Hebreos 8

1Primërë puntë shtë naquëgni'i na'a lu të na ndë'ë; nadápa'a tubi bëshuzi namás lasac. Guzubë më lu trunë shtë Dios gube'e. Quëbezë më ladë ldi shtë Dios naná lugar shtë hunurë. 2Nu quëhúni' sirvë la'ni lugar verdadërë naná bëntsa'u Dadë, lë́dëdi'i nguiu. Ndë cabezë Jesús juntë con Dios Padre. 3Grë ra bëshuzi namás lasac lu guë́'dchiliu, guc nombrar rai' parë gunë rai' ofrecer lu Dios ofrendë nu sacrifici nabëdë'ë mënë según lëy. Nu rqui'ni Jesús gápi' tubi cusë parë gúni' ofrecer. 4Si talë lë'ë më niabezë më guë́'dchiliu, adë nádi'i më bëshuzi purquë todavía nianá nanú ra bëshuzi narunë ofrecer ofrendë según rnibë'a lëy shtë Moisés. 5Perë ra bëshuzi lu guë́'dchiliu, quëhunë rai' ofrecer lo quë naná sulamëntë tubi muestrë de lo quë nananú gube'e. Rdë'ë hia'a cuendë de quë nahin copi purquë iurë Moisés bë'në recibir ordë shtë Dios parë guntsá'uhi' lugar catë gunë ra mënë adorar Dios, gunibë'a më lúhi': “Rnia'a lul, bëntsa'u lugar ni ecsactë según muestrë nabëluá'ahia lul guëc dani”. 6Zni guc con primërë rëglë nabëdë'ë Dios, perë iurne' gululë́ Dios Jesús ziquë bëshuzi naquëhunë sirvë lugar naná zihani vueltë más mejurë quë lugar catë ra bëshuzi naguquëreldë antsë bë'në rai' sirvë. Jesús na el quë narni'inú Dios por lë'ë hia'a. Por Jesús lë'ë conveñi cubi nadápa'a con Dios, nahin mejurë quë conveñi gushë purquë pudërë shtë conveñi cubi ze'din por promësë naná mejurë. 7Si talë primërë conveñi nápëdi'in faltë, iurní adë rquí'nidi'i conveñi cubi. Si talë por primërë conveñi niac mënë naza'quë delantë lu Dios, iurní niasëdchini Jesús stubi conveñi naná cubi. 8Perë Dios guná lu ra mënë nabë'në recibir primërë conveñi ziquë mënë narunë faltë lo quë naná mejurë. Guni'i më shcuendë rai' la'ni Sagradas Escrituras: Lë'ë Dadë Dios rni'i: Guëdchini dzë; guntsa'ua tubi conveñi cubi con ra mënë shtë Israel nu Judá. 9Adë gáquëdi'in ziquë conveñi naná bëntsa'ua con ra shtadë guëlú rall tiempë bëna compañi lë'ë rall, tiempë bësë́hia lë'ë rall të guëru'u rall Egipto. Adë bë́'nëdi'i rall cumplir lë'ë conveñi shtëna. Por ni bësa'na lë'ë rall, rni'i Dadë. 10Lë'ë conveñi naná guntsa'ua con naciuni Israel despuësë ra dzë ni, gaquin zndë'ë, rni'i Dadë. Guësëdchinia mandamientë shtëna la'ni ldu'u rall. Guëquëa'a shti'dza lu ldu'u rall parë adë guëá'ldëdi'i ldu'u rall shti'dza. Iurní gaca Dios shtënë rall de verdá; hia lë'ë rall gac rall shmëna. 11Dzë ni adë rquí'nidi'i chu guëlua'a tubi sa'll; rquí'nidi'i nguiu guëní'ill lu bë́chill: “Bënguë bë'a lë'ë Dadë Dios” purquë grë́të' rall gunguë bë'a rall na dizdë ra mitu'në hashtë más ra më gushë naná ladi rall. 12Nu guna perdunë duldë shtë rall; guëga'a ldua'a lë'ë rall; jamás adë guëagnádi'i ldua'a ra duldë shtë rall. 13Iurë lë'ë Dios quëgni'i shcuendë conveñi cubi rë', na purquë rna më conveñi gushë cumë cusë nadë rlluí'idi'i parë mënë naná quëreldë ne'. Lo quë nanapë tiempë nu adë rlluí'idi'in, nasesë guënitiluhin.

will be added

X\