San Juan 16

1’Rnia'a lu të grë ra cusë rë' parë gac preparadë të, të adë guëazë guétëdi'i të iurë guëdchini cusë mal. 2Guëgú ra mënë lë'ë të iádu'u nu guëdchini iurë quini mënë lë'ë të. Guëni'i rall de quë ni na voluntá shtë Dios iurë quini rall lë'ë të. 3Zndë'ë gac purquë nunquë adë runguë bë́'adi'i ra mënë shtë guë́'dchiliu Dadë Dios nu runguë bë́'adi'i rall na. 4Zndë'ë rnia'a lu të, të iurë guëga'a iurë, iurní guëagná ldu'u të hia grë́të' ndë'ë gunia'a lu të. ’Adë guní'idia'a lu të ra cusë rë' dizdë guzublú shchi'nia purquë na quëbezënúa lë'ë të iurní, 5perë iurne' guzëahia parë cuezënúhia më el quë nabëshe'ldë na. Perë ni tubi de lë'ë të adë guna'bë dí'dzëdi'i të lua: “¿Pëzielú tsal?” 6Bini të de quë guzëahia, por ni bëa'në të tristë 7perë rnia'a lu të verdá, mejurë nahin parë lë'ë të. Guzëahia purquë si talë adë tsádia'a, adë guídëdi'i më naguëne'e cunseju parë lë'ë të, perë si talë guzëahia, guëshe'lda lë́'i'; cuezënúhi' lë'ë të. 8Iurë lë'ë më guëdchini, guëní'i' lu ra mënë të gac bë'a rall blac duldë quëhunë rall. Guëluá'ai' tubi nezë ldi shtë Dios, nu guëní'i' de quë gunë Dios juzguë ra mënë shtë guë́'dchiliu. 9Napë rall duldë purquë adë gualdídi'i ldu'u rall na. 10Tsasë́ rall pë runë cuntienë nezë ldi shtë Dios purquë na guzëahia catë quëbezë më. Hia lë'ë të adë guënádi'i të lua. 11Tsasë́ rall de quë nanú juici shtë Dios purquë hia nacondenadë lë'ë narnibë'a lë'ë ra mënë shtë guë́'dchiliu. 12’Nápërua'a más lo quë narac shtua'a guënia'a lu të perë lë'ë të adë gáquëdi'i tsasë́ të iurne'. 13Perë iurë lë'ë Espíritu Santo guëdchíni', lë'ë më guëlua'a më lë'ë të grë́të' verdá purquë nídi'i bishi la'ni ldú'i'. Adë guëní'idi'i' por partë shcuéndi'; más bien guëní'i' lu të lo quë nabíni' de Shtada. Gac bë'a të lo quë naguër gac por pudërë shtë Espíritu Santo. 14Lë'ë Espíritu Santo guëluá'ai' nahia më ru'bë. Guëluá'ai' shti'dza parë gac bë'a të, parë guëdë'ë të cuendë pë runë cuntienë shti'dza. 15Grë́të' lo quë nanapë Shtada, shtëna; por ni gunia'a lu të lë'ë Espíritu Santo gúni' recibir lo quë naná shtëna nu guëluá'ai' lë'ë të parë tsalú guëdë'ë të cuendë shti'dza. 16’Stu'psë runë faltë, hia guënádi'i të lua perë por dupë'në másru'u tsadzé iurní sí, guëná të lua purquë hia guzëahia catë quëbezë Shtada. 17Iurní bëldá ra shini gusë'dë më guna'bë di'dzë rai' lu sa' rall: ―¿Pë runë cuntienë ra di'dzë rë': “Stu'psë runë faltë hia guënádi'i të lua perë por dupë'në másru'u sí, guëná të lua”? ¿Pëzielú rní'i': “Purquë guzëahia catë quëbezë Shtada”? 