San Juan 13

1Antsë bëdchini laní Pascu, rac bë'a Jesús de quë hia lë'ë iurë bëga'a parë gati më nu guësëa'në më ra shini gusë'dë më; guzëá më lu Shtadë më. Nalë́ guc shtu'u më ra shini gusë'dë më nananú guë́'dchiliu. Guc shtu'u më lë'ë rai' hashtë gati më. 2Hia gualú shtse shtë Pascu, iurní lë'ë mëdzabë bëu' la'ni ldu'u Judas Iscariote, shini Simón. Bë'në mëdzabë parë rac shtu'u Judas gúnëll intriegu lë'ë Jesús guia'a ra contrari shtë më. 3Jesús hia guc bë'a de quë ze'dë më de Dios nu guëabrí më con Dios nu lë'ë Dadë bëdë'ë grë́të' pudërë parë Jesús. 4Guasuldí më lu mellë. Iurní bëdchisú më lari lu guia'a nanacu më. Bëldi'bi më tubi toallë la'ni më. 5Iurní gudë́ më nisë la'ni tubi natsë'ë. Guzublú më gudibi më guëa' ra shini gusë'dë më nu bëshá më toallë nanua'a më guëa' shini gusë'dë më parë guëbidchi nisë. 6Iurë bëdchini më lu Simón të quíbi' guëa' Simón Pedro, perë Pedro guni'i: ―¿Pë lë́'ël quíbil guëahia? 7Jesús guchi lu Pedro: ―Iurne' adë riasë́di'il lo quë naquëhuna perë despuësë sí, tsasël. 8Perë Pedro guni'i: ―Jamás adë quíbidi'il guëahia. Jesús guchi lu Pedro: ―Si talë guëzunë́dia'a lë́'ël, hiadë nádi'il shmëna. 9Guni'i Simón Pedro: ―Iurne' pë Dadë, lëdë niá'asëdi'i guëahia tsati sino también guiahia nu guëca. 10Perë Jesús guni'i: ―El quë naná gualú guzë, adë rquí'nidi'i gázëll stubi, nadë más guëa'll tsati. Hia lë'ë të limpi ldu'u të perë lëdë grë́di'i të. 11Guni'i më adë grë́di'i rai' na rai' limpi purquë guc bë'a më chu gunë intriegu lë'ë më. Por ni guni'i më: “Lëdë grë́di'i të na të limpi”. 12Despuësë de gudibi më guëa' ra shini gusë'dë më, Jesús bëabrí gutë më shabë më; iurní guzubë më stubi lu mellë. Guni'i më: ―¿Gu riasë́ të lo quë naná bëna? 13Lë'ë të rni'i të nahia mësë nu Dadë shtë të. Napë të rsunë purquë ni nahia. 14Pues na, mësë nu Dadë shtë të, gudibia guëa' të nu zac lë'ë të napë quë quibi të guëa' sa' të. 15Na bëdchi'ba tubi muestrë parë lë'ë të. El mizmë ni gunë të con sa' të ziquë nabëna. 16Guldía rnia'a, tubi muzë adë lasáquëdi'ill más quë shlámi'; más lasac nabëshe'ldë lë'ë muzë. 17Si talë rdë'ë të cuendë lo quë narnia'a lu të nu gunë të cumplirin, iurní rquitë ldu'u të. 18’Adë quëgní'idia'a de grë të. Na rac bë́'ahia guadë el quë nagulëhia perë napë quë gac cumplir lo quë narni'i Sagradas Escrituras: “El quë naraunú na, ni bë'në cuntrë na parë gatia”. 19Dizdë iurne' rnia'a lu të antsë gac ndë'ë të parë gac bë'a të nahia el quë nagunia'a nu parë tsaldí ldu'u të shti'dza iurë lë'ë ndë'ë gac. 20Guldía rnia'a lu të, el quë nagunë recibir el quë naná bëshe'lda, ni gunë recibir na, nu el quë nagunë recibir na, ni gunë recibir el quë nabëshe'ldë na. 21Iurë gualú guni'i Jesús di'dzë ni, nalë́ bë'në më llgabe la'ni ldu'u më; nalë́ gubini ldu'u më. Iurní guni'i më con di'dzë clarë: ―Guldía rnia'a, tubi de lë'ë të gunë intriegu na lu galguti. 