San Juan 3

1Gu' tubi nguiu nabërulë́ Nicodemo. Nall miembrë shtë partidë religiusë fariseo nu nall tubi nguiu namás lasac ladi ra më israelitë. 2Nicodemo guagná lë'ë Jesús gue'lë nu guní'ill: ―Mësë. Rdë'ë na'a cuendë de quë Dios bëshe'ldë lë́'ël parë ze'dë guëluá'al, purquë ni tubi adë chu gáquëdi'i guëlua'a pudërë nu milagrë cumë ziquë rúnël, sulë si talë Dios quëbezënúhi' lë́'ël. 3Iurní guni'i Jesús lu Nicodemo: ―Guldía rnia'a lul, el quë nagalë nacúbidi'i stubi, gáquëdi'i tsutëll catë rnibë'a Dios. 4Bëquebi Nicodemo: ―Perë no es posiblë tubi nguiu hia gu'shë, guëabrí gálëll stubi. ¿Ni mudë guëabrí guëu'll la'ni shní'all stubi parë galë stubi nacubi? 5Jesús bëquebi: ―Guldía rnia'a lul, el quë nagálëdi'i con nisë nu con Espíritu Santo, adë tsutë́di'ill catë rnibë'a Dios. 6Grë́të' naná gulë ziquë ra cualquier mënë, mënë na ni, perë el quë naralë con Espíritu Santo, espíritu na ni. 7Adë rdzëguëë'di'i ldú'ul lo quë nagunia'a lul, grë́të' napë quë guësa'në guëdchini vidë cubi la'ni ldu'u rall por pudërë shtë Dios. 8Lë'ë mbë rru'u nezë catë rac shtu'u mbë, nu rínil ruidë narunë mbë perë adë rdë́'ëdi'il cuendë ca nezë ze'dë mbë nu ca nezë zia'a mbë. Zni na grë́të' nanapë vidë cubi por pudërë shtë Espíritu Santo. 9Iurní Nicodemo bëabrí guna'bë di'dzë: ―¿Perë llallë gac ndë'ë? 10Jesús guni'i lull: ―Lë́'ël nal tubi mësë ladi ra më israelitë nu adë guënë́di'il ndë'ë. 11Guldía rnia'a lul, lë'ë na'a rac bë'a na'a lo quë naruadi'dzë na'a nu lo quë narlua'a na'a; nu na na'a testigu de lo quë guná na'a, perë lë'ë të adë rialdídi'i ldu'u të lo quë narni'i na'a. 12Gunia'a lu të cusë narac lu guë́'dchiliu perë adë gualdídi'i ldu'u të. ¿Lla tsasë́ të cusë shtë gube'e narnia'a lu të? 13’Ni tubi chu be'pi gube'e, sulë el quë nabëdchini de gube'e. Nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; lidcha na gube'e. 14Ziquë Moisés bëldísi' serpientë lu shlatë, zni zac con na, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu; guna sufrir galguti; 15parë grë natsaldí ldu'i na, adë tsagnítidi'i rall sino napë rall vidë sin fin. 16’Dios nalë́ rac shtú'ui' ra mënë narëta' lu guë́'dchiliu; bëshe'ldë më tubsë shini më parë grë́të' narialdí ldu'i lë'ë shini më, adë tsagnítidi'i rall sino napë rall vidë nadë rialúdi'i. 17Dios adë bëshé'ldëdi'i shíni' lu guë́'dchiliu parë gunë shíni' condenar ra mënë sino parë gúni' salvar ra mënë. 18’El quë narialdí ldu'i shini Dios, nádi'i condenárëll, perë el quë adë në́di'i tsaldí ldu'u, hia nacondenárëll purquë në́di'ill tsaldí ldú'ull tubsë shini Dios. 19Ra nanë́di'i tsaldí ldu'i shti'dza, nacondenárëll purquë iurë lë'ë llni bidë lu guë́'dchiliu, más bëquitë ldu'u mënë nacahi quë llni. Adë rac shtú'udi'i rall llni. ¿Pëzielú? purquë runë rall cusë mal. 20Grë́të' lo quë narunë mal, rna zá'quëdi'i rall lu llni nu adë riabí'guëdi'i rall lu llni purquë lë'ë llni rlua'a ra cusë mal lo quë naquëhunë rall; 21perë grë lo quë narquitë ldu'u verdá, riabí'guëll lu llni të parë guëná mënë de quë grë lo quë naquëhúnëll, ze'dë de Dios. 22Despuësë de ndë'ë, Jesús gua con ra shini gusë'dë më hashtë regiuni Judea. Gulezënú më lë'ë rai' dupë'në, nu bëchu'bë nisë rai' mënë. 23Nu zac bëchu'bë nisë Juan Bautista lugar nabërulë́ Enón guëlladchi Salim purquë nga'li rëta' zili nisë. Bidë ra mënë lu Juan, chubë nisë rall. 24Zndë'ë guzac antsë bëtia'a ra mënë Juan lachigui'bë. 25Iurní bëldá shini gusë'dë Juan, gudildi di'dzë rai' con tubi israelitë nabë'në cumplir custumbrë. Guzublú rall chupë di'dzë subrë shcuendë lla gunë rall parë gac limpi rall lu Dios. 26Iurní guaguëchi mënë lu Juan: ―Mësë, guná; el quë naguzunú lë́'ël stubi ladë guëë'gu Jordán, el quë bë́'nël testificar napë quë guëdchíni', quëgchu'bë nísi'. Grë́të' mënë zianaldë rall lë́'i'. 27Iurní guni'i Juan: ―Ni tubi adë chu nápëdi'i pudërë si talë adë bëdë́'ëdi'i Dios pudërë. 28Mizmë lë'ë të na të testigu, gunia'a lu të de quë na nádia'a Cristo sino quë bëshe'ldë më na antsë guëdchíni'. 29Ziquë tubi nabëtsë'a, rquitë ldú'ull purquë nápëll tsé'lëll, perë zac amigu shtë lliguë, quëquë́ diáguëll nu rquitë ldú'ull quëbezënull lliguë. Rínill lo quë naruadi'dzë lliguë. Zni iurne' nalë́ rquitë ldua'a. 30Napë quë gáqui' más më ru'bë, perë na napë quë gaca ziquë nalasáquëdi'i. 31’El quë naze'dë de gube'e, ni naná rnibë'a más quë grë nguiu. El quë naná mënë, no más nall më shtë guë́'dchiliu nu ruadí'dzëll cusë shtë guë́'dchiliu; perë el quë naze'dë de gube'e, ni ruadí'dzi' cusë shtë gube'e. Nápi' grë pudërë. 32Lë'ë më quëhunë testificar lo quë naguná më nu lo quë nabini më, perë ni tubi adë chu rialdídi'i ldu'i lo quë narni'i më. 33Perë el quë nagualdí ldu'u shti'dzë më de verdá, quëhúnëll ziquë el quë narquë́ sëgi lu guichi; rquébill Dios na verdá. 34El quë nabëshe'ldë Dios, ni ruadí'dzëll shti'dzë Dios purquë Dios rdë'ë Espíritu Santo sin medidë parë nguiu ni të cuezënúhi' lë'ë nguiu ni. 35Dios Padre rac shtu'u shíni' nu bëdë'ë më pudërë parë guënibë́'ai' grë́të' cusë. 36El quë narialdí ldu'u shini Dios, ni napë vidë sin fin, perë el quë nanë́di'i tsaldí ldu'i shini Dios, gápëdi'ill vidë sin fin sino quë rëa'në cashtigu shtë Dios guë́quëll.

will be added

X\