San Juan 1

1Tiempë guahietë antsë cueshtë́ guë́'dchiliu, nanú el quë nabësëdchini shti'dzë Dios. Quëbezënúhi' Dios. Náhi' Dios. 2Mizmë mënë ni quëbezënúhi' Dadë Dios dizdë principi shtë grë ra cusë. 3Grë cusë gurështë́ por lë'ë më, el quë nabësëdchini shti'dzë Dios; ni chu stubi bëntsa'u lo quë nananú. 4Por lë'ë më nanú galnabani nu lë'ë galnabani na llni shtë mieti. 5Lë'ë llni tsagla'guë rabtsë'ë catë nacahi. Lë'ë nacahi adë bë́'nëdi'i gan lu llni parë bësë'au lu llni. 6Gu' tubi nguiu nabëshe'ldë Dios. Nguiu ni bërulë́ Juan. 7Bëdchíni'; náhi' testigu parë guëní'i' chu na lë'ë llni të parë grë mënë tsaldí ldu'u rall shti'dzë Dios por lë'ë më. 8Juan nádi'i narne'e llni perë bëdchini Juan parë gáqui' testigu; guëní'i' chu na el quë narne'e llni verdadërë. 9Lë'ë llni verdadërë naridë lu guë́'dchiliu, rne'e llni parë grë mënë naquëreldë lu guë́'dchiliu. 10Bëdchini më lu guë́'dchiliu nu guctsa'u guë́'dchiliu por pudërë shtë më, perë ra mënë shtë guë́'dchiliu adë bënguë bë́'adi'i rall lë'ë më. 11Be'dë guëdchini më entrë ra mënë shtë guë́'dchiliu perë adë bë́'nëdi'i ra mënë recibir lë'ë më 12perë grë nabë'në recibir lë́'i', ra narialdí ldu'i lë'ë më, bëdë'ë më derechë parë gac rall shini Dios. 13Lë'ë rall guc rall shini Dios, lë́dëdi'i por deseo la'ni ldu'u mënë, ni por voluntá shtë mënë sino por pudërë shtë Dios. 14Lë'ë nabësëdchini shti'dzë Dios, gúli' nu guquëréldi' entrë lë'ë hia'a. Guná hia'a pudërë nu llni shtë më. Sulë lúniquë shini Dios quëbezënú llëru'bë favurë narquitë ldu'u hia'a. Ruadi'dzë më purë verdá. 15Juan guc testigu shtë́hi' nu guni'i Juan: ―Ndë'ë na el quë nagunia'a lu të más antsë, náhi' më ru'bë; na adë chu nahia. Bëdchíni' despuësë de na, perë nanúhi' dizdë tiempë guahietë más antsë guëdchinia lu guë́'dchiliu. 16Por pudërë shtë më ni bëdë́'na'a recibir zihani bendición; por lë'ë më quëhúnëru'u Dios favurë nu más favurë parë lë'ë hia'a. 17Lëy shtë Dios bëquë'ë Moisés según voluntá shtë më, perë por Jesucristo nadápa'a favurë shtë Dios, nu nadápa'a shtí'dzi' naná verdá. 18Ni tubi chu gunádi'i lu Dios Padre; sulë tubsë shini më nacabezënú Dios, bëluá'ai' chu na Dios verdadërë. 19Juan bë'në testificar iurë ra më israelitë naquëreldë Jerusalén, bëshe'ldë rall bëldá bëshuzi con mënë nabë'në compañi ra bëshuzi. Guna'bë di'dzë rall lu Juan chu náhi'. 20Adë bë́'nëdi'i Juan negar sino bëquébi': ―Nádia'a Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́'ai'. 21Iurní guna'bë di'dzë rall stubi: ―¿Chu nal? ¿Gu nal Elías? Juan guni'i: ―Aquëdi'i; nádia'a Elías. Guagla'guë guna'bë di'dzë rall: ―¿Gu nal el quë naguadi'dzë shti'dzë Dios nanapë quë guëdchini? Juan guni'i: ―Aquëdi'i. 22Iurní guni'i rall: ―¿Chu nal? të parë guëdë'ë na'a rsunë lu ra nabëshe'ldë lë'ë na'a. ¿Pë rní'il de mizmë lë́'ël? 23Juan repi: ―Nahia tubi bë, tubi narni'i lu shlatë catë nídi'i mënë: “Gulë bë'në preparar la'ni ldu'u të ziquë nezë ldi parë iurë guëdchini Dadë”. Zni guni'i Isaías, el quë nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. 24Bëldá ra nabiadi'dzënú Juan na rall fariseos. 25Guna'bë di'dzë rall lu Juan: ―Si talë adë nádi'il Cristo, si adë nádi'il Elías, ni tubi naguadi'dzë shti'dzë Dios nanapë quë guëdchini, ¿pëzielú rchu'bë nísël ra mënë? 26Guni'i Juan: ―Na rchu'bë nisa con nisë perë nanú tubi më entrë lë'ë të, adë guënë́di'i të chu náhi'. 27Náhi' el quë naze'dë guëdchini despuësë de na. Ni tubi adë chu nádia'a parë guëshaca lë'ë du gui'di shtë shráchi'. 