Santiago 1

1Na Santiago, nahia muzë shtë Dios nu shtënë Jesucristo, Shláma'a. Quëgshe'lda saludë lu të naquëreldë fuërë ladzë të, lu të naná chi'bë chupë grupë shtë mënë israelitë nabërë'tsë lu guëdubi guë́'dchiliu. 2Lë'ë të bëchi la sahia, gulë bëquitë ldu'u të iurë ze'dë cusë durë narzac zi 3purquë nanë́ hia'a por medio ra cusë durë rlua'a si talë tsagla'guë rialdí ldu'u hia'a de verdá. Nu nanë́ hia'a iurë rúnël gan lu ra cusë durë, más fuertë nal parë tsaglá'guël shnezë Dios. 4Gulë gac të mënë pacënci guëdubi tiempë, nu gulë gac të mënë narac rúnël voluntá shtë Dios sin ni tubi faltë. Iurní gúnël cumplir lo quë narac shtu'u më. 5Si tubi de lë'ë të adë ráquëdi'il, runë faltë llni, gulë guna'bë lu Dios; Dios guëne'e më llni parë lë'ë të. Guëne'e mëhin sin medidë, nu adë guëní'idi'i më guëc të por rna'bë të lúhi'. 6Perë napë quë guëná'bël lu më con galërialdí ldu'u. Grë́të' el quë nadë rialdídi'i ldu'i shti'dzë Dios, ni na ziquë olë shtë nisëdu'u iurë lë'ë mbë dushë ze'dë. Rua'a mbë nisë nezë rë' nezë rë'. 7El quë nadë rialdídi'i ldu'i Dios de verdá, adë gúnëdi'ill llgabë de quë guëdë'ë më lo quë narná'bëll. 8El quë narunë chupë llgabë, nádi'i firmë conductë shtë́ni'. 9Lë́'ël shmënë Jesús narunë llgabë nádi'il më ru'bë la'ni guë́'dchiliu, gulë bëquitë ldú'ul purquë de vërë nal më ru'bë lu Dios. 10Nu gulë bëquitë ldu'u të naná ricu iurë rne'e më galnadu'u, iurë rac bë́'al galëricu verdadërë; cusë ni ra mënë shtë guë́'dchiliu runë rall desprëci. Gulë bëquitë ldu'u të purquë ziquë ra guë'ë lachi, ra ricu con grë ra cusë material nanapë rall, rialuhin. 11Iurë rru'u ngubidzë, rza'i ngubidzë lë'ë guë'ë; hia adë rluá'adi'i ra guë'ë chulë. Zni na fin shtë ricu con grë negoci shtë́nëll. 12Rquitë ldu'u mieti natsagla'guë firmë lu shnezë Dios aunquë rzac zi mënë lë́'ëll purquë iurë tsalú lë'ë galërzac zi, gúnëll recibir bendición naná vidë sin fin. Bë'në më prometer vidë ni parë grë ra narac shtu'u lë'ë më. 13Cualquier de tubi të iurë rdchini mal llgabë parë gúnël mal, adë rúnëdi'il llgabë de quë Dios guësëdchini më llgabë ni guë́quël, purquë Dios nunquë rsëdchínidi'i më mal llgabë parë gúnël duldë. Nídi'i mudë chu guësëdchini llgabë mal lu Dios. 14Iurë tubi de lë'ë të rac shtú'ul gúnël duldë, na purquë la'ni ldu'u mizmë lë́'ël nanú deseo mal. Ra deseo mal rsëdchini mal llgabë parë lë́'ël. 15De deseo mal nananú la'ni ldu'u mieti, ze'dë mal llgabë; hia de nga'li runë mieti duldë; hia de nga'li ze'dë galguti parë nguiu ni. 16Lë'ë të narac shtua'a, adë tsaldídi'i ldu'u të el quë narsiguë́ sáhi' 17purquë grë́të' cusë za'quë ze'dë de Dios, el quë nabëntsa'u grë mbelëgui'i nu ngubidzë. Na më lo mizmë guëdubi tiempë; nídi'i cambi parë lë́'i'; nádi'i më ziquë cusë narunë ra cambi shcaa'lë. 18Bëne'e më vidë sin fin parë lë'ë hia'a sulë purquë zni guc shtu'u më. Bëdchini vidë sin fin por medio de ra di'dzë naná verdá. Zni rac shtu'u më gáca'a primërë ejemplë entrë grë ra shini më natsaldí ldu'i shti'dzë më. Na ziquë tubi mënë quëgldáguëll primërë nashi za'quë lu hiaguë iurë guëdchini tiempë shtë cusechë. 19Por ni, bëchi narac shtua'a, gulë bëdë'ë cuendë de quë cadë tubi të napë quë gac nasínil parë guëquë́ diáguël perë parë guadí'dzël, gulë gupë cuidadë. Gulë bë'në llgabë bien antsë guadí'dzël. Nu adë guëdë́'ël sí ldaguë llanë la'ni ldú'ul 20purquë llanë shtë mënë, adë rsëdchínidi'in vidë za'quë delantë lu Dios. 21Gulë bësa'në grë cusë mal nananú la'ni ldú'ul con grë llanë nananú la'ni ldú'ul, nu gulë bë'në recibir diza'quë nabëgabní la'ni ldu'u të. Napin pudërë parë gac salvar të. 22Gulë bë'në grë́të' lo quë narni'i diza'quë, lëdë niá'asëdi'i quëquë́ diaguë tëhin, purquë si talë no más rquë diáguël nu adë rúnëdi'il cumplir, hia iurní lo mizmë lë'ë të quëguguë́ të lë'ë të. 23Grë́të' el quë niá'asë rínill nu rquë diáguëll shti'dzë më perë adë quëhúnëdi'ill cumplir lo quë narni'i shti'dzë më, ni na ziquë tubi nguiu narbi'a la'ni guë'guanë nia lla na lull. 24Rnall lla na lull perë lueguë lë́'ëll ziá'all, iurní rëa'ldë ldú'ull lo quë nagunall. 25Perë grë́të' el quë natsagla'guë rsë'dë la'ni lëy shtë Dios, quëzu'bë diáguëll shti'dzë më; gunë ldai' më lë'ë nguiu ni. Cagnia'a shcuendë lëy nagunë librar mënë de grë cusë mal. 26Stubi de lë'ë të rni'i riaglá'guël shnezë Dios perë adë ráquëdi'i rcué'zël ra di'dzë mal narní'il; mizmë lë́'ël rsiguë́ lë́'ël. Hia ldai' nanuá'al lasáquëdi'in. 27El quë nagunë compañi ra bëzebi nu ra viudë con nicidá nanapë rall, nu el quë naquëhapë mizmë lë́'ëll de grë duldë, rna Dadë Dios lu nguiu ni ziquë tubi lari limpi sin ni tubi manchë. Pues nuá'all ldai' narëuu' ldu'u Dios.

will be added

X\