San Juan 10

1’Guldía rnia'a, el quë natsutë́ rua' gurrali shtë lli'li, na el quë naquëhapë ra ma; perë el quë naná riutë́ stubi tëchi, ni lë'ë nguba'në nartë'tsë ma. 2Perë el quë nariutë́ rua' gurrali, na vëquërë shtë ra lli'li. 3Lë'ë naná portërë rshá'lëll rua' puertë parë riutë́ vëquërë shtë lli'li. Nu runguë bë'a ra lli'li cha' vëquërë ni. Rna'bë vëquërë cadë lë'ë ra ma con lë ma. Nu rgu vëquërë lë'ë ra ma la'ni gurrali. 4Despuësë rgu vëquërë lë'ë ra ma shtë́nëll, grë́të' ra lli'li rianaldë tëchi vëquërë. Hia lë'ë lli'li zianaldë tëchi më purquë rini ma cha' më 5perë adë rianáldëdi'i ra lli'li tubi mënë naguënë́di'i ma. Al contrari, rllu'në ma lu ra mënë ni purquë adë guënë́di'i ma cha' mënë ni. 6Jesús bëzú comparaciuni rë' perë lë'ë rall adë guasë́di'i rall lo quë naquëadi'dzë më lu rall. 7Iurní lë'ë Jesús bëabrí guni'i më: ―Guldía rnia'a lu të, nahia rua' puertë shtë ra lli'li. 8Grë ra naná bidë antsë de na, na rall ziquë nguba'në naca'a ra lli'li parë mizmë lë'ë rall, nu na rall ziquë narru'u lu ra mënë, perë ra lli'li adë bë́'nëdi'i cuendë shti'dzë rall. 9Na nahia puertë; el quë natsutë́ por na nasalvárëll, nu na rall ziquë lli'li nariutë́ rua' gurrali nu rru'u ma; adë runë faltë nagáu ma. Napë ra ma zihani dau. 10’Perë lë'ë nguba'në nadë más rídëll parë rbaa'nëll nu parë rguínill ra lli'li nu rzalull lë'ë ma; perë na zelda parë gapë të vidë sin fin nu parë gapë tëhin sin adë runë fáltëdi'in. 11Nahia vëquërë za'quë. Guënehia vidë shtëna por ra lli'li. 12El quë narunë dchi'ni nadë más por pagu, iurë lë́'ëll rnall ze'dë tubi ma dushë, rsá'nëll ra lli'li; más bien rllú'nëll lu ma dushë. Iurní lë'ë ma dushë rna'zi lë'ë lli'li nu rtë'tsë ma lli'li. El quë nádi'i vëquërë shtë lli'li, rsá'nëll ra lli'li purquë nádi'ill nashtënë ma. 13Así es quë nguiu rë' rllú'nëll purquë nadë más rúnëll dchi'ni por pagu; adë rúnëdi'ill importë ra lli'li. 14’Na nahia vëquërë za'quë. Runguë bë́'ahia ra shi'lia nu ra shi'lia runguë bë'a rai' na. 15Ziquë Shtada runguë bë'a na, na runguë bë́'ahia lë'ë Shtada. Na rdchi'ba vidë shtëna por ra lli'li. 16Napa stubi partidë lli'li nanádi'i ndë'ë; napë quë tsagna'ba lë'ë rall. Guëquë́ diaguë ma chahia; gac ma tubsë partidë nanapë tubsë vëquërë. 17’Lë'ë Dadë Dios rac shtu'u na purquë rdë́'ëhia vidë shtëna; gatia por ra mënë nu despuësë guëabrí guëbania. 18Ni tubi adë chu guëdchisúdi'i vidë shtëna sino na rdë́'ëhia vidë shtëna por voluntá shtëna, nu napa pudërë de quë despuësë guëdë́'ahin, guëbania stubi. Zni na ordë nabëna recibir de Shtada. 19Iurë ra contrari shtë më bini rall grë di'dzë rë', iurní bëabrí guc dividir rall. 20Cantidá rall guni'i: ―¿Pëzielú runë të cuendë hiumbrë rë'? cumë nápëll mëdzabë la'ni ldú'ull. Rac lúguëll. 