San Juan 18

1Despuësë de gualú biadi'dzë Jesús ra di'dzë rë', bëru'u më con ra shini gusë'dë më parë zia'a rai' stubi ladë rua' tubi rugi guëë'gu nalë Cedrón. Nga'li naquë́ tubi lahuertë, nu guatënú Jesús ra shini gusë'dë më. 2Nu Judas, lë'ë naná rac shtu'u gúnëll intriegu Jesús, nanëll lugar ni purquë zihani vësë guanú Jesús lë'ë rai' ndë. Nu nga'li rdëá rai' antsë. 3Zni bë'në Judas; bëdchínill con tubi shcua'a mënë con bëldá guëshiágdu'u. Ra jëfë shtë ra bëshuzi con ra fariseo bëshe'ldë rall lë'ë mënë ni. Nua'a rall lintërnë nu grëaguë parë guëzianí. Nua'a rall spadë. 4Hia rac bë'a Jesús grë́të' lo quë nanagac; iurní bëru'u më ladi ra shmënë më nu guni'i më lu ra mënë: ―¿Chu rguili të? 5Lë'ë rall bëquebi: ―Rguili na'a Jesús de Nazaret. Jesús guni'i iurní: ―Na ndë'ë. Lë'ë Judas nabë'në intriegu Jesús, zugá'all con ra mënë ni. 6Iurë lë'ë Jesús guni'i: “Na ndë'ë”, iurní bëazë guetë rall nu gulaguë rall lu guiu'u. 7Iurní guni'i më stubi: ―¿Chull rguili të? Lë'ë rall guni'i rall: ―Jesús de Nazaret. 8Jesús repi lu rall iurní: ―Hia gunia'a lu të de quë na ndë'ë. Si talë rguili të na, gulë bëne'e sí, të parë guzëá ra shmëna. 9Zni guc parë gac cumplir di'dzë naguni'i Jesús antsë: “Grë́të' el quë nabëné'el parë na, ni tubi adë gunítidia'a”. 10Iurní lë'ë Simón Pedro nápi' tubi spadë; gulúhi' spadë nu bëchúgui' diaguë ladë ldi tubi naná lë Malco. Malco na muzë shtë jëfë shtë ra bëshuzi. 11Perë Jesús repi lu Pedro: ―Bëguëu' spadë shtë́nël shlugarin. Si talë según voluntá shtë Shtada ze'dë parë sac zia, napë quë guna cumplirin. 12Iurní lë'ë ra mënë con comandante shtë ra soliar nabëshe'ldë contrari shtë Jesús, guna'zi rall lë'ë më parë gua'a rall lë'ë më prësi. Bëldi'bi rall guia'a më. 13Lueguë bia'a rall lë'ë më lu Anás naná suëgrë Caifás. Izë ni Caifás guc bëshuzi namás narnibë'a. 14Caifás rë' mizmë naguni'i lu ra më israelitë: “Más mejurë parë lë'ë hia'a gati tubsë nguiu quë guëdubi naciuni tsalú”. 15Simón Pedro con stubi ra poshtë, guanaldë rai' lë'ë Jesús. Lë'ë stubi poshtë ni na el quë nanë́ Caifás naná bëshuzi namás narnibë'a. Guatënú poshtë ni Jesús rualdëa' lidchi Anás. 16Pedro bëa'në fuërë rua' puertë shtë nezë. Iurní bëru'u lë'ë poshtë nananë́ lë'ë jëfë shtë ra bëshuzi. Lë'ë poshtë ni guchi lu na'a narapë rua' puertë parë tsutë́ Pedro. 17Iurní lë'ë na'a guna'bë dí'dzëll lu Pedro: ―¿Pë nu lë́'ël nal shmënë nguiu rë'? Pedro bëquebi: ―Aquëdi'i, nádia'a shmënë nguiu ni. 18Cumë nalë́ naldë dzë ni, ra muzë con ra soliar bëntsa'u tubi guërdë́ të parë bëcue'e rall gui'i të guëdzë'ë rall. Nu zac Pedro zuga'a con lë'ë rall. Quëtsë'ë Pedro rua' gui'i. 19Lë'ë Anás, tubi jëfë shtë ra bëshuzi, guzublú guna'bë dí'dzëll lu Jesús shcuendë ra shini gusë'dë më nu pë ldai' rlua'a më. 20Repi Jesús: ―Na biadi'dza delantë lu grë mënë. Bëluá'ahia la'ni ra iádu'u nu hashtë iádu'u ru'bë, grë́të' lugar catë rdëá ra mënë israelitë. Ni tubi cusë adë guní'idia'a naga'chi. 21¿Pëzielú rna'bë dí'dzël lua pë cusë bëluá'ahia? Gulë guna'bë di'dzë lu ra mënë nabini shti'dza. Nanë́ rall ldai' lo quë bëluá'ahia. 22Iurë lë'ë Jesús guni'i zndë'ë, tubi soliar shtë iádu'u nazuga'a guëlladchi, gulubëll lu më nu guní'ill: ―¿Pë zni'i rquébil lu jëfë shtë ra bëshuzi? 