Hebreos 7

1Lë'ë Melquisedec guc rëy shtë guë'dchi Salem nu gúqui' tubi bëshuzi delantë lu Dios naquëbezë más guia'a. Iurë bëabrí Abraham catë guáhi' lu guërru nu gudíni' ra rëy contrari, Melquisedec guagtsa'guëlúhi' Abraham, nu bë'në ldáihi' lë'ë Abraham. 2Iurní Abraham bëdë'ë ca'a Melquisedec décimo partë shtë ra cusë naná bëdchisú Abraham de enemigu shtë́hi'. Lë Melquisedec runë cuntienë “primërë rëy naná justë”. Melquisedec guc rëy narnibë'a Salem, nu Salem runë cuntienë, “galërbedchí ldu'u mieti”. Por ni Melquisedec na rëy shtë paz. 3Perë parë Melquisedec adë guënë́di'ia'a lë shtádi' u lë shní'ai'; adë guënë́di'ia'a guc gúli' nilë guc gúti'. Adë guënë́di'ia'a chu guc shtadë guëlú Melquisedec. Zni náhi' ziquë figurë shtë shini Dios; náhi' bëshuzi naná cuezë parë siemprë. 4Iurne' gulë bëdë'ë cuendë blac llëru'bë guc Melquisedec, pues mizmë shtadë guëlú hia'a, Abraham, bëdë́'ëi' décimo partë shtë grë cusë lo quë nabëdchisúhi' guia'a rëy iurë gudildi rai'. 5Según lëy shtë Moisés, ra bëshuzi naná llëbní Leví, napë rai' mandadë shtë Dios parë gunë rai' cubrë de mënë décimo partë nanapë ra mënë; nahin parë Dios. Ra bëshuzi bë'në rai' cubrë de grë sa' rai' aunquë na rai' llëbní Abraham. 6Perë Melquisedec nádi'i' famili shtë Leví perë bë́'ni' recibir décimo partë nabëdë'ë Abraham cuá'ai'. Nu Melquisedec bë'në ldáihi' Abraham, el quë nabë'në recibir ra promësë shtë Dios. 7Clarë riasë́ hia'a el quë naquëhunë bendecir, más lasáqui' quë ra mënë narunë recibir bendición. 8Entrë ládia'a iurne' grë ra bëshuzi narunë recibir décimo partë shtë cusë nanapë mieti, guëdchini dzë gati rai'; perë shcuendë Melquisedec rni'i Sagradas Escrituras de quë lë́'i' bë́'ni' recibir décimo partë nabëdë'ë Abraham. Melquisedec náhi' ziquë tubi naziagla'guë nabani. 9Nu rac guëní'ia'a de quë Leví nu grë ra bëshuzi naná llëbní Leví, ra naná runë recibir décimo partë shtë cusë nanapë mënë iurne', gudilli rai' juntë con Abraham iurë bëdë́'ëi' lu Melquisedec nabë'në tucarë cá'ai' 10purquë aunquë todavía adë gúlëdi'i Leví, náhi' cumë llëbní ladi Abraham iurë Melquisedec guagtsa'guëlúhi' lë'ë Abraham. 11Ra mënë israelitë bë'në rai' recibir lëy shtë Dios tiempë dzu ra shini Leví cumë bëshuzi, perë lëy adë bë́'nëdi'i gan gac mënë perfectë delantë lu Dios. Por ni gu' necesari guëdchini stubi bëshuzi mejurë, lë́dëdi'i ziquë ra bëshuzi naná shini Aarón nagululë́ Dios, sino bëqui'ni guëdchini tubi bëshuzi ziquë Melquisedec con llëru'bë hunurë. 12Pues iurë nanú cambi shtë galbëshuzi, iurní zac rqui'ni gac cambi lëy narunë tratë shcuendë galbëshuzi. 