Santiago 2

1Lë'ë të bëcha, rialdí ldu'u të Dadë Jesucristo, el quë narlua'a pudërë shtë Dios lu hia'a. Gulë bë'në tratë igual con grë bëchi sa' të. 2Ziquë tubi comparaciuni, si talë tsutë́ tubi nguiu ricu, nanú nigi guiá'ai' nu nácuhi' lari za'quë; tsutëll ladi catë rdëá ra shmënë Dios; nu mizmë tiempë tsutë́ tubi më prubi con lariullë. 3Si talë lë́'ël gúnël atender bien naná nua'a lari za'quë nu lu ricu ni guëní'il: “Lë́'ël guzubë lugar za'quë”. Perë lu prubi guëní'il: “Lë́'ël nga'li guzuldí”, u guëní'il lu prubi: “Guzubë lu guiu'u”. 4Hia iurní quëgutël diferenci entrë ladi mizmë lë'ë të. Hia iurní quëhúnël tratë chupë manërë lu sa'l. Hia quëhúnël juzguë ziquë juësi con mal llgabë. 5Lë'ë të bëchi narac shtua'a, gulë bëdë'ë cuendë de quë gudili Dios ra mënë nanápëdi'i zihani cusë shtë guë́'dchiliu perë napë rall galëricu verdadërë purquë rialdí ldu'u rai' Jesús. Nu gunë rall recibir herenci; guëquëreldënú rall Jesús catë rnibë'a më. Zni bë'në më prometer dizdë más antsë. 6Perë lë́'ël, el quë narná zá'quëdi'i lu bë́chil naná prubi, nu rac shtú'ul gáquël amigu shtë ra ricu; guná, ra ricu rzac zi rall lë́'ël. Ra ricu rdchi'bë rall demandë cuntrë lë́'ël lu ra juësi. 7Nu ra ricu rushtiá rall guëc të iurë ruadi'dzë të shti'dzë Jesús. Guna'zi të lë më iurë guc të shmënë më. Lë ni napin llëru'bë hunurë. 8Si talë lë́'ël de vërë quëhúnël cumplir lë'ë lëy nabëne'e Rëy naquëbezë gube'e, lëy naná escritë la'ni Sagradas Escrituras narni'i: “Gulë guc shtu'u grë ra sa'l igual ziquë rac shtú'ul lë́'ël”. Si talë quëhúnël cumplirin, bien quëhúnël. 9Perë si talë rguílil lo quë narac shtú'ul nu adë rac shtú'udi'il sa'l, iurní canihúnël duldë; nápël faltë purquë adë bë́'nëdi'il cumplir di'dzë shtë lëy. 10Si talë tubi mënë quëzu'bë diáguëll grë́të' puntë shtë lëy perë quëhúnëdi'ill cumplir tubsë puntë, iurní nall culpablë parë lëy. 11El quë naguni'i: “Adë rúnëdi'il duldë adulteri”, nu zac guní'i': “Adë quínidi'il sa'l”. Si talë adë chu rúnëdi'i duldë adulteri perë gudínill sa'll, adë bë́'nëdi'ill cumplir grë puntë shtë lëy, nu nall culpablë. 12Por ni, gulë biadi'dzë lu sa'l nu gulë guquëreldë ziquë ra mënë nanë́ gunë më juzguë lë'ë të según shti'dzë Jesús. El quë naquëhunë cumplir lëy shtë më, nádi'ill muzë shtë duldë. 13Gunë Dios juzguë el quë nadë rgá'adi'i ldu'i sáhi'; adë guëgá'adi'i ldu'u më lë́'ëll. Perë el quë narga'a ldu'i sáhi', guërú'ull bien iurë tsu juici shtë më. 14Dadë, ¿pë runë sirvë si talë tubi nguiu guëní'ill rialdí ldú'ull shti'dzë Dios perë quëhúnëdi'ill cumplir shti'dzë më? Nguiu ni adë gac salvárëll. 15Si tubi shmënë Jesús runë faltë shábi' u dau shtë́ni', 16nu lë́'ël guëní'il lu nguiu ni: “Guziá'al con bien; guëne'e më nagácul nu lo quë nagául”. Perë lë́'ël adë pë rdë́'ëdi'il lo quë narqui'ni sa'l, ¿de quë sirvë nápël fe? 17Zni na, el quë narialdí ldu'i shti'dzë Dios de verdá napë quë guëluá'all fe shtë́nëll por lo quë naquëhúnëll. Si no, nápëdi'ill fe verdadërë. 18Bien zac guëni'i tubi nguiu lu sa'll: “Lë́'ël nápël fe; na quëhuna compañi ra sahia”. Perë rnia'a lul, bëlua'a de quë rialdí ldú'ul Dios; guënahia fe shtë́nël. En cambi, na guëluá'ahia lë́'ël de quë rialdí ldua'a shti'dzë më purquë rnal bien naquëhuna lu sahia. 19Lë́'ël rní'il de quë rialdí ldú'ul nanú tubsë Dios; bien canihúnël, perë rnia'a lul de quë ra mëdzabë rialdí ldu'u rall nanú tubsë Dios, nu rchi'chi rall por galërdzëbë nananú la'ni ldu'u rall. 20Lë́'ël nadë rdë́'ëdi'il cuendë, ¿pë adë guënë́di'il de quë nguiu nanapë fe verdadërë, también canihúnëll bien con sa'll? 21Gulë bëdë'ë cuendë, lë'ë shtadë guëlú hia'a Abraham, iurë bë́'ni' ofrecërë shíni' Isaac lu bëcu'guë, bëlua'a Abraham de quë tubldí na shcuéndi' lu Dios. 22¿Gu riasël iurní? lëdë niá'asëdi'i gualdí ldu'u Abraham shti'dzë më perë bë́'ni' cumplir lo quë naguni'i Dios. Zni fe shtë Abraham bëru'u lu llni të guëná grë mieti lo quë nabë́'ni'. 23Zni guc cumplir Sagradas Escrituras narni'i: “Abraham gualdí ldu'i shti'dzë Dios nu Abraham bëá'ni' bien lu Dios sin ni tubi faltë”. Guni'i Dios, Abraham na amigu shtë́hi'. 24Rac bë'a hia'a por lo quë nacanihunë nguiu, rlua'a tubldí na shcuéndi' lu Dios, lë́dëdi'i por fe nanápëll sulamëntë. 25Nu zac Rahab, tubi na'a mal, guc tubldí shcuéndi' lu Dios por lo quë nabë́'nëll. Bë́'nëll recibir ra nguiu nabëshe'ldë Josué lu guë'dchi, nu bë'në Rahab compañi ra mënë ni parë bëru'u rai' stubi tëchi nezë. 26Ziquë unidë na cuerpë nu espíritu parë guëbani mieti, zni napë quë tsaldí ldú'ul Dios nu napë quë gúnël cumplir con cusë za'quë.

will be added

X\