San Juan 21

1Despuësë de ndë'ë, Jesús bëlua'alú lu ra shini gusë'dë më stubi vueltë. Zuga'a më rua' nisë nalë Tiberias. Zni guc iurë bëlua'alú më lu rai'. 2Bëdëá ra poshtë, Simón Pedro con Tomás, el quë narni'i rai' Cuachi. Zuga'a Natanael naná më Caná shtë Galilea nu zuga'a ra shini Zebedeo nu chupë de los de más shini gusë'dë më. 3Iurní Simón Pedro guni'i lu rai': ―Tsagna'zia mbeldë. Lë'ë rai' guni'i rai': ―Nu zac lë'ë na'a guëzë́ na'a. Iurní be'pi rai' la'ni barcu, perë gue'lë ni adë chu mbeldë guná'zidi'i rai'. 4Hia iurë ze'dë grëgue'lë, Jesús bëlua'alú lu rai' rua' nisë perë ra shini gusë'dë më adë bëdë́'ëdi'i rai' cuendë de quë lë'ë më ni. 5Iurní repi më: ―Lë'ë të narac shtua'a, ¿Pë adë chu mbeldë guna'zi të? Lë'ë rai' bëquebi rai': ―Ni túbidi'i. 6Iurní guni'i Jesús lu rai': ―Gulë bëtia'a guë'shu shtënë të ladë ldi cula'ni barcu; iurní guëna'zi të mbeldë. Zni bë'në rai'. Despuësë adë bë́'nëdi'i rai' gan niagú rai' guë'shu mbeldë la'ni nisë tantë zihani mbeldë nanú la'ni. 7Iurní lë'ë poshtë naguc shtu'u Jesús más, guní'i' lu Pedro: ―Lë'ë Dadë Jesús ndë. Niá'asë gualú bini Pedro de quë lë'ë Dadë Jesús ni, iurní gúti' shabë purquë bëru'u lari iurë guagná'zi' mbeldë. Iurní bëldá'ai' lë́'i' la'ni nisë parë guëdchíni' guëlú lë́'i' catë zuga'a më. 8Los de más poshtë bëdchini rai' rua' nisë con barcu. Nu quëshaguiú rai' guë'shu shtë mbeldë. Pues zuga'a ra poshtë ziquë tubi gahiu'a metro hashtë ca lu zu më. 9Iurë lë'ë rai' bëdchini rai' lu guiu'u, bëru'u rai' la'ni barcu nu guná rai' tubi guërdë́ dchi'bë tubi mbeldë lu gui'i. Guná rai' du'pë guetështildi. 10Jesús guni'i: ―Gulë te'enú bëldá mbeldë naguër gualú bëga'a. 11Simón Pedro güe'pi la'ni barcu; iurní bëshaguiúhi' guë'shu hashtë rua' nisë catë na guiu'u. Gadzë́të'in mbeldë, purë ma ru'bë, ciento cincuenta y tres; perë aunquë nilë zihani ma, adë gurié'zidi'i guë'shu. 12Iurní guni'i më lu rai': ―Gulë te'e të gau të. Ni tubi rai' adë cuë́di'i valurë niana'bë di'dzë chu na më purquë rac bë'a rai' lë'ë Dadë Jesús ni. 13Iurní lë'ë Jesús guabi'guë më lu rai'. Guna'zi më guetështildi nu belë shtë mbeldë; bëdë'ë mëhin cua'a ra poshtë gau rai'. 14Zndë guc natsunë vësë de quë lë'ë Jesús bëlua'alú më lu ra poshtë despuësë guashtë́ më ladi ra tëgulë. 15Despuësë gualú gudáu ra poshtë, Jesús guni'i lu Simón Pedro: ―Simón, shini Jonás, ¿gu rac shtú'ul na de verdá más quë los de más sa'l rac shtu'u rai' na? Pedro bëquebi: ―Aha' Dadë, lë́'ël nanël de quë rac shtua'a lë́'ël. Jesús repi: ―Pues iurne', gupë ra mënë narialdí ldu'i na, ra naná ziquë lli'li mitu'në. 16Iurní bëabrí guna'bë di'dzë më nachupë: ―Simón shini Jonás, ¿gu rac shtú'ul na de verdá? Pedro bëquebi: ―Aha' Dadë, nanël de quë rac shtua'a lë́'ël. Iurní repi më: ―Ne' gupë ra mënë narialdí ldu'i na. Na rall ziquë lli'li narqui'ni vëquërë. 17Hia natsunë vësë guna'bë di'dzë më lu Pedro: ―Simón shini Jonás, ¿gu rac shtú'ul na? Iurní tristë bëa'në ldu'u Pedro purquë hia bëhunë guna'bë di'dzë më lúhi', si rac shtu'u Pedro lë'ë më. Iurní guni'i Pedro: ―Lë́'ël nanël grë́të' cusë. Nanël de quë rac shtua'a lë́'ël. Iurní repi më: ―Iurne' gupë ra lli'li shtëna, ra mënë nare'dë naldë na. 18Guldía rnia'a lul, iurë gúquël sultërë, rácul shábël lo quë narni'i ldú'ul nu rial catë rac shtú'ul perë iurë lë́'ël gú'shël, stubi mënë guëna'zi guiá'al parë sël, nu stúbi' gunë compañi lë́'ël parë gácul shábël, nu guá'ai' lë́'ël catë adë në́di'il tsal. 19Zni guni'i më parë guëdë'ë hia'a cuendë lla mudë gati Pedro purquë por galguti shtë Pedro, gúni' guëluá'ai' llëru'bë na pudërë shtë Dios. Despuësë repi më: ―Guagla'guë bëzu'bë diaguë enseñansë shtëna. 20Iurní guná Pedro nezë të́chi'; ze'dë naldë lë'ë poshtë naguc shtu'u Jesús, mizmë poshtë el quë nagudaunú më nu nazubë cula'ni më lu shtse shtë Pascu, mizmë el quë naguni'i lu më: “Dadë, ¿chull gunë intriegu lë́'ël?” 21Iurë lë'ë Pedro guná lu poshtë ni, guna'bë di'dzë Pedro lu Jesús: ―Dadë, ¿pë gac poshtë rë'? 22Jesús bëquebi: ―Si rac shtua'a guëbánill ndë'ë hashtë iurë guëabría stubi, adë rúnëdi'i tucarë gac bë́'al. Lë́'ël guagla'guë bëzu'bë diaguë enseñansë shtëna. 23Iurní bërë'tsë di'dzë rë' ladi los de más bëchi sa' ra poshtë de quë adë gátidi'i poshtë ni, perë adë guní'idi'i Jesús de quë adë gátidi'i poshtë ni, sino quë guni'i më: “Si talë na rac shtua'a de quë guëbáni' hashtë guëabría stubi, adë rúnëdi'i tucarë gac bë́'al”. 24Ndë lo mizmë poshtë naquëhunë testificar grë ra cusë rë', nu më el quë nabëquë'ë la'ni librë rë'. Rdë'ë hia'a cuendë de quë verdá ruadí'dzi'. Grë ra poshtë rdë'ë rai' cuendë de quë verdá na grë ra di'dzë rë'. 25Nanú másru'u lo quë nabë'në Jesús. Si talë niaquë'ë por tubin, lluá'ahia de quë ni parë guëdubi guë́'dchiliu adë niáldëdi'i nabé librë lo quë naniactsa'u. Amén.

will be added

X\