Hebreos 5

1Cadë bëshuzi ru'bë naná designadë entrë ladi ra nguiu, nápi' carguë parë gúni' representar ra mënë lu Dios. Runë bëshuzi ofrecer lu Dios ra ofrendë shtë mënë nu sacrifici por duldë shtë rall. 2Mizmë bëshuzi ni rac runë tratë nadu'u con ra mënë naguënë́di'i voluntá shtë Dios nu rëazë guëtë rall shnezë më, purquë bëshuzi ni nápëll mizmë debilidá cumë grë mënë. 3Por debilidá ni rqui'ni gunë bëshuzi ofrecer tubi ma ziquë sacrifici lu Dios por ra duldë nabë'në bëshuzi nu zac rúnëll ofrecer ra ma por duldë shtë los de más mënë. 4Ni tubi nguiu gululë́ mizmë lë́'ëll ziquë bëshuzi con hunurë shtë galbëshuzi, sino Dios gululë́ lë́'ëll mizmë manërë ziquë gululë́ më lë'ë Aarón. 5Zni zac Cristo adë bëshepi guiá'adi'i' të gáqui' bëshuzi, sino Dios gululë́ lë́'i' nu guni'i më lu shini më: Lë́'ël nal shinia; gululëhia lë́'ël. 6Nu zac rni'i Dios stubi lugar: Lë́'ël nal bëshuzi parë siemprë, ziquë mizmë clasë cumë Melquisedec. 7Iurë Jesús gubani lu guë́'dchiliu rë', guna'bë më lu Dios; bë'në më ruëguë lu Dios. Guni'i më fuertë nu cantidá nisë bëru'u lu më. Guna'bë më lu Dios, el quë nanapë pudërë parë guëlá lë́'i' lu galguti, nu Dios bëquë́ diágui' shti'dzë shini më purquë Jesús guc cunformë; bë́'ni' cumplir voluntá shtë Shtádi'. 8Aunquë Cristo na shini Dios, por galërzac zi nabë'në më sufrir, bësë́'dëi' parë guëzu'bë diágui'. 9Iurë gudëdë grë ra cusë durë nu bë'në më gan lu ra prëbë, guc më el quë nardë'ë vidë eternë parë grë ra narzu'bë diaguë shti'dzë më. 10Gululë́ Dios lë'ë Jesús; gúqui' designadë bëshuzi ru'bë con mizmë hunurë ziquë Melquisedec. 11Nanú zihani cusë más parë guënia'a lu të shcuendë bëshuzi ru'bë nadápa'a. Parë guna explicar parë tsasë́ të, naganin purquë adë riasë́di'i të lueguë. 12Hia gudëdë tiempë dizdë gualdí ldu'u të diza'quë; hia runë tucarë guëlua'a të los de más sa' të, perë todavía rqui'ni stubi mënë guëlua'a lë'ë të stubi vësë más ra cusë sencigi, ra primërë puntë shtë ra enseñansë narialdí ldu'u hia'a. Na të ziquë tubi narqui'ni gu purë lechë en vez de gaull cumidë con belë. 13Grë ra naná ziquë me'dë naná radchi, adë rac bë́'adi'ill mudë narunë tucarë guëquëréldëll con sa'll. Nall ziquë tubi ngulë'në narqui'ni tubi mësë. 14Perë ziquë cumidë na parë ra mënë ru'bë, los de más puntë shtë enseñansë, na parë ra mënë naná riasë́ guadë na mal nu guadë na za'quë. Mënë ni hia napë rall tiempë lu shnezë Dios nu tsagla'guë runë rall gan lu duldë.

will be added

X\