San Juan 12

1Shu'pë dzë antsë laní Pascu, Jesús gua guë'dchi Betania catë quëreldë Lázaro. Lázaro na el quë nabëcua'ñi Jesús ladi ra tëgulë. 2Nga'li bë'në rall tubi shtse parë Jesús, gau më. Marta bë'në sirvë lu mellë. Lázaro guzubënúhi' Jesús lu mellë. 3Iurní lë'ë María bëdchininú tubi guëruldë litro sëiti nashi shtë nardo. Lasaquin zihani dumí. Bëté'bëi' sëiti ni guëa' Jesús. Iurní bëcuë́'dchi' guëa' më con guitsë guë́qui'. Guëdubi la'ni hiu'u gu'të olor nashi. 4Iurní guni'i tubi shini gusë'dë më, Judas Iscariote, mizmë Judas nagunë intriegu lë'ë Jesús, guni'i Judas: 5―¿Pëzielú niatuu' nisë nashi rë' por tsunë gahiu'a bëllë bëdchichi parë guëdë'ë hia'a ca'a prubi? 6Perë Judas adë guní'idi'ill zni purquë bëga'a ldú'ull ra prubi sino nall nguba'në. Nall tesurërë shtë dumí nu rbaa'nëll dumí lo quë nardë'ë ra mënë. 7Iurní guni'i Jesús: ―Zuzú na'a purquë bë́'ni' zni'i por dzë na guëga'cha. 8Ra prubi zuga'a con lë'ë të guëdubi tiempë perë na lëdë cuezënúdia'a lë'ë të guëdubi tiempë. 9Cantidá ra më israelitë guc bë'a rall de quë Jesús nanú Betania. Gua rall nga'li, lëdë niá'asëdi'i parë guëná rall lu Jesús sino quë rac shtu'u rall guëná rall lu Lázaro, el quë nabëcua'ñi Jesús ladi ra tëgulë. 10Iurní lë'ë ra jëfë shtë ra bëshuzi gu' rall de acuerdë parë quini rall Lázaro 11purquë por shti'dzë Lázaro cantidá ra mënë israelitë bësa'në rall ldai' shtë ra fariseo nu gualdí ldu'u rall Jesús. 12Zihani mënë gua Jerusalén parë laní Pascu. Stubi dzë bini rall de quë Jesús ziagdchini parë ciudá Jerusalén. 13Iurní bëchuguë rall llicu hiaguë zini parë guagtsa'guëlú rall lë'ë më, fuertë guni'i rall: ―Gunë Dios salvar. Llëru'bë na Rëy shtë hia'a naze'dë por lë Dadë Dios. Benditë na Rëy shtë Israel. 14Jesús gudchibë më tëchi burrë. Zni rni'i Sagradas Escrituras: 15Adë rdzë́bëdi'i të, mënë naquëreldë guë'dchi Sión. Gulë guná Rëy shtënë të; ze'dë guëdchíni'. Dchí'bi' tëchi burrë. 16Ra shini gusë'dë më adë guasë́di'i rai' lueguë; hashtë más despuësë iurë lë'ë Jesús guashtë́hi' ladi ra tëgulë, iurní bëagná ldu'u rai' grë́të' ndë'ë naescritë lo quë narni'i la'ni Sagradas Escrituras shcuendë Jesús. Bëagná ldu'u rai' lo quë naguc con Jesús. 17Nu ra mënë nazunú Jesús iurë lë'ë më guna'bë më Lázaro la'ni ba'a nu bëcua'ñi më lë'ë Lázaro ladi ra tëgulë, biadi'dzë rall lu ra mënë lo quë naguná rall. 18Por ni ra mënë bëru'u; guagtsa'guëlú rall lë'ë Jesús. Bini rall de quë Jesús bë'në milagrë con Lázaro 19perë ra fariseo guni'i lu sa' rall: ―¿Gu rna të ni tubi adë chu pë rúnëdi'i? Gulë guná, grë ra mënë narë́ lu guë́'dchiliu, zianaldë rall lë'ë Jesús. 20Entrë ra mënë nabëdchini Jerusalén parë gunë rall adorar Dios, nanú bëldá mënë griego. 21Guabi'guë rall lu Felipe më Betsaida, tubi guë'dchi shtë Galilea. Bë'në rall ruëguë lu Felipe; guni'i rall: ―Dadë, rac shtu'u na'a guëná na'a lu Jesús. 22Felipe guagni'i lu Andrés. Guërupë rai' guaguëchi rai' lu Jesús de quë ra më griego rac shtu'u rall guëná rall lu më. 23Iurní Jesús guni'i: ―Ne' bëga'a iurë të guëlua'a Dios llëru'bë na pudërë shtëna, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. 24Guldía rnia'a, si talë tubi bë'dchi trigu adë ldáguëdi'in la'ni guiu'u nu ratsu luhin, todavía nahin tubsë bë'dchi, perë si talë ldaguë bë'dchi lu guiu'u nu gatsu luhin, tsaldanin nu guëne'ein zihani bë'dchi. 25El quë naquëhapë vidë shtë́ni' no más parë mizmë lë́'ëll, segurë guënitin, perë el quë naná dispuestë guëniti vidë shtë́ni' por na, guëbánill parë siemprë. 26Si talë chu rac shtu'u gunë sirvë lua, napë quë gue'dë náldëll na. Catë riahia, ndë guëdzelë el quë narunë sirvë lua. Si talë chu gunë sirvë lua ziquë shmëna, gunë Shtada honrar nguiu ni. 27Guni'i Jesús: ―Iurne' adë rbedchídi'i ldua'a perë ¿pë guna? ¿Ni mudë guënia'a lu Shtada: “Bëlá na lo quë nagaca”? purquë parë ni zelda lu guë́'dchiliu. 