21Sëbëldá rall guni'i: ―Ni tubi chu nanapë mëdzabë la'ni ldu'u, gac gunë ziquë runë më rë'. ¿Ni mudë tubi nanapë mëdzabë guëdë́'ëi' slu ciegú? 22Hia bëga'a tiempë naldë. Ciudá Jerusalén bë'në tucarë laní narëagná ldu'u ra mënë dzë nagualú dchi'ni shtë iádu'u. 23Jesús canzë́ rua' iádu'u ru'bë catë nanú portali shtë Salomón. 24Ra contrari shtë më bëtia'a rdondë rall lë'ë më nu guni'i rall: ―¿Guc guëní'il lu na'a clarë de quë lë́'ël nal Cristo? të tsaldí ldu'u na'a. Guni'i por derechë tubigasë të guënë́ na'a de verdá nal el quë nagudili Dios parë guënibë́'al. 25Guni'i Jesús: ―Hia gunia'a lu të perë adë në́di'i të tsaldí ldu'u të shti'dza. Grë́të' cusë el quë nabëna, guc por pudërë shtë Shtada; ra milagrë rlua'ain de quë nahia shini Dios 26perë lë'ë të adë në́di'i të tsaldí ldu'u të shti'dza purquë nádi'i të shi'lia. Hia gunia'a lu të antsë. 27Ra shi'lia rini shti'dza nu nanë́a ra lli'li shtëna, nu lë'ë ra shi'lia ridë naldë na. 28Na rdë'a lë'ë rall vidë sin fin; jamás adë tsagnítidi'i rall parë siemprë. Ni tubi adë chu cúdi'i shi'lia lu guiahia. 29Shtada bëne'e lë'ë rall parë na. Lë'ë më na más më ru'bë quë grë nanabani. Napë më pudërë nu adë ni tubi chu cúdi'i shi'lia lu guia'a Shtada. 30Lë'ë Shtada con na, na na'a tubsë. 31Iurní ra contrari shtë Jesús bëabrí guna'zi rall guë'ë parë guëlda'a rall lë'ë Jesús. 32Jesús guni'i lu rall: ―Cantidá cusë za'quë bëna delantë lu të por pudërë shtë Shtada, ¿por guadë puntë naguëne'e guë'ë të na? 33Guni'i rall: ―Adë chu guëné'edi'i guë'ë lë́'ël por tubi cusë za'quë nabë́'nël sino quë guní'il mal cuntrë Dios. Nguiu nal perë rní'il nal Dios. 34Iurní guni'i Jesús: ―La'ni lëy shtë hia'a naescritë: “Guní'ihia lë'ë të na të dioses”, 35nu nanë́ hia'a de quë Sagradas Escrituras na verdá, adë chu gúnëdi'i anular shti'dzë më catë bërulë́ ra mënë dioses, grë́të' ra nabë'në recibir shti'dzë më. 36Talë Dios gulë́ na nu bë'në ldai' më na nu bëshe'ldë më na lu guë́'dchiliu, ¿pëzielú rni'i të de quë na gunia'a di'dzë cuntrë Dios iurë gunia'a lu të: “Nahia shini Dios”? 37Si talë quëhúnëdia'a dchi'ni shtë Shtada, adë tsaldídi'i ldu'u të na. 38Perë si talë runa milagrë con pudërë shtë Dios, aunquë adë rialdídi'i ldu'u të na, gulë tsaldí ldu'u të lo quë naquëhuna të gac bë'a të nu tsaldí ldu'u të purquë Shtada quëhúni' grë́të' cusë ni por na; unidë na na'a. 39Bëabrí rall stubi parë gua'a rall lë'ë më prësi perë Jesús bëru'u guia'a rall. 40Iurní Jesús bëabrí stubi ladë cu' guia'a guëë'gu Jordán, mizmë lugar catë bëchu'bë nisë Juan ra mënë guëlútë'. Ndë bëa'në më. 41Cantidá mënë guagná rall lë'ë më nu guni'i rall: ―De verdá Juan adë bë́'nëdi'i' milagrë ru'bë nanianá ra mënë perë grë́të' el quë naguni'i Juan shcuendë nguiu rë', verdá nahin. 42Cantidá ra mënë gualdí ldu'u rall lë'ë Jesús lugar ni.

will be added

X\