Santiago 5

1Gulë bëquë́ diaguë ndë'ë, lë'ë të naná ricu. Gulë bi'ni nu gulë cushtiá por ra desgraci naná ze'dë guëc të. 2Ra galëricu shtënë të na ziquë cusë naru'dzë. Grë́të' lari za'quë shtënë të hia gudáu ra mbichúguëhin. 3Ra orë nu bëdchichi guna'zi tën luhin. Lë'ë tën na testigu cuntrë lë'ë të de quë rzebi ldu'u të dumí. Ziquë tubi be'lë rza'i lë'ë shcuerpë mieti, zni gunënú tën shtë dumí lë'ë të. Bëzu'bë muntuni të galëricu parë tiempë ne' perë hia mërë guëdchini fin shtënë të. 4Ra pagu narunë tucarë ca'a ra nabë'në dchi'ni, adë bëdë́'ëdi'i të ca'a muzë. Guagldë́ rall guëni'a shtënë të perë adë gudíllidi'i të completë sino bësiguë́ të lë'ë rall. Iurní mizmë muzë ni quëhunë rall reclamë. Dios naná rnibë'a guëdubi gube'e, bini më galru'në shtë rall. 5Lë'ë të guquëreldë të lu guë́'dchiliu con galëlujë nu bë'në të cumplir cualquier deseo mal nanapë të. Ziquë tubi ma ndchu, na ma parë gati, bësëndchú të lë'ë të con ra cusë shtë guë́'dchiliu. Hia gue'dë guëdchini dzë parë gac juzguë të. 6Lë'ë të bë'në të condenar ra nanápëdi'i faltë. Gudini të ra mënë nanápëdi'i duldë perë adë bëdchí'bëdi'i rall demandë cuntrë lë'ë të. 7Por ni bëchi, gulë gapë llëru'bë pacënci hashtë guëabrí Dadë Jesús stubi. El quë narbe'qui bëní quëbézi' cusechë hashtë tsalú tiempë shtë guiu. Quëbézi' con pacënci hashtë tiempë shtë cusechë. 8Zni zac lë'ë të napë quë gapë të pacënci sin adë rëazë guétëdi'il lu shnezë më purquë hia mërë lë'ë Dadë Jesús guëabri' stubi. 9Dadë, adë rdchí'bëdi'i të galquiá cuntrë sa'l të parë adë gáquëdi'i condenárël, purquë lë'ë më el quë narunë juzguë, hia zugá'ai' guëlladchi. 10Bëchi narac shtua'a, gulë bëagná ldu'u të ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. Guzac zi rai' perë gupë rai' pacënci. Biadi'dzë rai' shti'dzë më lu ra mënë. 11Guná, lë'ë hia'a rni'i hia'a rquitë ldu'u ra mënë narzac zi por shti'dzë më. Nanë́ të shcuendë Job; gúqui' më pacënci nu nanë́ të lla bë'në ldai' Dios lë́'i' despuësë de zihani prëbë. Pues lë'ë Dadë rga'a ldú'i' lë'ë hia'a nu nalë́ rac shtu'u më lë'ë hia'a. 12Subrë todë, bëchi, adë rúnëdi'il jurar por gube'e, nilë por guë́'dchiliu, ni por stubi juramentu. Iurní guëni'i të: “Aha'”, pues gaquin zni. Si talë guëní'il: “Aquëdi'i”, pues gaquin zni. Bastë con di'dzë ni. Rquí'nidi'i guëní'il juramentu të adë gunë më juzguë lë́'ël. 13Si tubi de lë'ë të riá ldú'ul lu ra galguidzë, pues guni'i lu Dios lo quë narac shtú'ul. Si talë tubi de lë'ë të rquitë ldú'ul, bi'ldi labansë lu më. 14Si talë tubi de lë'ë të rac llú'ul, pues guná'bë ra më gushë entrë ra shmënë Dios të guëna'bë rai' lu Dios por lë́'ël, nu guëte'bi rai' sëiti guë́quël mientras quëgna'bë rai' lë Dadë. 15Si talë guëna'bë rai' nu tsaldí ldu'u rai' Dios, lë'ë fërmë gac salvárëll lu galguidzë; guëáquëll. Lë'ë Dadë gunëac më nguiu ni, nu si talë bë́'nëll duldë, gunë më perdunë lë́'ëll. 16Gulë guni'i lu sa' të faltë nanápël nu gulë guna'bë lu Dios por cadë tubi sa'l të parë gunëac më lë'ë rai'. Iurë tubi nguiu naná rialdí ldu'i Dios quëgná'bëll lu më con guëdubinú ldú'ull, pues Dios rúni' cusë ru'bë parë nguiu ni. 17Lë'ë Elías, el quë nabiadi'dzë shti'dzë Dios, gúqui' tubi nguiu ziquë lë'ë hia'a con mizmë galdebilidá perë iurë lë́'i' guná'bëi' lu Dios de quë adë ldáguëdi'i guiu lu guë́'dchiliu, pues adë guláguëdi'i guiu por tsunë izë guëruldë. Elías guná'bëi' lu më con guëdubinú ldú'i'. 18Despuësë guná'bëi' lu më stubi, iurní bëabrí gulaguë guiu nu ra guiu'u bëdë'ë cusechë. 19Bëchi, si talë tubi de lë'ë të guëlua'a të́chil lu diza'quë nu stubi sa' të guëdchigrëll hiumbrë ni lu verdá, 20gulë bëdë'ë cuendë de quë mënë ni nabëdchigrë́ lë'ë pecadurë parë nezë mal shtë́nëll, gunë mënë ni salvar lë'ë pecadurë të gátidi'ill. Nu mizmë tiempë gac perdunë zihani duldë shtë pecadurë; adë gac bë'a mieti pë bë́'ni'.

will be added

X\