San Juan 5

1Despuësë gudëdë ra dzë, bë'në tucarë tubi laní shtë më israelitë, nu Jesús gua parë Jerusalén. 2Mizmë ciudá ni cerquë rua' puertë nalë Puertë shtë Lli'li, nanú tubi tanquë ru'bë shtë nisë. Lugar ni lëhin Betesda con dizë́ hebreo. Napin ga'i portali alrededurë shtë tanquë. 3Nga'li rëta' zihani narac llu'u; naga'a rai' lu daa'. Nanú ciegu; nanú cujë; nanú narac galguidzë llunguë. Quëbezë rai' parë guëni'bi nisë. 4Rni'i rai' ridë tubi ianglë la'ni tanquë parë rní'bi' nisë. Primërë nariutë́ la'ni nisë despuësë lë'ë ianglë bëni'bi nisë, guëáquëll de cualquier galguidzë. 5Ndë nanú tubi nguiu; hia guc treinta y ocho izë rac llú'ull. 6Iurë lë'ë Jesús guná lu nguiu naga'a, bëdë'ë më cuendë de quë hia zihani izë nagá'all lu galguidzë. Repi Jesús: ―¿Gu rac shtú'ul guëáquël? 7Lë'ë më narac llu'u bëquebi: ―Dadë, rac shtua'a perë chu nádi'i guëtia'a na la'ni nisë iurë lë'ë nisë rni'bi. Cadë vësë narac shtua'a tsahia la'ni nisë, lë'ë stubi rlaguë la'ni nisë primërë. 8Jesús guni'i: ―Guashtë́ nga'li. Bëtëá shtaa'l nu bëagzë́. 9Mizmë iurní lë'ë nguiu bëac. Bëtëall shtaa'll nu guzublú rzëll. Perë dzë ni na dzë narzi'i ldu'u ra mënë. 10Iurní ra më israelitë naquëhunë cumplir custumbrë, guni'i rall lu el quë nabëac: ―Nápëdi'il permisi parë guá'al shtaa'l purquë nedzë́ rzi'i ldu'u ra mënë. 11Lë'ë nguiu bëquebi: ―El quë nabënëac na guni'i lua: “Bëtëá shtaa'l nu bëagzë́”. 12Iurní guna'bë di'dzë rall: ―¿Chull guni'i lul? “Bëtëá shtaa'l nu bëagzë́”. 13Perë lë'ë nguiu adë guënë́di'ill chu bënëac lë́'ëll purquë Jesús gunitilú më ladi ra mënë zihani narëta' lugar ni. 14Despuësë lë'ë Jesús bëdia'guëlú nguiu ni la'ni iádu'u; iurní guni'i më: ―Guná, hia lë́'ël bëáquël; adë rúnëdi'il duldë të adë guídëdi'i galguidzë más peor guë́quël. 15Lë'ë nguiu zëagzëll iurní. Guagdë́'ëll partë lu ra më israelitë de quë Jesús bënëac lë́'ëll. 16Por ni lë'ë rall guzunaldë rall lë'ë Jesús parë quini rall lë'ë më purquë bë'në më milagrë rë' dzë narzi'i ldu'u mënë. 17Perë Jesús guni'i lu rall: ―Shtada todavía canihúni' dchi'ni; adë rbézëdi'i rúni' dchi'ni; nu zac quëhuna dchi'ni. 18Por ni ra contrari shtë më, másru'u rac shtu'u rall quini rall lë'ë më purquë lëdë niá'asëdi'i rúnëdi'i Jesús cuendë ra custumbrë shtë dzë narzi'i ldu'u mënë, sino quë quëhúni' lë́'i' ziquë Dios; guni'i më Dios na Shtádi'. 19Iurní Jesús guni'i: ―Guldía rnia'a de quë nahia shini Dios; adë gáquëdi'i guna según voluntá shtëna; sulamëntë runa lo quë narunë Shtada. Grë́të' lo quë narunë Shtada, mizmë manërë runa 20purquë Shtada rac shtú'ui' na. Quëglua'a më na grë lo quë narunë më. Todavía runë faltë cusë ru'bë naguëlua'a më na, cusë nartsëguëë' ldu'u të. 21Ziquë Shtada rcua'ñi ra tëgulë parë guëbani rai', igual guënehia vidë parë ra narac shtua'a guëbani rai'. 22Cumë ziquë Dadë adë rúnëdi'i' juzguë ni tubi chúdi'i, sino bëne'e më pudërë guiahia parë guna juzguë lë'ë ra mënë të parë gunë mënë rëspëti na igual ziquë runë rall rëspëti Shtada. 23El quë nadë rúnëdi'i rëspëti na, adë rúnëdi'ill rëspëti Dadë Dios, el quë nabëshe'ldë na lu guë́'dchiliu. 