Hebreos 9

1Nanú stubi cusë importantë. Lë'ë primërë conveñi napë rëglë parë gunë mieti adorar Dios la'ni tubi iádu'u shtë guë́'dchiliu. 2Lë'ë lugar catë bë'në mënë adorar Dios, napë chupë partë. Primërë partë lë Lugar Santo; nga'li quëbezë gandelierë nu mellë; lu mellë dchi'bë guetështildi nabë'në mënë presentar lu Dios. 3Hia tëchi cortinë shtë primërë partë, quëbezë lugar lë Lugar Santísimo. 4Nga'li nanú tubi bëcu'guë naná purë orë catë rie'qui ialë, nu nga'li nanú tubi cajë nabë'në significar lë'ë conveñi. Guëdubi ladë naquë́ orë. Nezë la'ni cajë ni nanú mbluri nanactsa'u orë. La'nin nanú guetështildi maná, nu zac la'ni cajë nanú varë shtë Aarón. Varë ni bëguë́; gualdani ndiaguë ladi ni. Nu zac la'ni cajë nanú ra guë'ë catë bëquë'ë Dios di'dzë shtë conveñi. 5Subrë guëc cajë ni quëbezë ra ianglë naquëhunë representar pudërë nu gluri shtë Dios. Hia ianglë ni nachi'li shcuaguë lugar catë rac purdunë ra duldë shtë mieti. Iurne' nápëdia'a tiempë parë guëquëa'a más shcuendë lugar ni. 6Iurë grë ra cusë ni na listë, ra bëshuzi riutë́ rai' primërë partë shtë iádu'u parë gunë rai' cumplir custumbrë religiusë lo quë nagunibë'a Dios. 7Perë segundë partë shtë lugar ni, Lugar Santísimo, nga'li riutë́ primërë bëshuzi, perë sulë tubsë vësë cadë izë. Iurë lë́'i' riutë́, rqui'ni guá'ai' rënë shtë ma të parë rúni' ofrecerin ziquë ofrendë por duldë shtë́hi' nu por duldë shtë ra mënë. 8Por di'dzë rë' lë'ë Espíritu Santo quëgní'i' de quë mientras ra mënë bë'në rai' cumplir custumbrë la'ni primërë partë shtë iádu'u, todavía nídi'i entradë parë lë'ë rall lu lugar catë cabezë Dios. 9Grë ndë'ë na tubi muestrë de lo quë quëhunë mënë iurne' la'ni iádu'u. Ra ofrendë nu ra ma naquëhunë mieti ofrecer lu Dios, adë nápëdi'i rahin pudërë parë guëdchisú duldë shtë mënë të parë cuedchí ldu'u rall delantë lu Dios. 10Nadë más ra custumbrë quëhunë tratë pë cusë gau mieti u pë gu mieti u shcuendë tsati guia'a mieti con ra rëglë narunë tratë por fuërë shtë mieti. Napë ra custumbrë ni valurë sulamëntë hashtë tiempë gunë më cambi mudë nagunë mënë adorar lë'ë më. 11Perë Cristo bëdchíni' ziquë bëshuzi namás nasac parë ra cusë za'quë nabe'dë guëdchini. Lë'ë lugar catë quëhunë më sirvë ziquë bëshuzi, nga'li na tubi lugar namás cusë za'quë, lëdë tubi më́nëdi'i bëntsa'u lugar ni. Quiere decir, adë nádi'in cusë shtë guë́'dchiliu rë'. 12Guatë́ Cristo Lugar Santísimo tubsë vësë parë siemprë, lë́dëdi'i parë gunë më ofrecer rënë shtë chivë u rënë shtë ngunë, sino con prupi rënë shtë më guatë́ më; bë'në më segurë salvaciuni nanápëdi'i fin parë lë'ë hia'a. 13Ra bëshuzi bëtiá'ai' rënë shtë chivë nu ngunë, nu bëtë́'tsëi' dë shtë bëcierru nagüe'qui lu bëcu'guë guëc ra mënë nabëga'ldë tëgulë. Si talë custumbrë ni rllui'i parë gunin purificar shcuerpë nguiu, 14mucho más pudërë napë rënë shtë Cristo, purquë por medio shtë Espíritu Santo nanápëdi'i fin, Cristo bë'në më ofrecer mizmë lë'ë më lu Dios ziquë sacrifici nanápëdi'i ni tubi manchë. Rënë shtë më rac guëzunë́ ldu'u hia'a de grë duldë nu obrë nadë rlluí'idi'i parë guëdë́'na'a sirvë lu Dios nanabani. 