San Juan 17

1Despuësë gualú biadi'dzë më grë ra cusë rë', gubi'a më lu gube'e nu guni'i më: ―Dadë, hia lë'ë iurë bëga'a. Bëlua'a ra mënë de quë shínil náhi' personë ru'bë delantë lul. Iurní shínil guëquébi' nal personë ru'bë delantë lu rall. 2Bëné'el pudërë guiahia parë guënibë́'ahia grë́të' ra mënë narëta' lu guë́'dchiliu, nu iurne' napa derechë guëdë'a vidë sin fin parë mënë nabëné'el parë na. 3Parë gapë ra mënë vidë sin fin, napë quë gunguë bë'a rall lë́'ël nu napë quë gunguë bë'a rall na. Nahia shínil nabëshé'ldël lu guë́'dchiliu. Sulë lë́'ël nal Dios verdadërë. 4’Siemprë bëluá'ahia lu ra mënë llëru'bë na pudërë shtë́nël. Bëna gan grë́të' dchi'ni nabëné'el guna. 5Bë'në honrar na culá'nil ziquë antsë lë'ë guë́'dchiliu cueshtë́, quëbezënúa lë́'ël. 6’Grë ra mënë nagulël ladi ra mënë shtë guë́'dchiliu, bëné'el lë'ë rall parë na; na rall shmëna. Bëluá'ahia lu rai' pudërë shtë́nël nu bëzu'bë diaguë rai' diza'quë shtë́nël. 7Iurne' rdë'ë rall cuendë de quë pudërë nanapa, bëné'el guiahia. 8Grë ra di'dzë naguní'il lua, biadi'dza lu rai' nu bë'në rai' recibir ra di'dzë ni. Hia gualdí ldu'u rai' de verdá de quë bëshé'ldël na lu guë́'dchiliu. Nanë́ rai' zelda por ordë shtë́nël. 9’Na runa ruëguë por lë'ë rai' iurne'. Adë rúnëdia'a ruëguë por ra mënë shtë guë́'dchiliu sino por ra mënë nabëné'el parë na purquë shtë́nël lë'ë rai'. 10Grë ra mënë ni nashtë́nël nu na rai' shtëna. Por lë'ë rai' zihani mënë guná rall pudërë shtëna. 11’Na adë guëá'nëdia'a lu guë́'dchiliu, perë lë'ë rai' sí, guëa'në rai' lu guë́'dchiliu. Hia lë'ë na gueldë guëzë́a catë quëréldël. Santo nal, nia Dadë. Gupë lë'ë rai' con pudërë shtë́nël grë ra nabëné'el parë na parë gac rai' unidë ziquë lë́'ël nu na unidë na hia'a. 12Iurë quëbezënúa lë'ë nabëné'el parë na, gupa lë'ë rai'. Ni tubi adë chu bënítidi'i sino el quë nagulë parë gac condenádëll. Zni guquin parë gac cumplir naná escritë la'ni Sagradas Escrituras de lë́'ëll. 13’Iurne' Dadë, mërë gueldë guëzë́a catë quëbézël perë mientras zugá'ahia stúpë'në lu guë́'dchiliu, rnia'a lul grë ra cusë rë', guini naná guëquë́ diaguë di'dzë rë'. Guëquitë ldu'u rai'; mizmë lëgrë nanapa gapë rai' guëdubi tiempë. 14Na bëluá'ahia diza'quë shtë́nël lu rai' perë ra mënë shtë guë́'dchiliu, adë rna zá'quëdi'i rall lu rai'. Grë rai' nabëquë́ diaguë shtí'dzël, adë na rai' ziquë mënë shtë guë́'dchiliu; igual ziquë na, adë rianáldëdi'i rai' tëchi ra cusë shtë guë́'dchiliu. 15Adë rná'bëdia'a, Dadë, de quë guëgul lë'ë rai' lu guë́'dchiliu, sino rac shtua'a gápël lë'ë rai' lu ra cusë shtë mëdzabë. 16Cumë ziquë na, adë nádia'a mënë shtë guë́'dchiliu, nu lë'ë rai' adë nádi'i rai' mënë shtë guë́'dchiliu. 17Por shtí'dzël bë'në gac rai' santu parë lë́'ël. Grë diza'quë shtë́nël na verdá. 18Cumë ziquë bëshé'ldël na lu ra mënë shtë guë́'dchiliu, zni zac bëshe'lda lë'ë rai' lu ra mënë shtë guë́'dchiliu. Guëni'inú rai' shtí'dzël lu rall. 19Quëhuna apartar mizmë na parë bien shtë rai' të gac rai' completamente entregadë lu voluntá shtë́nël. Gac cumplir ndë'ë, Dadë, por shtí'dzël naná verdá. 20’Perë adë rná'bëdia'a sulamëntë por lë'ë rai', sino también por grë́të' natsaldí ldu'i shti'dza iurë guadi'dzë rai' diza'quë. 21Grë́të' ra mënë ni natsaldí ldu'i shti'dza, quëhuna ruëguë gac rai' unidë, Dadë. Gapë rai' tubsë llgabë ziquë na hia'a unidë nu nadápa'a mizmë llgabë. Bë'në compañi lë'ë rai' parë gac rai' unidë con lë'ë hia'a, Dadë, parë ra mënë shtë guë́'dchiliu, gac bë'a rall lë́'ël bëshé'ldël na. 22Lë'ë derechë nu pudërë nabëné'el parë na, bëdë́'ëhia parë lë'ë rai' parë gac rai' unidë ziquë lë'ë hia'a na hia'a unidë. 23Ziquë quëbezënúa lë'ë rai' nu quëbezënul na, zni rac shtua'a gac rall unidë completamente con lë'ë hia'a parë ra mënë shtë guë́'dchiliu, guëdë'ë rall cuendë lë́'ël bëshé'ldël na nu guëdë'ë rall cuendë de quë rac shtú'ul lë'ë rall mizmë manërë ziquë rac shtú'ul na. 24’Dadë lë́'ël bëné'el grë́të' ndë'ë, nu rac shtua'a de quë catë quëbézël nu zac lë'ë rai' cuezë rai'. Rac shtua'a catë nezë guëquërelda nu lë'ë rai' guëquëreldë rai' të parë guëná rai' lugar za'quë lu gube'e. Guëná rai' pudërë nabëné'el purquë nalë́ rac shtú'ul na antsë lë'ë guë́'dchiliu cueshtë́. 25Dadë, lë́'ël rúnël bien guëdubi tiempë perë ra mënë shtë guë́'dchiliu, adë runguë bë́'adi'i rall lë́'ël, perë na sí, runguë bë́'ahia lë́'ël nu lë'ë ra nagualdí ldu'i lë́'ël, rdë'ë rai' cuendë de quë lë́'ël bëshé'ldël na. 26Bëluá'ahia lë'ë rai' parë gunguë bë'a rai' chu nal, nu todavía tsagla'guë guëluá'aru'uhia lë'ë rai' parë gac shtu'u rai' sa' rai' ziquë rac shtú'ul na; mizmë amor shtëna gapë rai' la'ni ldu'u rai' parë sa' rai'.

will be added

X\