San Juan 4

1Ra fariseo bini rall de quë napë Jesús más zihani shmë́ni' nu más zihani mënë naquëchu'bë nísi' quë Juan Bautista. 2Lë́dëdi'i Jesús bëchu'bë nisë ra mënë sino shini gusë'dë më bëchu'bë nisë rai' ra mënë. 3Iurë lë'ë Jesús guc bë'a naguni'i ra fariseo, bëru'u më de Judea parë bëabrí më Galilea. 4Napë quë tëdë më Samaria parë guëdchini më Galilea. 5Bëdchini më guë'dchi Sicar nanaquë́ regiuni Samaria. Sicar na rua' guiu'u lachi nabëdë'ë Jacob ziquë herenci parë shíni', José. 6Nga'li zúbëga'a guërzú nabërulë́ Guërzú shtë Jacob. Lë'ë Jesús ze'dë bëdzágui'. Guzúbi' guëlladchi rua' guërzú; hia ziága'a ru ngubidzë. 7- 8Ra shini gusë'dë më zia'a rai' parë guë'dchi. Ziasi'i rai' naguëda'u. Mizmë iurní bëdchini tubi na'a shtë Samaria rua' guërzú parë guëgúhi' nisë. Jesús guni'i lu na'a rë': ―Denú du'pë nisë gua'. 9Iurní lë'ë na'a shtë Samaria bëquebi: ―¿Pëzielú rná'bël nisë lua, nu më israelitë nal? (Adë rni'i lu sá'di'i më israelitë lu ra më shtë Samaria.) 10Iurní guni'i Jesús: ―Si talë niac bë́'al lo quë narne'e Dios ndigá, si talë niac bë́'al chúllëti'i ndë'ë, el quë narna'bë nisë lul, naná'bël nisë lúhi' nu lë́'i' guëné'ei' nisë narne'e vidë sin fin. 11Lë'ë na'a guni'i: ―Dadë, nápëdi'il pë guëgul nisë la'ni guërzú. Más de ni guetë na guërzú. ¿Cáti'i nápël nisë narne'e vidë? 12Shtadë guëlú hia'a Jacob bësëa'në guërzú rë' catë bíhi' nisë, lë́'i' nu bii' ra shíni' nu con ra ma shtënë rai'. ¿Ni mudë más më ru'bë nal quë lë'ë Jacob? 13Bëquebi Jesús: ―Grë́të' el quë nagú nisë rë', guëabrí guëbidchi, 14perë el quë nagú nisë naná guëdë'a, jamás adë guëabrídi'i guëbídchill, purquë nisë naná guëdë'a rcasë la'ni ldú'ull cumë ziquë nisë shtë zini parë guëdë'ëin vidë sin fin. 15Iurní lë'ë na'a guni'i: ―Dadë, denú nisë ni të parë adë guëbídchidia'a jamás nu gueldë cádia'a nisë ndë'ë. 16Repi Jesús: ―Guagna'bë tsé'lël nu bëabrí ndë'ë. 17Lë'ë na'a guni'i: ―Nápëdia'a tse'la. Jesús guni'i iurní: ―Nápël rsunë, guní'il verdá: “Nápëdia'a tse'la”, 18purquë ga'i nguiu guc rai' tsé'lël nu el quë nanápël iurne', lë́dëdi'i tsé'lël. Verdá guní'il. 19Iurë bini na'a lo quë naguni'i më, guní'ill: ―Dadë, lluá'ahia nal tubi naruadi'dzë shti'dzë Dios. 20Shtadë guëlú na'a, mënë Samaria, bë'në rai' adorar Dios lu dani rë', perë lë'ë të më israelitë rni'i të Jerusalén na lugar catë runë tucarë gunë mieti adorar Dios. 21Jesús guni'i: ―Nanë, tsaldí ldú'ul shti'dza; guëdchini iurë de quë lë'ë të gunë të adorar Dios Padre sin adë rquí'nidi'i guidë të lu dani rë' u tsa të Jerusalén. 22Lë'ë të mënë Samaria, adë guënë́di'i të lo quë narunë të adorar perë lë'ë na'a, sí, nanë́ na'a lo quë nardë'në na'a adorar purquë el quë nagunë salvar ra mënë, na më israelitë. 23Perë guëdchini iurë nu mizmë iurne', lë'ë ra mënë naná runë adorar Dios de verdá, napë quë gunë rall adorar lë'ë më con ldu'u rall nu de acuerdë con enseñansë shtëna. Pues Dios Padre rac shtú'ui' gunë mënë adorar lë́'i' manërë ni. 24Dios na espíritu; ra narunë adorar lë'ë më, napë quë gunë rall adorar lë'ë më con espíritu nu de acuerdë con ra enseñansë shtëna. 25Lë'ë na'a guni'i: ―Nanë́a de quë guëdchini Mesías narni'i ra mënë, Cristo, el quë nagudili Dios parë gunibë́'ai'. Iurë lë'ë më guidë, guëluá'ai' parë gac bë'a na'a shti'dzë Dios. 26Repi Jesús: ―Nípa'ala, nahia mizmë naquëadi'dzënul. 