San Juan 19

1Iurní lë'ë Pilato gunibë'a guanú Jesús galnë́ con chicuti. 2Ra suldadë bëntsa'u rall tubi corunë guitsë nu gulú rallin guëc Jesús nu bëgacu rall lë'ë më tubi lari color guindë. 3Lueguë guabi'guë rall lu më; bë'në rall burnë. Guni'i rall: ―Guëbani Rëy shtë ra më israelitë. Gulubë́ rall lë'ë më. 4Iurní Pilato bëabrill; bërú'ull nu répill lu ra mënë: ―Gulë guná, rguhia nguiu rë' delantë lu të parë guëdë'ë të cuendë de quë adë rdzélëdia'a ni tubi delitë parë lë́'ëll. 5Iurní bëru'u Jesús con corunë guitsë zubë guëc më nu nacu më tubi lari color guindë. Iurní Pilato repi: ―Lë'ë nguiu ndë'ë. 6Iurë ra jëfë shtë ra bëshuzi con ra soliar shtë iádu'u, guná rall lë'ë më, guzublú gurushtiá; guni'i rall: ―Quëll lu cruz. Quëll lu cruz. Pilato guni'i: ―Gulë bia'a lë́'ëll nu gulë bëquë'ë lë́'ëll lu cruz purquë adë rdzélëdia'a ni tubi delitë nabë́'nëll. 7Perë ra contrari shtë më bëquebi rall: ―Lë'ë na'a napë na'a tubi lëy; según lëy shtë na'a rni'in de quë gati mënë ni purquë guní'ill nall shini Dios. 8Iurë Pilato bini zndë'ë, másru'u bëdzë́bëll. 9Iurní bëu'll stubi la'ni palaci nu guna'bë dí'dzëll lu Jesús: ―¿Chu më́nël? Perë Jesús adë bëquébidi'i'. 10Iurní repi Pilato: ―¿Pë adë guëquébidi'il lua chu më́nël? ¿Ni mudë adë guënë́di'il napa pudërë parë guna crucificar lë́'ël nu zac napa pudërë parë guënehia libertá lë́'ël? 11Jesús guni'i: ―Ni tubi pudërë nápëdi'il parë na si talë Dios adë bëné'edi'i' pudërë. Por ni rnia'a lul de quë ra nabë'në intriegu na lul, ni napë mayurë duldë. Na rall más pecadurë quë lë́'ël. 12Dizdë iurní Pilato gudílill manërë parë guëdë́'ëll libertá lë'ë Jesús, perë ra contrari shtë më gurushtiá rall: ―Si talë guëldá'al nguiu rë', nádi'il amigu shtë rëy César, el quë narnibë'a lë'ë hia'a. Cualquier el quë nagac rëy, ni quëhúnëll cuntrë gubiernë shtë César. 13Iurë bini Pilato di'dzë rë', gunibë́'all guëru'u Jesús lugar ni nu Pilato guzúbëll lu tribunal shtë́nëll, lugar naná lë Gabata con dizë́ hebreo. Lë ni runë cuntienë, Empedrado, lugar catë nanú pisë shtë cemëntë. 14Guc visperë shtë Pascu, iurë bë'në mënë preparar laní. Mizmë dzë ziquë guëruldë dzë, iurní Pilato guni'i lu ra contrari shtë Jesús: ―Ndë'ë na rëy shtënë të. 15Lë'ë rall gurushtiá rall; guni'i rall: ―Gátill, gátill, quëll lu cruz. Pilato guni'i: ―¿Ni mudë guna crucificar rëy shtënë të? Perë ra jëfë shtë ra bëshuzi bëquebi rall: ―Lë'ë na'a sulë tubsë rëy napë na'a. Nall rëy César, el quë narnibë'a más la'ni guë́'dchiliu. 16Con ndë'ë Pilato bë́'nëll intriegu lë'ë Jesús lu rall parë gati më lu cruz. Bia'a rall lë'ë më de ndë. 17Nua'a më cruz. Zia'anú rall lë'ë më lugar nalë Calavera, di'dzë hebreo lëhin Gólgota. 18Nga'li bë'në rall crucificar lë'ë më con chupë mënë mal, tubi rall cadë tubi cu', hia lë'ë Jesús guëláu. 19Pilato bëquë'ë tubi letrërë narni'i: “Jesús de Nazaret, rëy shtë naciuni Israel”. Quë letrërë guëc cruz. 20Cantidá mënë narëta' ndë, bi'ldi rall letrërë ni purquë lugar catë cuë më lu cruz naquë́ guëlladchi rua' ciudá Jerusalén. Lë'ë letrërë ni naescritë con dizë́ hebreo, nu dizë́ griego, nu dizë́ latín. 21Ra jëfë shtë ra bëshuzi guni'i rall lu Pilato: ―Adë rquë́'ëdi'il “Rëy shtë naciuni Israel” sino más bien bëquë'ë lo quë naguní'ill: “Nahia Rëy shtë naciuni Israel”. 