24’Guldía rnia'a, el quë narquë́ diaguë shti'dza lo quë narnia'a nu tsaldí ldú'ull el quë nabëshe'ldë na, nápëll vidë sin fin. Adë gáquëdi'i condenárëll; gudë́dëll lu galguti. Iurne' nápëll vidë nanadë rialúdi'i. 25Verdá rnia'a, hia bëga'a iurë lë'ë ra tëgulë guini rai' voz shtë shini Dios. Grë́të' naguëzu'bë diaguë voz shtë më, guëbani rall parë siemprë 26purquë ziquë grë mieti nabani rall por pudërë shtë Dadë Dios, también bëdë'ë më derechë lu shini më parë gápi' mizmë pudërë. Rac guëdë'a vidë parë ra mënë. 27Nu bëdë'ë më derechë lu shini më parë gúni' juzguë ra mënë purquë náhi' nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. 28Adë rdzëguëë'di'i ldu'u të ndë'ë purquë guëdchini iurë grë ra tëgulë guini rai' chahia, nu guëru'u rai' la'ni ba'a. 29Grë́të' el quë nabë'në bien, guëbani rall; gac resucitar rall parë vidë sin fin perë grë́të' ra nabë'në mal, guëbani rall; gac resucitar rall parë gac condenar rall. 30’Na adë gáquëdi'i guna shcuendë iubia; quëhuna juzguë según di'dzë narni'i Shtada lua. Tubldí quëhuna juzguë; adë rúnëdia'a según lo quë narac shtua'a sino según voluntá shtë el quë nabëshe'ldë na. 31Si talë rnia'a favurë de na, lo quë narnia'a nádi'in ziquë tubi nanasac 32perë nanú stubi testigu narni'i favurë de na. Nu rac bë́'ahia de quë grë el quë narni'i më ni de na, lasaquin; verdá nahin. 33Lë'ë të bëshe'ldë të el quë naguagna'bë di'dzë lu Juan Bautista, perë lo quë nabëquebi Juan de na, verdá nahin. 34Perë na adë rquí'nidia'a guëni'i mënë favurë de na. Rnia'a lu të di'dzë rë' parë gac salvar të. 35Juan nadë más náhi' ziquë tubi lintërnë, ziquë narzianí parë ra mënë, nu lë'ë të guagnaldë të tëchi Juan por du'pë tiempë. Bëquitë ldu'u të shtí'dzi'. 36Perë na napa testimonio más lasac lo quë naguni'i Juan. Grë́të' cusë el quë naruna, bëne'e Shtada parë guna cumplirin. Milagrë naquëhuna, rne'e prëbë de quë verdá bëshe'ldë Dios na. 37Lë'ë Dadë nabëshe'ldë na, bë́'ni' testificar de na, perë lë'ë të nunquë adë bínidi'i të cha' më, nu nunquë adë gunádi'i të lu më. 38Grë́të' diza'quë shtë́ni', adë gutë́di'in la'ni ldu'u të purquë në́di'i të tsaldí ldu'u të shti'dzë el quë nabëshe'ldë më. 39Lë'ë të bësë'dë të la'ni ra Sagradas Escrituras con llëru'bë cuidá parë guëdzelë të la'ni librë ni nezë parë gapë të vidë sin fin, perë rnia'a lu të, ra Sagradas Escrituras rne'e testimonio chu nahia 40perë adë në́di'i të guidë të lua parë gapë të vidë sin fin. 41’Na adë rcádia'a hunurë shtë mënë. 42Más de ni nanë́a lë'ë të adë rac shtú'udi'i të Dios. 43Na zelda por lë Shtada, perë adë bë́'nëdi'i të recibir na. Perë si talë guëdchini stubi më por mizmë lëll, ni sí, gunë të recibir lë́'ëll. 44¿Llallë tsaldí ldu'u të na purquë rguili të guëni'i mënë bien de lë'ë të? Adë rguílidi'i të lë'ë hunurë naze'dë de Dios verdadërë. 45Gulë tsasë́ de quë na adë guëdchi'ba galquiá guëc të delantë de Shtada. El quë naguëdchi'bë galquiá guëc të, na el quë nabëquë'ë Moisés, mizmë lë́'i' el quë más rianaldë të të́chi'. 46Si talë lë'ë të nialdí ldu'u të lo quë nabëquë'ë Moisés, nu zac shti'dza nialdí ldu'u të purquë Moisés bëquë'ë shcuenda. 47Perë si talë adë rialdídi'i ldu'u të lo quë nabëquë'ë Moisés ¿lla tsaldí ldu'u të lo quë narnia'a lu të?

will be added

X\