28Dadë, bëlua'a pudërë nanápël. Iurní bëdchini tubi bë nabëru'u lu gube'e. Guni'i bë: ―Hia guc bëluá'ahia pudërë shtëna, nu guëluá'ahia pudërë shtëna stubi. 29Ra mënë zihani narëta' nga'li, bini rall lë'ë bë. Bëldá rall guni'i de quë nguzi'u gubë́. Sëbëldá rall guni'i: ―Tubi ianglë biadi'dzë lu më dizdë gube'e. 30Iurní Jesús guni'i: ―Lëdë por nádi'i bëdchini bë rë' sino por lë'ë të parë tsaldí ldu'u të. 31Iurne' bëga'a iurë de quë lë'ë guë́'dchiliu rë' gac juzguë. Nu iurne' guësëllu'në Dios lë'ë Satanás, el quë narnibë'a mënë shtë guë́'dchiliu. 32Iurë lë'ë ra mënë guëquë'ë rall na lu cruz, manërë ni guëna'ba grë ra mënë lua. 33Zni guni'i më lu rall parë guëdë'ë rall cuendë lla mudë gati më. 34Ra mënë guni'i rall lu Jesús: ―Riasë́ na'a por ra Sagradas Escrituras de quë lë'ë Cristo guëbáni' parë siemprë. ¿Pëzielú rní'il de quë lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, gac crucificári'? ¿Chu na el quë nabëshe'ldë Dios? 35Iurní Jesús guni'i lu rall: ―Por stu'pë tiempë nanú llni entrë ladi të. Gulë tsagla'guë tsanaldë të llni. Gulë cue mientras napë të llni të parë adë guëná'zidi'i nacahi lë'ë të terciuni. Na ziquë el quë narzë́ lu nacahi; rdë́'ëdi'ill cuendë ca nezë tsall. 36Gulë tsaldí ldu'u të lë'ë llni mientras zuga'a llni lu guë́'dchiliu. Zni gac të shini Dios nanapë llni shtë më la'ni ldu'u të. Despuësë de guni'i më ra cusë rë', Jesús guzia'a nu bëca'chilú më lu rall. 37Jesús bë'në zihani milagrë ru'bë lu ra mënë perë adë gualdídi'i ldu'u rall na më shini Dios. 38Pues zni guc cumplir naguni'i Isaías, tubi nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. Bëquë'ë Isaías: Dadë, ¿chull gualdí ldu'u diza'quë shtë hia'a? ¿Chull gualdí ldu'u iurë bëluá'al pudërë shtë́nël lúhi'? 39Por ra di'dzë rë' adë bë́'nëdi'i rall gan tsaldí ldu'u rall purquë nu zac naescritë la'ni mizmë librë shtë Isaías: 40Dios bë'në ra mënë ciegu nu bë́'ni' naguëdchi ldu'u rall të parë adë guënádi'i rall con slull, nu tsasë́di'i rall con ldu'u rall. Guquin parë adë guëabrídi'i ldu'u rall con Dadë Dios të gunëac më lë'ë rall. 41Isaías guni'i zndë'ë purquë gunáhi' lu Jesucristo de quë llëru'bë na pudërë shtë më. 42Zihani më narnibë'a, gualdí ldu'u rall lë'ë Jesús perë adë në́di'i guëni'i rall delantë lu mënë de quë na rall shmënë Jesús. Bëdzëbë rall ra fariseo të parë guëgúdi'i ra fariseo lë'ë rall la'ni iádu'u. 43Más bëquitë ldu'u rall gunë mënë alabar lë'ë rall quë nihunë rall cumplir voluntá shtë Dios. 44Jesús guni'i fuertë: ―El quë natsaldí ldu'i na, lëdë niá'asëdi'i na rialdí ldu'i sino también rialdí ldu'i Shtada el quë nabëshe'ldë na. 45El quë narná lua, rna lu më el quë nabëshe'ldë na. 46Nahia llni. Zelda lu guë́'dchiliu. Grë́të' el quë narialdí ldu'i na, adë guëá'nëdi'ill la'ni nacahi. 47Si talë tubi de lë'ë të rini të shti'dza, perë adë rzu'bë diáguëdi'il shti'dza, lëdë nádi'i guna condenar mënë ni purquë adë zéldëdia'a lu guë́'dchiliu parë guna condenar lë'ë ra mënë sino zelda parë guna salvar ra mënë. 48El quë naguëquë́ guia'a na nu adë rialdídi'i ldu'u shti'dza, nápëll el quë nagunë condenar lë́'ëll. Ra di'dzë nagunia'a lull, ni nagunë condenar ra mënë ni lúltimë dzë. 49Adë ruadí'dzëdia'a según voluntá shtëna; lë'ë Shtada el quë nabëshe'ldë na, gunibë́'ai' na parë guënia'a lu të. Lo quë nabëluá'ahia, na mandamientë shtë Dios. 50Nu rac bë́'ahia el quë nagunë cumplir mandamientë shtë Shtada, nápëll vidë eternë. Grë lo quë narnia'a, ze'dë de Shtada; lo quë naguni'i më lua, zni ruadi'dza.

will be added

X\