27Iurní bëdchini ra shini gusë'dë më; bëdzëguëë' ldu'u rai' de quë quëadi'dzënú Jesús tubi na'a, perë ni tubi de lë'ë rai' guni'i lu Jesús: “¿Pëzielú quëadi'dzënul lë́'ëll?” u “¿Pë quëgna'bë dí'dzël lu na'a?” 28Iurní lë'ë na'a bësëa'nëgá rëë'; bëabrill parë guë'dchi catë guagní'ill lu ra nguiu: 29―Gulë cha të guëná të tubi nguiu naguni'i grë lo quë nabëna. ¿Adë lë'ë narni'i ra mënë Cristo ndë'ë? 30Iurní bëru'u ra mënë guë'dchi. Bëdchini rall lu Jesús. 31Mientras lë'ë shini gusë'dë më bë'në rai' ruëguë lu më; repi rai': ―Mësë, gudáu. 32Perë Jesús guni'i: ―Na napa tubi dau naná guënë́di'i të. 33Ra shini gusë'dë më guzublú rai' guna'bë di'dzë lu sa' rai': ―Aquë, ¿nu chu be'dënú nagudáuhi'? 34Perë Jesús bëquebi: ―Dau shtëna na guna cumplir voluntá shtë më el quë nabëshe'ldë na. 35Adë guní'idi'i të: “Runë faltë stapë mbehu parë guëru'u cusechë”. Rnia'a lu të, gulë guná, hia bëquichi bëcuelë shtë guezë; bëga'a iurë shtë cusechë. 36El quë narunë dchi'ni, runë tucarë tsu pagu shtëll. Grë́të' lo quë narcabní, guëcá'all cusechë; nápëll premi lu gube'e. El quë narcabní nu el quë narldë́ guëni'a, rquitë ldu'u rall juntë. 37Verdá na lo quë narni'i dichë: “El quë narcabní, ni na tubi; el quë narldë́ guëni'a, ni na stubi”. 38Na bëshe'lda lë'ë të parë tsagni'i të lu mënë perë stubi el quë nague'dënú mënë lua. Zni stubi mënë bë'në dchi'ni perë lë'ë të quëhunë të provëchë grë́të' dchi'ni shtë rall. 39Cantidá mënë shtë guë'dchi Samaria, gualdí ldu'u rall Jesús por lo quë naguni'i na'a iurë lë'ë na'a guni'i: “Guni'i më grë lo quë nabëna”. 40Iurní bëdchini ra mënë shtë Samaria lu më; bë'në rall ruëguë lu më të parë guëa'në më con lë'ë rall. Bëa'nënú më lë'ë rall chupë dzë. 41Nu másru'u zihani mënë gualdí ldu'u rall iurë bini rall lo quë naguni'i Jesús. 42Iurní guni'i rall lu na'a: ―Iurne' rialdí ldu'u na'a, lëdë niá'asëdi'i por lo quë naguní'il lu na'a, sino quë mizmë lë'ë na'a bini na'a shtí'dzi', nu rac bë'a na'a de quë verdá më rë' na el quë nagunë salvar mënë shtë guë́'dchiliu. 43Despuësë de guërupë dzë, Jesús bëru'u Samaria. Ziaglá'gui' nezë shtë́hi' parë regiuni shtë Galilea. 44Mizmë Jesús bë'në testificar de quë grë́të' ra muzë shtë Dios, adë rúnëdi'i mënë rëspëti lë'ë rai'. Sulë stubi lugar runë mënë rëspëti muzë shtë Dios. 45Iurë bëdchini Jesús Galilea, ra mënë ni bë'në rall recibir lë'ë më con bien purquë gua rall laní Pascu ciudá Jerusalén; guná rall lo quë nabë'në më, ra milagrë nabë́'ni'. 46Iurní Jesús bëabrí Caná shtë Galilea catë bë́'ni' cambi nisë vini. Bini tubi më ru'bë shtë gubiernë de quë bëdchini Jesús ndë. Nguiu ni nápëll tubi shínill narac llu'u guë'dchi Capernaum. 47Iurë lë'ë nguiu ni bini de quë Jesús bëdchini Galilea, guagnall nu bë́'nëll ruëguë lu më parë tsa më lídchill të parë gunëac më shínill purquë hia casi rlullë llguë'në. 48Iurní Jesús guni'i: ―Lë'ë të adë rialdídi'i ldu'u të si talë rnádi'i të milagrë. 49Perë lë'ë narunë shchi'ni gubiernë guni'i: ―Dadë, nasesë, cha lidcha purquë aquë zati shinia. 50Iurní Jesús guni'i: ―Bëabrí lídchil; lë'ë shínil nabani. Nguiu ni gualdí ldú'ull shti'dzë Jesús. Lueguë zëagzëll lídchill. 51Iurë lë'ë nguiu be'dë guëzë́ lídchill, lë'ë ra muzë naquëreldë hiu'u, guagtsa'guëlú rall lë'ë nguiu; repi rall lúhi': ―Lë'ë shínil bëac. 52Iurní guna'bë dí'dzëll: ―¿Ca iurë bëac llguë'në? ¿Ca iurë guzublú nahue'i? Repi rall: ―Na'guë ziquë rquë tubi guadze' bëru'u shldi. 53Lë'ë shtadë llguë'në bëdë́'ëll cuendë de quë mizmë iurë ni guni'i Jesús: “Shínil nabani”. Lë'ë nguiu ni con grë shfamílill gualdí ldu'u rall Jesús. 54Ni na segundë milagrë nabë'në Jesús despuësë bëru'u më Judea parë guziá'ai' Galilea.

will be added

X\