13Lë'ë bëshuzi shtë́na'a, el quë ra di'dzë rë' quëgni'i shcuéndi', náhi' llëbní stubi shini Jacob, lë́dëdi'i shini Leví ziquë los de más bëshuzi. Ni tubi bëshuzi na shini de cualquier shini Jacob sino sulë ra shini Leví na rai' bëshuzi. 14Bien rdë'ë hia'a cuendë Jesús ze'dë entrë llëbní Judá, nu Moisés niétiquë guní'i' de quë shini Judá gac rai' bëshuzi. 15Más clarë na shcuendë bëshuzi cubi nadápa'a, iurë rëagná ldu'u hia'a ze'dë guëdchini stubi bëshuzi naná ziquë Melquisedec con llëru'bë hunurë. 16Adë binlúdi'i galbëshuzi shtë më ni por tubi lëy narunë punërë bëshuzi según ra shtadë guëlú bëshuzi, sino guc Jesús bëshuzi sulë purquë napë më pudërë; gátidi'i më parë siemprë. 17Rni'i zndë'ë la'ni Sagradas Escrituras de lë'ë më: Lë́'ël nal tubi bëshuzi parë siemprë ziquë mizmë clasë de Melquisedec. Nápël llëru'bë hunurë. 18Zni mandamientë nabëdë'ë Dios guahietë, guc cancelarin purquë nápëdi'in pudërë nu adë rlluí'idi'in parë guëdchisú duldë shtë mënë. 19Pues lëy shtë Moisés adë bë́'nëdi'i gan parë gac nguiu limpi delantë lu Dios, perë en cambi, iurne' nadápa'a esperansë, por ni riabí'ga'a lu më. 20Pues Dios bë'në nombrar Jesús ziquë bëshuzi con juramentu. 21Los de más bëshuzi guc nombrar rai' sin ni tubi juramentu, perë guni'i Dios lu bëshuzi cubi con tubi juramentu. Guni'i më: Lë'ë Dadë, bë́'ni' jurar nu adë gúnëdi'i' cambi shtí'dzi'. Lë́'ël nal tubi bëshuzi parë siemprë. [Ziquë mizmë clasë shtë Melquisedec.] 22Por ni Jesús na tubi garantiá de quë nadápa'a tubi conveñi mejurë quë conveñi nanapë ra mënë guahietë. 23Los de más bëshuzi guc cantidá rai' purquë guti rai'; adë nídi'i mudë tsagla'guë rai' cumë bëshuzi; adë bë́'nëdi'i rai' gan guëquëreldë rai' parë siemprë. 24Perë Jesús adë rátidi'i; galbëshuzi shtë më adë tsalúdi'i. Na më bëshuzi parë siemprë. 25Por ni Jesús napë pudërë; gunë më salvar parë siemprë ra nariabi'guë lu Dios por medio de lë'ë Jesús purquë nabáni' parë siemprë nu quëhúni' ruëguë lu Dios por lë'ë hia'a. 26Zni Jesús na bëshuzi completamente ecsactë ziquë rquí'nia'a, ziquë ni tubi chu nádi'i. Na më santu; nápëdi'i më duldë; rsiguë́di'i më lë'ë hia'a; purë na më. Bëshepi guia'a Dios lë́'i' más quë cualquier cusë nanabani lu gube'e. 27Nádi'i më ziquë los de más bëshuzi nanapë quë gunë rall ofrecer ra ma por duldë shtë rall, iurní despuësë por duldë shtë ra sa' rall. Jesús bë́'ni' ofrecer mizmë lë́'i' ziquë sacrifici parë grë́të' hia'a. Rquí'nidi'i stubi sacrifici jamás parë siemprë. 28Lë'ë lëy shtë Moisés gululë́ nguiu të gac rall bëshuzi namás lasac aunquë napë rai' duldë; perë juramentu shtë Dios bëdchini más despuësë quë lëy, nu bë'në më nombrar lë'ë shini më të gáqui' bëshuzi parë siemprë. Gululë́ Dios shíni', el quë nabë'në cumplir; nídi'i stubi cusë narunë faltë të gac më bëshuzi parë siemprë.

will be added

X\