22Ra poshtë guzublú gubi'a rai' lu sa' rai' perë adë bëdë́'ëdi'i rai' cuendë chu gunë intriegu lë'ë më. 23Tubi de lë'ë rai', el quë narac shtu'u më, zúbi' cula'ni Jesús; caniháuhi'. 24Simón Pedro bë'në sëñi con guiá'ai' të guëna'bë di'dzë nguiu ni lu Jesús, chu gunë intriegu lë'ë më. 25Iurní nguiu ni guni'i lu Jesús: ―Dadë, ¿chull gunë intriegu lë́'ël? 26Jesús bëquebi: ―Guëtiá'ahia pedasë guetështildi la'ni platë nu guëdë́'ahin ca'a nguiu nagunë intriegu na. Iurní bëtia'a Jesús guetështildi la'ni platë nu bëdë'ë më pedasë cua'a Judas Iscariote, shini Simón. 27Judas bë'në recibirin; lueguë lueguë Satanás guatë́ la'ni ldú'ull. Iurní Jesús guni'i lu Judas: ―Lo quë narac shtú'ul gúnël, bë'nin lueguë. 28Perë ni tubi de los de más poshtë adë guc bë́'adi'i rai' pëzielú guni'i më zndë'ë lu Judas. 29Cumë Judas guc tesurërë shtë dumí, bëldá rai' bë'në rai' llgabë de quë Jesús rac shtu'u tsasi'i Judas lo quë naná rqui'ni lu laní, u tal vez guëdë'ë Judas gu'në ca'a ra prubi. 30Despuësë de lë'ë Judas bë'në recibir tubi ldë guetështildi, lueguë bërú'ull. Hia riu' gue'lë. 31Despuësë de lë'ë Judas bëru'u, Jesús guni'i: ―Iurne' guëlua'a Dios de quë llëru'bë na pudërë shtë nguiu nabëshe'ldë më lu guë́'dchiliu, nu zihani mënë gunë rall alabar Dios por lo quë naguna; guëni'i rall llëru'bë na pudërë shtë më. 32Si guëlua'a llëru'bë pudërë shtë Dios por lo quë naguna, también guëlua'a më llëru'bë na pudërë shtëna. Adë gac ldë'ë më parë gúni' cumplirin. 33Lë'ë të narac shtua'a, adë zúdia'a con lë'ë të llëru'bë tiempë. Lë'ë të tsatili të na perë cumë ziquë gunia'a lu contrari shtëna más antsë, rnia'a lu të lo mizmë iurne'. Rnia'a lu të stubi de quë adë gáquëdi'i tsa të catë guzëahia. 34Perë rnehia tubi mandamientë cubi parë lë'ë të de quë gac shtu'u të bëchi sa' të. Cumë ziquë na rac shtua'a lë'ë të, zníga'a lë'ë të napë quë gac shtu'u të sa' të. 35Si talë gac shtu'u të sa' të de verdá, grë mënë shtë guë́'dchiliu guëdë'ë rall cuendë de quë na të shmëna. 36Simón Pedro guna'bë di'dzë lu Jesús: ―Dadë, ¿ca tsal? Jesús guni'i: ―Catë guzëahia, hiadë gáquëdi'i gue'dë náldël lueguë perë despuësë, sí, iurní gue'dë náldël na. 37Iurní lë'ë Pedro guni'i: ―Dadë, ¿pëzielú gáquëdia'a gue'dë nalda lë́'ël iurne'? Na nahia dispuestë guënehia vidë shtëna nu gatinúal. 38Jesús guni'i iurní: ―¿Guëné'el vidë shtë́nël por na? Guldía rnia'a lul, antsë lë'ë gay guëllidchí, guëní'il lu ra mënë de quë adë runguë bë́'adi'il na. Tsunë vueltë guëní'il zni.

will be added

X\