23Jesús repi: ―Si talë gunia'a mal, bëlua'a nia pë mal bëna perë si talë gunia'a verdá ¿pëzielú gulubël lua? 24Iurní lë'ë Anás bëshe'ldë lë'ë më lu Caifás. Li'bi guia'a më. Caifás na bëshuzi narnibë'a más entrë grë ra bëshuzi. 25Perë Pedro tsagla'guë quëgtsë́'ëi' rua' gui'i con ra mënë. Iurní guchi ra mënë: ―¿Pë nul lë́'ël nal shmënë Jesús? Pedro bë'në negar; guní'i': ―Aquëdi'i, nádia'a shmënë Jesús. 26Iurní guna'bë di'dzë tubi muzë shtë Caifás, muzë ni nall shfamili shtë nguiu nabëchuguë Pedro diágui'. Guni'i muzë ni lu Pedro: ―¿Pë nul lë́'ël gunahia la'ni lahuertë con Jesús? 27Pedro bë'në negar stubi. Mizmë iurní bëllidchí tubi gay. 28Iurní bia'a rall Jesús lu palaci catë gunë gubernadurë juzguë. Hia ze'dë grëgue'lë iurní. Ra contrari shtë Jesús adë guatë́di'i rall la'ni palaci parë guëa'në rall limpi según custumbrë religiusë shtë rall. Zni nanú permisi gau rall shtse shtë Pascu. 29Por ni Pilato bëru'u parë guagní'ill lu rall: ―¿Pë mal bë'në hiumbrë rë'? 30Guni'i rall: ―Si talë nádi'ill hiumbrë mal, adë chu guëdë́'nëdi'i intriegu lë́'ëll. 31Iurní Pilato repi: ―Gulë bia'a lë́'ëll mizmë lë'ë të nu gulë bë'në juzguë lë́'ëll según narni'i lëy shtë të. Ra contrari shtë Jesús bëquebi: ―Perë lë'ë na'a nápëdi'i na'a derechë parë guëdini na'a ni tubi mënë gátill. 32Zni guc parë gac cumplir shti'dzë Jesús naguni'i más antsë parë gac bë'a rall lla mudë gati më. 33Iurní Pilato bëabrí guatë́ la'ni palaci; iurní guná'bëll lë'ë Jesús nu guni'i Pilato: ―¿Pë lë́'ël nal Rëy shtë ra më israelitë? 34Jesús repi: ―¿Pë ni rna'bë dí'dzël por shcuéndël u nu chu stubi guni'i lul chu nahia? 35Pilato guni'i: ―Nádia'a më israelitë. Mizmë mënë sa'l con ra jëfë shtë ra bëshuzi, bë'në rall intriegu lë́'ël lua ziquë tubi më mal. Guni'i lua pë mal bë́'nël. 36Guni'i më: ―Nahia Rëy shtë gubiernë nanádi'i ziquë gubiernë shtë guë́'dchiliu. Si talë gubiernë shtëna niac ziquë gubiernë shtë guë́'dchiliu, pues niadildi shmëna parë gáquëdi'i intriegu na guia'a ra më israelitë. Perë iurne' rnia'a lul de quë rnibë́'ahia; nahia Rëy perë lë́dëdi'i rëy shtë guë́'dchiliu. 37Iurní Pilato repi: ―Rní'il de quë nal tubi Rëy. Jesús guni'i: ―Nahia Rëy ziquë quëgní'il, parë ni gula lu guë́'dchiliu. Zelda lu guë́'dchiliu parë guadi'dza verdá. Grë́të' el quë narac shtu'u guini verdá, ni rdë'ë rall cuendë shti'dza. 38Pilato repi: ―¿Pë runë cuntienë di'dzë, verdá? Despuësë de gualú guna'bë di'dzë Pilato di'dzë rë', bërú'ull stubi parë guadi'dzënull ra contrari shtë Jesús. Guni'i Pilato: ―Ni tubi delitë adë rdzélëdia'a shtë nguiu rë' 39perë ziquë tubi custumbrë, guëdë'a libertá tubi prësi la'ni dzë laní shtë Pascu. ¿Sëldahia Jesús rëy shtë të, u pë rni'i të? 40Iurní grë ra mënë gurushtiá rall: ―Adë rldá'adi'il Jesús; bëdë'ë libertá parë Barrabás. Barrabás na tubi nguba'në, tubi më dushë.

will be added

X\