18Guagla'guë guni'i rall: ―¿Pë runë cuntienë stu'psë nu despuë́sëga'a stu'psë? Adë chu riasë́di'i pë quëadi'dzë më. 19Jesús guc bë'a de quë rac shtu'u rai' guëna'bë di'dzë rai'. Iurní guni'i më: ―Quëgna'bë di'dzë të lu sa' të shcuendë lo quë nagunia'a lu të: “Runë faltë stu'psë; hiadë guënádi'i të lua perë despuësë másru'u tsadzé, guëabrí të guëná të lua”. Ni rac shtu'u guëna'bë di'dzë të lu sa' të. 20Guldía rnia'a, lë'ë të gu'në të nu ldaguë tristë la'ni ldu'u të perë ra mënë shtë guë́'dchiliu, guëquitë ldu'u rall purquë rnádi'i rall lua. Aunquë lë'ë të guëa'në të con galriá ldu'u, despuësë guëquitë ldu'u të. 21Cumë tubi na'a iurë lë'ë na'a bëga'a shiurë galë shini na'a, rdzëbë na'a nu rbini ldu'u na'a por dulurë, perë despuësë lë'ë me'dë bëdchini guë́'dchiliu, hia adë rëagná ldu'u na'a dulurë. Iurní guëquitë ldu'u na'a purquë gulë tubi me'dë lu guë́'dchiliu. 22Zni zac lë'ë të; rbini ldu'u të iurne', perë na napë quë guëabría. Guënahia lu të stubi; iurní nalë́ guëquitë ldu'u të, tubi cusë lëgrë; adë chu guëdchisúdi'in de lë'ë të. 23’Dzë ni hiadë guëná'bëdi'i di'dzë të lua ni tubi cusë. Guldía rnia'a, lë'ë Dadë Dios guëne'e grë́të' lo quë naguëna'bë të lúhi'. Guëne'e mëhin si talë guëna'bë të por na. 24Hashtë iurne' adë guná'bëdi'i të lu Dadë por na. Rnia'a lu të, gulë guna'bë lu më. Guëne'e më lo quë narunë faltë të parë guëquitë ldu'u të de verdá. 25’Hia gunia'a lu të grë ra cusë rë' por comparaciuni, perë guëdchini iurë hiadë guadí'dzëdia'a por comparaciuni sino quë iurní guadi'dza clarë shcuendë Dadë. 26Dzë ni lë'ë të guëna'bë të lu Shtada por lëa purquë iurní rquí'nidi'i guëna'ba lu më por lë'ë të 27purquë lë'ë Shtáda'a rac shtú'ui' lë'ë të. Rac shtu'u më lë'ë të purquë rac shtu'u të na nu rialdí ldu'u të de quë beldë guëdchinia de Dios. 28Bërua'a catë quëbezë Shtada nu bëdchinia lu guë́'dchiliu, perë iurne' guësa'na lë'ë guë́'dchiliu parë guëabría con lë'ë Shtada. 29Iurní ra shini gusë'dë më guni'i: ―Iurne' sí, quëadí'dzël clarë sin adë quëhunë dchí'nidi'il comparaciuni. 30Iurne' rialdí ldu'u na'a lë́'ël nu nanë́ na'a riasël grë cusë. Rquí'nidi'il chu guëna'bë di'dzë lul. Rialdí ldu'u na'a de quë bëdchínil por partë shtë Dios. 31Jesús repi: ―¿Gu gualdí ldu'u të iurne'? 32Guná, guëdchini iurë nu mizmë iurne', lë'ë të guërë'tsë të cadë lë'ë të tubi ladë. Iurní guësa'në të na tubsia, perë adë zúdia'a tubsia purquë lë'ë Shtada quëbezënúhi' na. 33Rnia'a lu të grë́të' ndë'ë të parë cuedchí ldu'u të por na. Ra mënë shtë guë́'dchiliu guëzac zi rall lë'ë të perë gulë bëquitë ldu'u të. Bëna gan lu narnibë'a mënë shtë guë́'dchiliu.

will be added

X\