28Grë cusë ni guc lugar nalë Betábara nanaquë́ guëë'gu Jordán ladë cu' guia'a catë lë'ë Juan bëchu'bë nisë ra mënë. 29Stubi dzë Juan guná lu Jesús; ziabí'gui' lu Juan. Guni'i Juan lu ra mënë: ―Gulë guná, nguiu rë' naze'dë de Dios; gáti' ziquë tubi lli'li por duldë shtë mënë. Guëdchisúhi' duldë shtë ra mënë. 30Náhi' el quë nagunia'a lu të más antsë: “Náhi' më ru'bë. Na adë chu nahia. Bëdchíni' despuësë de na perë nanúhi' dizdë tiempë más antsë quë na.” 31Adë bënguë bë́'adia'a lë́'i' perë bëdchinia parë gunguë bë'a mënë israelitë lë́'i'. Por ni rchu'bë nisa ra mënë parë guëná mënë chu na më. 32Nu bë'në Juan testificar: ―Gunahia lu Espíritu Santo nabëdchini de gube'e. Biéti' ziquë tubi palumë parë cuezënúhi' lë'ë Jesús. 33Adë bënguë bë́'adia'a chu guëdchini, perë el quë nabëshe'ldë na të guëchu'bë nisa, guní'i' lua: “Iurë guënal lu Espíritu Santo ze'dë guëdchini parë cuezënúhi' lë'ë nguiu, na më el quë naguëzunë́ ldu'u të nu guëshé'ldi' Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë të”. 34Gunahia lu më ni, nu nahia testigu de quë nguiu rë' na shini Dios. 35Stubi dzë Juan zuga'a stubi vueltë con chupë nanaldë lë́'i'. 36Iurë guná Juan lu Jesús nardëdë, guni'i Juan: ―Gulë guná, ndë'ë na lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios; gáti' ziquë lli'li. 37Guërupë nguiu nazianaldë lë'ë Juan, bini rai' lo quë naguni'i Juan. Iurní guanaldë rall lë'ë Jesús. 38Iurë lë'ë Jesús bëdchigrë́ lúhi' nezë të́chi', gunáhi' lu rai'. Guni'i Jesús lu rai': ―¿Pë rguili të? Guni'i rai' con di'dzë narunë cuntienë, lamë: ―Dadë, ¿ca quëréldël? 39Guni'i Jesús: ―Gulë gude'e nu gulë guná. Iurní guagná rai' catë quëreldë më, nu bëa'në rai' ndë purquë hia casi ziquë rquë tapë guadze' iurní. 40Tubi de lë'ë ra mënë nabini shti'dzë Juan nu guanáldi' lë'ë Jesús, na Andrés, bëchi Simón Pedro. 41Primërë guatili Andrés bëchi Andrés, lëll Simón, nu guni'i Andrés: ―Bëdia'guëlú na'a el Mesías. (Di'dzë ni runë cuntienë, Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́'ai'.) 42Lueguë Andrés bia'a lë'ë Simón Pedro catë zuga'a Jesús. Iurë Jesús guná lu Pedro, guni'i më: ―Lë́'ël lël Simón, shini Jonás; perë ne' guërulël Cefas, (lë ni runë cuntienë guë'ë). 43Stubi dzë Jesús guc shtú'ui' tsáhi' regiuni shtë Galilea. Gunáhi' lu Felipe nu guni'i më lu Felipe: ―Gude'e naldë na. 44Felipe na më guë'dchi Betsaida catë na ladzë Andrés nu Pedro. 45Iurní guatili Felipe lë'ë Natanael; répi': ―Guná na'a lu tubi nguiu naná bëquë'ë Moisés shcuéndi' la'ni ra librë shtë lëy, nu ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios bëquë'ë rai' di'dzë narni'i shcuéndi'. Náhi' Jesús, shini José. Guë'dchi Jesús na Nazaret. 46Repi Natanael: ―¿Ni mudë guëru'u tubi cusë za'quë guë'dchi Nazaret? Felipe bëquebi: ―Gude'e guënal. 47Guabi'guë Natanael lu Jesús. Iurë lë'ë Jesús guná lu Natanael, guní'i': ―Ndë'ë lë'ë tubi nguiu israelitë verdadërë. Ni tubi bishi adë nídi'i la'ni ldú'i'. 48Iurní guna'bë di'dzë Natanael: ―¿Llallë nanël chu nahia? Guni'i Jesús: ―Na gunahia lul antsë iurë lë'ë Felipe be'dë guëna'bë lë́'ël, iurë lë́'ël zugá'al guëa' hiaguë bëlda'u. 49Natanael guni'i: ―Mësë, lë́'ël nal shini Dios. Lë́'ël nal Rëy shtë naciuni Israel. 50Jesús guni'i lu Natanael: ―¿Gu rialdí ldú'ul purquë na gunia'a lul, gunahia lul guëa' hiaguë bëlda'u? Delantë guënáru'ul más cusë ru'bë quë ndë'ë. 51Nu guni'i Jesús: ―Guldía rnia'a lul, lë́'ël guënal lla'lë lu gube'e. Ra ianglë shtë Dios tsepi rai' nu guëdchini rai' guëca, nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu.

will be added

X\