15Por ni Jesucristo na më el quë nabësëdchini conveñi cubi, tubi tëstë cubi entrë Dios nu lë'ë hia'a. Galguti shtë Cristo bë'në parë gac perdunë grë duldë shtë ra nabë'në mal según rëglë shtë primërë conveñi. Guna'bë Dios lë'ë rall të gunë rall recibir grë lo quë nabë'në më prometer, tubi herenci eternë. 16Parë gac cumplir termë shtë tëstë, rqui'ni prëbë de quë hia guti el quë nabëntsá'uhin 17purquë adë gac repartir herenci shtë nguiu hashtë despuësë gati nguiu. Mientras nabani nguiu lë'ë tëstë guëa'në guiá'ai'. 18También termë shtë conveñi primërë guzublú iurë rënë bëllë'ë. 19Moisés iurë guní'i' grë ra puntë shtë lëy lu ra mënë, guná'zi' rënë shtë chivë nu bëcierru con nisë nu tubi llicu hiaguë hisopo con guitsë ladi lli'li color llni; iurní bëgá'dzi' llicu hiaguë ni con rënë nutsë con nisë; iurní bëchu'bë nísi' librë shtë lëy, nu zac grë́të' ra mënë bëchu'bë nísi' con rënë. 20Iurní guni'i Moisés: “Ndë'ë na rënë narunë lasac tubi conveñi narnibë'a Dios parë lë'ë të”. 21Moisés bëchu'bë nísi' con rënë lë'ë lugar catë bë'në ra mënë adorar Dios, nu bëchu'bë nísi' con rënë grë́të' ra cusë nabë'në dchi'ni rai' të gunë rai' adorar Dios. 22Pues según lëy casi grë́të' cusë napë quë guëzunëhin por rënë. Sin quë adë guëllë́'ëdi'i rënë, nídi'i perdunë shtë duldë. 23Por ni rnia'a de quë ra cusë nananú guë́'dchiliu, cusë naná copi shtë ra cusë lu gube'e, bëqui'ni guëzunë́ rahin por rënë shtë ma, perë ra cusë shtë gube'e también rqui'ni guëzunë́ rahin con sacrifici mejurë quë rënë shtë ma. 24Cristo adë guatë́di'i' Lugar Santísimo nabëntsa'u mënë lu guë́'dchiliu; nahin copi shtë cusë verdadërë nananú gube'e; sino guatë́ më gube'e catë quëbezë Dios. Ndë guadi'dzënú më Dios Padre de favurë shtë hia'a. 25Lë'ë primërë bëshuzi lu guë́'dchiliu riatëll Lugar Santísimo tubsë vësë cadë izë parë gúni' ofrecer rënë shtë ma lu Dios, perë rënë ni nádi'i rënë shtë bëshuzi sino rënë shtë ma. Perë Cristo adë rúnëdi'i' ofrecer rënë shtë́hi' zihani vueltë sino tubsë vësë 26purquë si talë adë zni nádi'in, iurní niati më zihani vësë dizdë lë'ë guë́'dchiliu gurështë́. Perë iurne' tubi vësë parë siemprë Cristo bëdchini nu bë'në më ofrecer mizmë vidë shtë́hi' parë grë́të' mënë. Bëllë'ë rënë shtë më të guëdchisú më duldë. 27Ziquë na segurë napë quë gati grë mieti nu despuësë gati nguiu, gunë më juzguë nguiu. 28Zni zac Cristo tubsë vësë gúti' ziquë tubi sacrifici; bëllë'ë rënë shtë më por duldë shtë mënë. Perë guëlua'alú më lu hia'a stubi vueltë, lë́dëdi'i parë guëdchisú më duldë sino parë gunë më salvar grë́të' ra naquëbezë lë'ë më, ra narac shtu'u guëabrí më nasesë.

will be added

X\