San Juan 2

1Dzë tsunë despuësë de ni, gu' tubi sa'a guë'dchi Caná nanaquë́ regiuni shtë Galilea. Lë'ë shni'a Jesús nanúhi' nga'li. 2Nu Jesús con ra shini gusë'dë më gua rai' purquë bë'në ra mënë invitar lë'ë rai' lu sa'a 3perë gubidchi vini. Iurní lë'ë shni'a Jesús guní'i' lu më: ―Nídi'i vini. Hia gubidchin. 4Perë Jesús repi: ―Nanë, ¿pëzielú cagní'il lua zni'i? Gá'adi'i guëga'a tiempë parë gac bë'a mieti chu nahia. 5Iurní shni'a më guni'i lu narëta', ra naquëhunë sirvë: ―Gulë bë'në grë́të' lo quë naná guënibë́'ai' lë'ë të. 6Zuga'a shu'pë guë'ë nariú nisë, cadë tubi guë'ë ni riú gadchi u shunë rëë' nisë. Na rahin parë më israelitë; rie'ti guia'a rall según custumbrë religiusë shtë rall. 7Jesús guni'i lu ra naquëhunë sirvë: ―Gulë bëtsadzë́ guëzá guë'ë rë' nisë. Iurní guadzëhin guë'ë ni nisë; 8Jesús guni'i: ―Iurne' gulë cu du'pin nu guanuhin lu nguzanë shtë sa'a. Zni bë'në rai'. 9Lë'ë nguzanë shtë laní bë'në prëbë nisë naná bëac vini perë adë rdë́'ëdi'ill cuendë ca nezë bërú'uhin. (Sulë ra naquëhunë sirvë, rac bë'a rall de quë nisë bëac vini). Iurní lë'ë nguzanë shtë sa'a guná'bëll lë'ë lliguë. 10Guní'ill: ―Grë lugar primërë rdë'ë mënë vini za'quë gu ra mënë. Hia despuësë iurë cantidá bii' rall, rdë'ë mënë vini corrientë gu mieti, perë lë́'ël bë́'nëdi'il zni. Hashtë iurne' bëné'el vini za'quë. 11Ndë'ë bë'në Jesús Caná shtë Galilea. Ndë guc primërë milagrë nabëlua'a Jesús lu ra mënë. Bëlua'a më pudërë nanapë më. Ra shini gusë'dë më gualdí ldu'u rai' bëshe'ldë Dios lë'ë më. 12Despuësë de ni, gua më guë'dchi Capernaum con shni'a më nu con shini gusë'dë më. Ndë guquëreldë rai' du'pë tiempë. 13Hia mërë guëdchini laní Pascu shtë ra më israelitë, Jesús gua ciudá Jerusalén. 14Guatë́ më iádu'u ru'bë. Guná më ra naquëgtuu' ngunë. Guná më ra naquëgtuu' lli'li nu palumë. Nu nga'li zúbëga'a mënë lu mellë catë rchili rall dumí. 15Bëntsa'u më tubi chicuti con du lasë. Iurní bësëllu'në më grë́të' ra mënë la'ni iádu'u con ra lli'li nu con ra ngunë. Bërë'shë më mellë. Bërë'tsë dumí shtë ra narchili dumí. 16Repi më lu ra nartuu' palumë: ―Gulë cu grë cusë ndë'ë. Adë rúnëdi'i të lidchi Shtada tubi llguëa'. 17Iurní lë'ë ra shini gusë'dë më bëagná ldu'u rai' ziquë naescritë: “Nalë́ rzebi ldua'a por lidchi Dios; gaquin limpi”. 18Iurní lë'ë ra më israelitë guna'bë di'dzë: ―¿Pë milagrë guëluá'al lu na'a ziquë tubi sëñi de quë nápël derechë quëhúnël ra cusë rë'? 19Jesús bëquebi: ―Gulë bëzalú iádu'u rë'; dzë tsunë guëldishtë́ahin stubi nacubi. 20Iurní guni'i ra mënë: ―Cuarenta y seis izë guzú gua'a iádu'u rë'. ¿Ni mudë lë́'ël guëdishtëlin tsúnësë dzë? 21Perë lë'ë iádu'u, el quë naquëgni'i Jesús, na cuerpë shtënë më. 22Hia despuësë guashtë́ më ladi ra tëgulë, bëagná ldu'u ra shini gusë'dë më lo quë naguni'i më, nu gualdí ldu'u rai' shti'dzë më, nu gualdí ldu'u rai' ra Sagradas Escrituras. 23Iurë lë'ë Jesús nanú Jerusalén, gu' laní Pascu. Cantidá mënë gualdí ldu'u rall lë'ë më iurë guná rall milagrë nabë'në më. 24Perë Jesús adë rúnëdi'i confiar lë'ë ra mënë purquë rac bë'a më ldu'u ra grë́të' rall. 25Adë rquí'nidi'i më chu guëni'i lu më shcuendë ra mënë. Mizmë lë'ë më rac bë'a më lla na la'ni ldu'u mieti.

will be added

X\