San Juan 15

1Jesús guni'i: ―Nahia ziquë hiaguë nashi naná verdadërë. Shtada quëhapë më hiaguë ni. 2Rchúgui' grë llicu hiaguë nardë́'ëdi'i nashi, nu grë llicu hiaguë nanua'a nashi, rqui'ni guëldin nu sunëhin të parë guëne'e másru'u nashi. 3Lë'ë të na të ziquë llicu hiaguë nanápëdi'i ndiaguë bidchi. Guquin por shti'dza nagunia'a lu të. 4Gulë gac unidë con na. Gulë tsagla'guë tsaldí ldu'u të na, iurní quëbezënúa lë'ë të. Tubi llicu hiaguë adë gáquëdi'i guëdë'ëin nashi si talë adë quë́di'in cula'ni trunquë shtë hiaguë. Mizmë manërë ni na të. Lë'ë të gáquëdi'i guëdë'ë të nashi si talë nádi'i të unidë con na. 5’Na nahia ziquë trunquë shtë hiaguë; na të ziquë llicu hiaguë. El quë naná unidë con na nu quëbezënúa lë́'i', ni el quë naguëne'e zihani nashi. Pues adë gáquëdi'i gapë të nashi lë́'ësë të. Con na sí, gac të ziquë tubi hiaguë narne'e nashi. 6El quë nádi'i unidë con na, ni guëzebi të parë guëbidchi ziquë llicu hiaguë të guëdëahin parë tsequin lu gui'i. 7’Si talë tsagla'guë të, gac të unidë con na, nu adë guëá'ldëdi'i ldu'u të grë́të' nabëluá'ahia lu të. Gulë guna'bë grë lo quë narac shtu'u të, grë́të' guënehia ca'a të. 8Lë'ë Shtada gunë recibir hunurë iurë lë'ë të rdë'ë të zihani nashi. Zni gac të de verdá shmëna. 9Na rac shtua'a lë'ë të ziquë rac shtu'u Shtada na. Gulë tsagla'guë gac shtu'u të na. 10Si talë guëzu'bë diaguë të grë mandamientë shtëna, zni guëná mënë de quë rac shtu'u të na de verdá. Mizmë mudë ni rzu'bë diaga grë mandamientë shtë Shtada nu tsagla'guë rac shtua'a Shtada. 11’Na ruadi'dza zndë'ë të parë guëquitë ldu'u të con na nu tsu lëgrë ldu'u të siemprë. 12Ndë'ë na mandamientë shtëna de quë gac shtu'u të sa' të ziquë na rac shtua'a lë'ë të. 13El quë narac shtu'u amigu shtë́nëll de verdá, rdë́'ëll vidë shtë́nëll shlugar amigu ni. Nídi'i más llëru'bë amor quë ndë'ë. 14Lë'ë të na të amigu shtëna si talë gunë të cumplir grë́të' lo quë narnibë́'ahia. 15Adë rní'idia'a na të muzë shtëna purquë ra muzë adë guënë́di'i rall pë runë shlamë rall; más bien rnia'a lu të na të amigu shtëna. Grë́të' nabëluá'ahia lu të, nanë́ të iurne'. Grë́të' lo quë naguni'i Shtada lua, ni na lo quë nabëluá'ahia lu të. 16Adë gudílidi'i të na sino na gudilia lë'ë të parë gac të shmëna, nu na bëna incarguë lu të de quë gac të ziquë tubi hiaguë narne'e zihani nashi za'quë nu nashi ni adë tsalúdi'in. Grë́të' lo quë narna'bë të lu Shtada por lëa, guëne'e mëhin si talë tsaldí ldu'u të shti'dza. 17Zndë rnia'a lu të nu rnibë́'ahia lë'ë të de quë gac shtu'u të bëchi sa' të. 18’Si talë ra mënë shtë guë́'dchiliu, adë guëná zá'quëdi'i rall lu të, gulë bëdë'ë cuendë guëlú adë guná zá'quëdi'i rall lua. 19Si talë na të mënë shtë guë́'dchiliu, iurní sí, ra mënë niac shtu'u rall lë'ë të cumë rac shtu'u rall sa' rall. Na gudilia lë'ë të ladi ra mënë shtë guë́'dchiliu, por ni ra mënë adë rna zá'quëdi'i rall lu të purquë hiadë nádi'i të mënë shtë guë́'dchiliu. 20Gulë bësëagná ldu'u të lo quë nagunia'a lu të: “Ni tubi muzë lasáquëdi'i más quë shlámi'”. Si talë guzunaldë mënë na, nu zac lë'ë të sunaldë rall. Ra mënë nagualdí ldu'u grë́të' lo quë nabëluá'ahia lë'ë rall; nu zac tsaldí ldu'u rall naguëlua'a të lë'ë rall, zac gunë rall recibir shti'dzë të. 21Zndë'ë gunë rall. Guëná zá'quëdi'i rall lu të purquë na të shmëna. Adë runguë bë́'adi'i rall el quë nabëshe'ldë na. 22’Lë'ë rall ni tubi faltë nápëdi'i rall si talë adë néldëdia'a lu guë́'dchiliu nu si talë adë niuadí'dzëdia'a lu rall, perë iurne' naculpablë rall lu Dios purquë guná rall lua nu bini rall shti'dza. 23El quë narná zá'quëdi'i lua, nu lu Shtada rna zá'quëdi'i mënë. 24Ni tubi faltë niápëdi'i rall si talë adë nihúnëdia'a cusë ru'bë lu rall. Ni tubi mënë adë bë́'nëdi'ill cumë ziquë bëluá'ahia lu rall, perë hia lë'ë rall guná rall grë́të' ra cusë rë' perë siemprë rna zá'quëdi'i rall lua nu rna zá'quëdi'i rall lu Shtada. 25Zndë'ë guc parë gac cumplir ra di'dzë nanaquë́ la'ni lëy nabë'në rall recibir. Rni'in: “Guná zá'quëdi'i rall lua sin pë lu nezë”. 26’Perë iurë guëdchini el quë nagunë consolar lë'ë të, guëní'i' favurë de na. Guëshe'lda lë́'i' parë cuezënúhi' lë'ë të. Guëdchíni' por partë shtë Shtada nu guëní'i' lu të purë verdá purquë nádi'i' bishi. 27Nu lë́'ëga'a të también guadi'dzë të favurë de na lu ra mënë; gac të testigu shtëna purquë gulezënú të na dizdë guzublúa shchi'nia.

will be added

X\