San Juan 20

1Primërë dzë shtë llmalë María Magdalena gua rua' ba'a. Tumpranë nianá rru'u nacahi gunáhi' hiadë nídi'i guë'ë nada'u rua' ba'a. 2Iurní guagllu'në María catë zúga'a Simón Pedro con lë'ë poshtë namás rac shtu'u Jesús. Guni'i María: ―Bia'a mënë shcuerpë Dadë Jesús catë bëgá'chi'; adë chu guënë́di'i catë guaca'chi ra mënë shcuérpi'. 3Iurní Pedro con stubi poshtë bëru'u rai'. Gua rai' rua' ba'a. 4Guërupë rai' ziagllu'në rai' juntë perë lë'ë stubi poshtë gudchibëlú lu Pedro; bëdchíni' guëlútë' lë́'i' rua' ba'a. 5Iurní bëá'chi' nu gunáhi' lu lari liensë nanaga'a nga'li perë adë guatë́di'i'. 6Despuësë Simón Pedro bëdchini tëchi poshtë ni. Iurní Pedro guatë́hi' la'ni ba'a, nu zac lë́'i' gunáhi' lu lari liensë; za'quë za'quë në́'achi dchi'bin shlugarin. 7Nu guná Pedro lari naquichi nabëlli'i guëc Jesús; adë dchi'bin juntë sino tubi ladë në́'achi dchi'bin. 8Iurní poshtë nabëdchini primërë, guatë́hi' nu gunáhi'. Gualdí ldú'i' guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë. 9Perë todavía adë guasë́di'i rai' Sagradas Escrituras de quë Jesús napë quë gac resucitári' ladi ra tëgulë. 10Iurní ra poshtë bëabrí rai' lidchi rai'. 11María Magdalena bëá'ni' tëchi fuërë rua' ba'a. Rú'ni' cula'ni ba'a. Mientras quëhú'ni', iurní bëá'chi' parë guënáhi' la'ni ba'a. 12Gunáhi' chupë ianglë zuga'a; nacu rai' lari naquichi. Zúbëga'a ra ianglë ni; tubi zúbëga'a nezë guëc catë bëga'chi Jesús. Stubi zúbëga'a nezë guëa' catë bëga'chi më. 13Lë'ë ra ianglë guni'i rai' lu María: ―Nanë, ¿pëzielú rú'nël? Lë́'i' bëquebi: ―Purquë bia'a ra mënë lë'ë Dadë Jesús, perë adë chu guëné'edi'i rsunë ca nezë guaca'chi ra mënë lë́'i'. 14Niá'asë gualú guni'i María zni, bëdchigrë́hi' lúhi' nezë të́chi'; gunáhi' lu Jesús. Lë'ë më zuga'a më nga'li perë adë rdë́'ëdi'i María cuendë de quë lë'ë Jesús ni. 15Iurní Jesús guna'bë dí'dzi' lu María: ―Nanë, ¿pëzielú rú'nël? ¿Chull rguílil? María rúni' llgabë de quë aquë narapë lahuertë ni quëgni'i. Iurní répi' lu mënë ni: ―Si talë lë́'ël biá'al cuerpë shtë Jesús, guni'i lua ca nezë guacá'chil lë́'i' të parë tsagllía shcuérpi'. 16Jesús repi: ―María. Lë'ë María bëdchigrë́hi' nu guní'i' con dizë́ hebreo: ―Raboni. (Di'dzë ni runë cuntienë, Mësë.) 17Jesús repi: ―Adë cué'zëdi'il na purquë la'di tsépidia'a catë quëbezë Shtada, perë tsagní'il lu ra los de más bëcha de quë lë'ë na tsepia catë quëreldë Shtada nu Shtádëga'a të también. Tsepia catë quëreldë Dios shtëna nu Dios shtënë të. 18Iurní lë'ë María Magdalena guaguë́'ni' visi lu ra shini gusë'dë më de quë lë́'i' gunáhi' lu Dadë Jesús nu lë'ë më guni'i grë ra cusë rë'. 19Mizmë dzë ni na primërë dzë shtë llmalë; hia riu' gue'lë; ra poshtë rdëá rai' nga'li. Në'au rua' hiu'u dchidchi'chi purquë rdzëbë rai' contrari shtë Jesús. Iurní Jesús bëlua'alú lu rai' la'ni hiu'u. Guzú më guëláu catë rëta' rai' nu guni'i më: ―Gulë cuedchí ldu'u të. 20Despuësë de gualú guni'i më, iurní bëlua'a më guia'a më con cula'ni më catë gua clavë nu lansë. Iurní bëquitë ldu'u rai'; guná rai' lu Jesús. 21Lueguë Jesús repi lu rai' stubi: ―Gulë cuedchí ldu'u të. Cumë ziquë Dadë bëshé'ldi' na, zni guëshe'lda lë'ë të. Guëni'i të lu ra mënë shti'dza. 22Iurní bëca'a mbë më nu repi më: ―Gulë bë'në recibir Espíritu Santo. 23Napë të derechë; guëni'i të chu bë'në më perdunë, nu chu bë́'nëdi'i më perdunë. 24Tomás, tubi de lë'ë ra poshtë narni'i ra mënë Cuachi, adë nídi'i' nga'li iurë lë'ë Jesús bëlua'alú lu ra poshtë. 25Los de más ra poshtë guni'i rai' lu Tomás: ―Guná na'a lu Dadë Jesús. Perë Tomás repi: ―Si talë adë guënádia'a catë gua lansë cula'ni më nu guëgutë́a shcuëna lugar shtë clavë nu cutë́a guiahia culá'ni', hashtë iurní tsaldí ldua'a guashtë́ më ladi ra tëgulë. 26Bëdza'guë llmalë despuësë gudëdë ni, ra poshtë rëta' rai' stubi nacubi hiu'u ni. Dzë ni zuga'a Tomás con lë'ë rai'. Iurní aunquë nilë në'au rua' hiu'u dchidchi'chi, Jesús bëlua'alú lu rai' nu guzú më guëláu catë rëta' rai'. Guni'i më: ―Gulë cuedchí ldu'u të. 27Nu guni'i më lu Tomás: ―Bëtia'a shcuë́nël lu guiahia nu gude'enú guiá'al; bëtia'a guiá'al culania. Adë rní'idi'il la'ni ldú'ul de quë adë guashtë́dia'a ladi ra tëgulë sino tsaldí ldú'ul nabania. 28Bëquebi Tomás iurní: ―Lë́'ël nal Dadë shtëna. Lë́'ël nal Dios shtëna. 29Jesús repi: ―Tomás, iurne' sí, rialdí ldú'ul purquë gunal lua perë más dichusë el quë nagunádi'i lua perë rialdí ldu'u rall na. 30Jesús bë'në másru'u cantidá ra cusë ru'bë nu milagrë lu ra shini gusë'dë më, cusë ni adë bëquë́'ëdia'a la'ni librë rë'. 31Perë ndë'ë bëquëa'a të parë tsaldí ldu'u të Jesús de quë na më Cristo, shini Dios. Si talë tsaldí ldu'u të shti'dzë Jesucristo, guëne'e më vidë sin fin parë lë'ë të.

will be added

X\