22Perë Pilato bëquebi: ―Lo quë nabëquëa'a, zni guëa'nin. 23Despuësë lë'ë ra suldadë bëquë'ë rall lë'ë më lu cruz, iurní bëtëá rall shabë më nu gudi'dzë rall lari ni. Gulú rallin tapë ldë, tubi ldë́gahin parë cadë tubi suldadë. Iurní guna'zi rall lari capë. Nahin tubi lari mantë, lari intërë de tubsë hili. 24Ra suldadë guni'i rall lu sa' rall: ―Adë chu guëché'zëdi'in; más mejurë guëdchíta'a guë'ë dado të parë nia'a chu gunë gan lari rë'. Zni guc cumplir Sagradas Escrituras narni'i: “Gudi'dzë rall shaba, perë stubi ldëhin gudchitë rall guë'ë dado”. 25Zndë bë'në ra suldadë rumanë. Guëa' cruz shtë Jesús quëbezë shni'a më nu quëbezë béldi' lë María naná tse'lë Cleofas. Nu quëbezë María Magdalena guëa' cruz. 26Iurë Jesús guná më lu shni'a më, zugá'ai' cula'ni poshtë namás rac shtu'u më, repi më lu shni'a më: ―Nanë, lë'ë shínil ni'i. Gápi' lë́'ël. 27Nu guni'i më lu poshtë ni: ―Lë'ë shní'al ni'i. Dizdë iurní lë'ë poshtë ni bë́'ni' recibir lë'ë María lidchi poshtë. 28Despuësë de ndë'ë, cumë Jesús rac bë'a më de quë grë́të' guc cumplir nu parë gac cumplir la'ni Sagradas Escrituras, guni'i më: ―Rbidcha. 29Nga'li zuga'a tubi mbluri gadzë́ vini hi'. Iurní guna'zi ra suldadë tubi spongë; bëga'dzë rallin con vini nu bëzu'bë rall spongë ni guëc tubi hiaguë shtë hisopo. Iurní bëdchi'guë rallin rua' Jesús. 30Jesús gudchi më guëc spongë ni, Bii' më vini; iurní guni'i më: ―Grë́të' guc cumplir. Iurní bërë'ngu më nu bë́'ni' intriegu espíritu shtë́hi' lu Dios. 31Stubi dzë antsë gac laní, dzë narzi'i ldu'u mënë, ra mënë israelitë adë në́di'i rall guëa'në ra cuerpë lu cruz parë dzë narzi'i ldu'u mënë, pues dzë ni na dzë descansë nu nalë́ laní ru'bë na. Nu na dzë delicadë. Por ni guna'bë rall lu Pilato parë quitsu suldadë guëa' ra naquë́ lu cruz parë gati rall nu tsabsú cuerpë shtë rall lu cruz. 32Iurní ra suldadë bëdchini rall guëa' cruz. Guditsu rall guëa' primërë naquënú më lu cruz. Nu guditsu rall guëa' stubi naquë́ stubi cu'. 33Perë guabi'guë rall lu Jesús; guná rall hia guti më. Por ni adë gudítsudi'i rall guëa' më. 34Perë tubi suldadë bëquë́'ëll lansë cula'ni më. Iurní bëru'u rënë con nisë. 35El quë naruadi'dzë ndë'ë gunall nu rní'ill verdá nu rac bë́'all de quë verdá ruadí'dzëll të parë lë'ë të tsaldí ldu'u të zndë'ë 36purquë zndë'ë guzac parë gac cumplir Sagradas Escrituras narni'i: “Adë gudítsudi'i rall ni tubi ba'cu shtë́ni'”. 37Nu stubi partë shtë Escrituras rni'i: “Guëbi'a rall lu el quë nabëquë'ë rall lansë”. 38Despuësë de gualú grë́të' ndë'ë, José më guë'dchi Arimatea, guagná'bëll permisi lu Pilato parë guá'all cuerpë shtë Jesús të tsacá'chill lë'ë më. José guc tubi shmënë më perë aunquë nilë naga'chi purquë rdzë́bëi' lu ra contrari shtë Jesús. Pilato bëdë'ë permisi; iurní bia'a José cuerpë shtënë më. 39Nu zac Nicodemo, el quë naguagná lë'ë më gue'lë, bëdchininú Nicodemo con nanutsë mirra nu áloes cumë cincuenta kilo nuá'all. 40Zni lë'ë José con Nicodemo bia'a rall cuerpë shtë Jesús. Bëtu'bi rall lë'ë më tubi ldë lari naquichi con mizmë naguctsa'u nisë nashi nanutsë según custumbrë shtë ra më israelitë napë quë guëga'chi tubi tëgulë. 41Lugar ni catë bëquë'ë rall lë'ë më lu cruz, nga'li naquë́ tubi lahuertë. Mizmë la'ni lahuertë ni naquë́ tubi ba'a catë ni tubi la'di chu bëgá'chidi'i. 42Nga'li bëca'chi rai' cuerpë shtë Jesús purquë lë'ë ba'a ni naquë́ guëlladchi, nu dzë descansë hia bëga'a.

will be added

X\