Santiago 4

1¿Ca nezë ze'dë ra dishi'bi nu disgustë entrë de ladi të? Pues ze'dë rahin de mal deseo nananú la'ni ldu'u të. Ra deseo mal na enemigu shtë ra cusë za'quë. 2Rzebi ldu'u të pë cusë perë adë rúnëdi'il recibirin. Rguini të sa' të tantë rac shtu'u gapë të pë shtë mënë, perë nilë con ndë gúnëdi'i të recibirin. Iurní rdildi të nu nanú dishi'bi entrë lë'ë të; adë rúnëdi'i të recibirin purquë rná'bëdi'i të lu Dios. 3Si talë rná'bël tubi cusë, adë guëne'e mëhin purquë quëgná'bël con mal llgabë. Rac shtú'ul pë cusë sulë parë gúnël cumplir mal deseo nananú la'ni ldú'ul. 4Lë'ë të adë rúnëdi'i të cumplir comprumisi nabë́'nël con Jesús. ¿Pë riasë́di'il el quë narac shtu'u ra cusë shtë guë́'dchiliu, quëhúnëll cuntrë Dios? El quë narac shtu'u tsanaldë tëchi ra cusë shtë guë́'dchiliu, nall contrari shtë Dios. 5¿Pë rdë́'ëdi'i të cuendë lo quë narni'i Sagradas Escrituras? “Dios bëshe'ldë Espíritu Santo la'ni ldu'u hia'a nu nalë́ rac shtú'ui' guëquërélda'a sulë parë lë'ë më”. 6Por ni rne'e më más favurë nu llni parë lë'ë hia'a. Nu rni'i Sagradas Escrituras: “Dios rzu lu ra nguiu narac shtu'u gac rall më ru'bë, perë quëhunë më compañi con cusë za'quë grë́të' nguiu nanadu'u”. 7Gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë më. Adë guëdë́'ëdi'il sí lo quë narac shtu'u mëdzabë. Gulë sutipë lu mëdzabë nu guëllú'nëll lul. 8Gulë bëdë'ë sí cuezënú Dios lë́'ël, iurní cuezënú më lë́'ël. Lë'ë të nanapë duldë, gulë bëabrí ldu'u të con Dios. Lë'ë të nanapë chupë llgabë, gulë bëlua'a të́chil lu ra cusë mal. 9Gulë gubini ldu'u të por duldë nabë́'nël. Gulë bi'ni. Gulë cushtiá; gulë bë'në cambi galërquitë ldu'u por galëru'në. Lë'ë të narquitë ldu'u purquë nal amigu shtë guë́'dchiliu, gulë gubini ldu'u të por tantë duldë nanápël. 10Gulë gac më nadu'u delantë lu Dadë, iurní gunë më honrar lë'ë të. 11Gulë cuezë guëni'i të cuntrë sa' të. El quë narni'i cuntrë sa'll nu quëhúnëll juzguë conductë shtë sa'll, mënë ni quëgní'ill cuntrë lëy shtë Dios, nu quëhúnëll juzguë lë'ë lëy. Si talë rní'il shtí'dzël lasac perë lëy adë lasáquëdi'in, iurní quëhúnël mizmë lë́'ël ziquë tubi juësi. Adë quëhúnëdi'il cumplir lëy shtë Dios iurní. 12Nanú tubsë nabëne'e lëy nu napë më pudërë parë gunë më salvar ra mënë, nu napë më pudërë parë gunë më condenar ra mënë. Perë lë́'ël, nápëdi'il derechë parë gúnël juzguë stubi sa'l. 13Gulë bëdë'ë cuendë lë'ë të narni'i: “Nedzë́ u glli tsahia stubi ciudá. Ndë guëquërelda tubi izë parë sia nu guëtúhia; guna gan dumí.” 14Rní'il zni perë adë rac bë́'adi'il pë gac glli. ¿Lla na vidë shtë́nël? Nahin ziquë tubi behu. Rlua'ain por du'pë tiempë, lueguë rnitiluhin. 15Lo quë narunë tucarë guëní'il na zndë'ë: “Sulamëntë si talë na voluntá shtë Dios, guna dchi'ni rë' u guna stubi cusë”. 16Perë lë'ë të ruadi'dzë të nadchini purquë rialdí ldú'ul mizmë lë́'ël, perë grë ra naruadi'dzë nadchini, mal nahin. 17El quë narac bë'a pë na bien perë adë rúnëdi'ill cumplir, pues nápëll duldë.

will be added

X\