quë narac shtu'u Dios? 29Jesús bëquebi: ―Lo quë narac shtu'u Dios gunë të, tsaldí ldu'u të el quë nabëshe'ldë më lu guë́'dchiliu. 30Iurní guna'bë di'dzë rall: ―¿Pë milagrë guëluá'al të parë guëná na'a nu tsaldí ldu'u na'a shtí'dzël? ¿Pë sëñi guëné'el parë lë'ë na'a? 31Ra shtadë guëlú hia'a gudáu rai' guetështildi maná lu shlatë cumë ziquë rni'i Sagradas Escrituras: “Dios bëdë'ë guetështildi de gube'e; gudáu rai'”. 32Jesús bëquebi: ―Guldía rnia'a, lëdë Moisés bëdë'ë guetështildi naze'dë de gube'e sino quë Shtada; cagdë'ë më guetështildi verdadërë naná ze'dë de gube'e 33purquë guetështildi narne'e Dios, na el quë naze'dë de gube'e. Nu rdë́'ëi' vidë sin fin parë ra nguiu. 34Iurní guni'i rall: ―Dadë, bëne'e guetështildi ni'i grë dzë nu parë siemprë. 35Jesús guni'i: ―Na nahia guetështildi narne'e vidë sin fin. El quë naguidë lua, nunquë adë guëldiá'nëdi'ill jamás. Nu el quë natsaldí ldu'i shti'dza, nunquë adë guëbídchidi'ill. 36Ziquë gunia'a lu të, guná të lua perë në́di'i të tsaldí ldu'u të shti'dza. 37Grë lo quë narne'e Shtada parë na, ni ze'dë lua, nu el quë naze'dë lua adë guëgúdia'a tëchi fuërë 38purquë na zéldëdia'a de gube'e parë guna según voluntá shtëna sino parë guna según voluntá shtë më el quë nabëshe'ldë na. 39Voluntá shtë Shtada, el quë nabëshe'ldë na, es quë ni tubi adë chu guënítidia'a lo quë nabëne'e më sino quë guëcua'ñia ra mënë ni lúltimë dzë. 40Voluntá shtë më el quë nabëshe'ldë na, es quë grë́të' el quë naguëná lu shini Dios nu tsaldí ldú'ull lë'ë më, gapë rall vidë sin fin. Na guëcua'ñia lë'ë rall lúltimë dzë. 41Iurní ra më israelitë guzublú guni'i guidzë rall lë'ë Jesús purquë guni'i më: “Na nahia guetështildi naze'dë de gube'e”. 42Iurní guni'i rall: ―Nguiu rë' na shini José. Lë'ë hia'a nanë́ hia'a shtádëll nu shní'all. ¿Pëzielú rní'ill de quë zé'dëll de gube'e? 43Jesús guni'i iurní: ―¿Pëzielú ruadi'dzë të cuntrë na? 44Ni tubi adë chu guídëdi'i lua lë́'ësë, napë quë Shtada, el quë nabëshe'ldë na, guësëdchini më mënë lua, nu na guëcua'ñia lë́'ëll lúltimë dzë. 45Ra librë shtë ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë, rni'i zdë'ë: “Dios guëlua'a grë ra mieti”. Zni grë́të' el quë naguëquë́ diaguë shti'dzë Shtada nu el quë nabëdë'ë cuendë shtí'dzi', ni ridë lua. 46’Ni tubi adë chu gunádi'i lu Shtada; sulë na gunahia lu më purquë na zelda de Dios. 47Guldía rnia'a, el quë natsaldí ldu'i shti'dza, nápëll vidë sin fin. 48Na nahia guetështildi narne'e vidë eternë. 49Ra shtadë guëlú hia'a gudáu rai' maná lu shlatë perë guti rai'. 50Lë'ë guetështildi verdadërë ze'dë de gube'e; si talë gudáu tubi nguiu guetështildi ni, guëbánill tubi vidë nanadë rialúdi'i; gátidi'ill. 51Na nahia guetështildi verdadërë naze'dë de gube'e. Si talë gau nguiu guetështildi ni, nápëll vidë sin fin. Lë'ë guetështildi nardë'a na prupi shcuerpa. Guëdë́'ahin parë gac salvar ra mënë narëta' lu guë́'dchiliu. 