San Juan 14

1’Gulë cue'zë rquëdi'ni ldu'u të. Gulë tsaldí ldu'u të Dios nu gulë tsaldí ldu'u të na. 2Lidchi Shtada nanú zihani lugar parë guëquëreldë të; si talë adë nádi'in zni, hia nianí'ihia lu të. Zni gac tsaguëna preparar tubi lugar parë lë'ë të. 3Despuësë de bëna preparar lugar ni, iurní guëabría stubi con lë'ë të, guëquëreldënú të na lidchi Shtada catë quërelda. 4Lë'ë të nanë́ të ca nezë guzëahia nu nanë́ të nezë ni. 5Repi Tomás: ―Dadë, adë chu guënë́di'i ca nezë tsal. ¿Llallë guënë́ na'a nezë? 6Jesús bëquebi: ―Nahia nezë parë gube'e; na ruadi'dza verdá; rdë'a vidë sin fin; sulë por na gac guëdchini mënë lu Shtada. 7Si talë lë'ë të runguë bë'a të na, nu zac Shtada runguë bë'a të. Nu lë'ë të hia runguë bë'a të lë́'i' dizdë iurne' purquë guná të lu më. 8Iurní Felipe guni'i: ―Dadë, bëlua'a Dios guëná na'a lúhi', hia con ni na'. 9Guni'i Jesús: ―Felipe, ¿blac tiempë quëbezënúa lë'ë të nu todavía adë guënë́di'i të chu nahia? El quë naguná lua nu zac gunall lu Shtada. Néti'i, ¿pëzielú rná'bël de quë rac shtú'ul guënal lu Dadë Dios? 10¿Pëllë adë riasël na quëbezënúa Dadë nu Dadë quëbezënúhi' na? Grë lo quë narnia'a lu të, lëdë shcuendë iúbidia'a; lë'ë Dadë quëbezënúhi' na; lë'ë më quëhunë më shchi'ni më. 11Gulë tsaldí ldu'u të de quë Dadë quëbezënúhi' na nu na quëbezënúa lë'ë më. Si talë adë rac tsaldídi'i ldu'u të shti'dza, gulë tsaldí ldu'u të na por ra milagrë nabëna delantë lu të. 12Guldía rnia'a, el quë natsaldí ldu'i shti'dza, gúnëll mizmë dchi'ni naquëhuna, nu hashtë más cusë nalasac gúnëll purquë guzëahia catë quëbezë Shtada. 13Grë́të' lo quë naguëna'bë të lu Shtada por nombre shtëna, gúnahin. Grë lo quë narna'bë të por nombre shtëna, gúnahin të parë shini Dios guësëdchini labansë lu Dadë Dios. 14Na guna cualquier cusë parë lë'ë të, grë lo quë naguëna'bë të por nombre shtëna. 15’Si talë rac shtu'u të na, gulë bëzu'bë diaguë mandamientë shtëna. 16Nu guna ruëguë lu Dadë Dios të guëshe'ldë më stubi natsagla'guë guëne'e cunseju parë lë'ë të nu cuezënúhi' lë'ë të parë siemprë. 17Náhi' Espíritu Santo naruadi'dzë verdá. Ra mënë shtë guë́'dchiliu, adë në́di'i gunë rall recibir lë'ë më purquë adë rnádi'i rall lúhi' nu adë runguë bë́'adi'i rall lë́'i'; perë lë'ë të runguë bë'a të lë́'i' purquë lë́'i' quëbezënúhi' lë'ë të. Quëhúni' compañi lë'ë të. 18Adë guësëá'nëdia'a lë'ë të ziquë bëzebi. Guëabría stubi parë guëquëreldënúa lë'ë të. 19Stu'pë tiempë quëreldënúa lë'ë të perë hia lë'ë mënë shtë guë́'dchiliu, adë guënádi'i rall lua. Lë'ë të guëná të lua stubi. Lë'ë të guëbani të purquë nabania. 20Dzë ni guëdë'ë të cuendë de quë na con Shtada unidë na na'a, nu guëdë'ë të cuendë de quë unidë na hia'a, lë'ë të con na. 21El quë narac bë'a nu rzu'bë diáguëll mandamientë shtëna, mënë ni rac shtú'ull na de verdá. Nu Shtada rac shtú'ui' el quë narac shtu'u na, nu zac na rac shtua'a lë'ë narac shtu'u na. Nu guëluá'ahia pudërë shtëna lúhi'. 22Iurní Judas, lëdë Iscariótëdi'i, guní'ill lu Jesús: ―Dadë, ¿pëzielú rní'il guëluá'al pudërë shtë́nël lu na'a perë adë guëluá'adi'il pudërë shtë́nël lu mënë shtë guë́'dchiliu? 23Jesús guni'i: ―El quë narac shtu'u na de verdá, guëzu'bë diáguëll shti'dza. Shtada gúni' gac shtú'ui' lë'ë nguiu ni, nu Shtada con na guëdchini na'a; guëlezënú na'a lë́'ëll. 24Perë el quë adë rac shtú'udi'i na, tampuquë guëzu'bë diáguëll shti'dza. Diza'quë shtëna nabini të, lëdë shtë́nëdia'ain sino shtënë Dadë Dios, el quë nabëshe'ldë na lu guë́'dchiliu. 25’Quëgnia'a lu të grë ndë'ë mientras quëbezënúa lë'ë të 26perë lë'ë Espíritu Santo, el quë naguëne'e cunseju parë lë'ë të, Shtada guëshe'ldë lë́'i'; cuezënúhi' shlugara nu guëluá'ai' lë'ë të grë́të' lo quë nagunia'a lu të. Guëní'i' la'ni ldu'u të, të parë guëagná ldu'u të enseñansë shtëna. 27’Paz shtëna guësëana parë lë'ë të, cuedchí ldu'u të. Ra mënë shtë guë́'dchiliu gúnëdi'i rall gan cuedchí ldu'u të perë na sí, por na cuedchí ldu'u të. Gulë cue'zë rquëdi'ni ldu'u të. Adë rdzë́bëdi'i ldu'u të lo quë naguër gac. 28Hia bini të de quë guzëahia con Shtada perë guëabría stubi parë guëquëreldënúa lë'ë të. Talë de verdá rac shtu'u të na, napë të lëgrë la'ni ldu'u të. Bëa'në të tristë purquë gunia'a lu të: “Guzëahia lidchi Shtada”. Lë'ë më napë më más pudërë quë na. 29Rnia'a lu të iurne' të parë iurë lë'ë ndë'ë gac, iurní tsaldí ldu'u të na. 30’Hiadë guadi'dzënúdi'irua'a lë'ë të purquë hia mërë guëdchini el quë narnibë'a mënë shtë guë́'dchiliu. Lë́'ëll nápëdi'ill ni tubi pudërë parë na. 31Napë quë gac zni të parë ra mënë shtë guë́'dchiliu, gac bë'a rall de quë lë'ë më bëshe'ldë më na. Gac bë'a rall lo quë naruna, gunibë'a më gúnahin. ’Gulë tsasuldí. Cha guëru'u hia'a de ndë'ë.

will be added

X\