52Iurní lë'ë ra israelitë guzublú rall quëchupë di'dzë lu sa' rall, mizmë lë'ë rall. Guni'i rall: ―¿Llallë gac guëne'e mënë ni mizmë shcuérpi' guëdáuha'a? 53Jesús guni'i lu rai': ―Guldía rnia'a, si talë lë'ë të gáudi'i të cuerpë shtë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, nu si talë gúdi'i të rënë shtënë më ni, nápëdi'i të vidë sin fin. 54El quë nagáu cuerpë shtëna nu el quë nagú shrëna, nápëll vidë sin fin, nu na guëcua'ñia lë́'ëll lúltimë dzë. 55Cuerpë shtëna na verdadërë cumidë nu rënë shtëna na bebidë verdadërë. 56El quë nagunë recibir na ziquë cumidë verdadërë nu ziquë bebidë verdadërë, guëbaninull na, nu quëbezënúa lë́'ëll. 57Lë'ë Dadë Dios nanabani, bëshe'ldë më na, nu nabania por lë́'i'. El quë nagunë recibir na, guëbánill por pudërë shtëna. 58Na ruadi'dza shcuendë guetështildi naná ze'dë lu gube'e. Guetështildi rë' nádi'i cumë ziquë maná naná gudáu ra shtadë guëlú hia'a; aunquë gudáu rai' maná, guti rai'. El quë nagáu guetështildi verdadërë, guëbánill parë siemprë. 59Jesús bëlua'a grë́të' ra cusë rë' la'ni iádu'u shtë Capernaum. 60Iurní zihani ra narianaldë lë'ë Jesús, iurë bini rall di'dzë rë', guni'i rai': ―Naganë di'dzë rë'. ¿Chu rac tsaldí ldu'u shti'dzë Jesús? 61Iurní lë'ë Jesús bëdë'ë cuendë de quë ra shini gusë'dë më guni'i rai' mizmë di'dzë; guna'bë di'dzë më lu rai': ―¿Pë gulaguë llanë ldu'u të por shti'dza? 62¿Pë gunë të si talë guëná të lu nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, tsépi' catë cabézi' más antsë? 63Lë'ë Espíritu Santo rne'e vidë sin fin; lë'ë cuerpë shtë nguiu adë nápëdi'in pudërë. Ra di'dzë narnia'a lu të, na pudërë shtë Espíritu parë gapë të vidë sin fin. 64Perë todavía nanú sëbëldá de lë'ë të, adë rialdídi'i ldu'u të shti'dza. Jesús guc bë'a dizdë principi chu el quë narialdídi'i ldu'i nu guc bë'a më chu el quë nagunë intriegu lë'ë më. 65Guni'i më: ―Por ni gunia'a lu të, ni tubi adë chu guidë lua si talë Shtada adë gue'dënúdi'i më nguiu ni lua. 66Dizdë iurní cantidá mënë nazianaldë lë'ë Jesús, bësa'në rall lë'ë më; hiadë rzënúdi'i rall lë'ë më. 67Iurní lë'ë Jesús guna'bë dí'dzi' lu ra chi'bë chupë shini gusë'dë më: ―¿Pë nu lë'ë të rac shtu'u të guësa'në të na? 68Perë Simón Pedro bëquebi: ―Dadë, ¿callë guiá na'a? Sulë lë́'ël ruadí'dzël di'dzë narne'e vidë sin fin. 69Lë'ë na'a gualdí ldu'u na'a de verdá nu rdë'ë na'a cuendë de quë nal Cristo, shini Dios nanabani. 70Jesús bëquebi: ―Gudilia chi'bë chupë të perë tubi de lë'ë të na mëdzabë. 71Zni quëgni'i më shcuendë Judas Iscariote, shini Simón purquë Judas bë'në intriegu lë'ë më parë gati më. Bë'në Judas ni aunquë nall tubi de chi'bë chupë shini gusë'dë më.

will be added

X\