Hebreos 4

1Por ni, aunquë nanú tubi promësë guëzi'i ldu'u hia'a con lë'ë më, rqui'ni gápa'a cuidadë no sea lu cualquier de lë'ë të, guëni'i më: “Runa juzguë nu adë tsutë́di'il lugar ni”. 2Pues parë mizmë lë'ë hia'a bëdchini shti'dzë Dios ziquë bëdchinin parë ra mënë guahietë, perë ra mënë ni adë bë́'nëdi'i rall recibir shti'dzë më con fe cumë cusë za'quë purquë adë gualdídi'i ldu'u rall shti'dzë më; adë bëlluí'idi'i shti'dzë më parë lë'ë rall. 3Perë lë'ë hia'a gualdí ldu'u hia'a nu guatë́ hia'a catë rzi'i ldu'u hia'a con lë'ë më. De stubi mënë guni'i më: Gualdídi'i ldu'u rall na; por ni bëldë́a nu gunia'a con juramentu, adë tsutë́di'i rall catë guëzi'i ldu'u rall con na. Guni'i Dios ra di'dzë ni aunquë bëdë'ë më fin shchi'ni më dizdë bëntsa'u më guë́'dchiliu. 4Pues ze'dë tubi partë shtë Sagradas Escrituras narni'i shcuendë dzë narzi'i ldu'u mënë: Dios bëzi'i ldú'i' dzë gadchi de grë dchi'ni nabë'në më. 5Stubi lugar guni'i më: Adë tsutë́di'i rall catë guëzi'i ldu'u rall con na. 6Todavía runë faltë parë sëbëldá mënë tsutë́ rall catë guëzi'i ldu'u rall con Dios, perë lë'ë mënë nabini diza'quë primërë, adë tsutë́di'i rall catë guëzi'i ldu'u rall purquë bëzu'bë diáguëdi'i rall shti'dzë më. 7Por ni Dios bëluá'ai' tubi dzë señaladë naná nedzë́. Cagni'inú Dios lë'ë hia'a iurne' por lo quë naguni'i David aunquë llëduni tiempë zia'a. Guni'i David di'dzë rë' naná bëquëa'a tampa: Nedzë́ iurë guini të lo quë narni'i Dios, adë runë naguë́dchidi'i ldu'u të. 8Si talë Josué nadë'ë descansë parë ra më israelitë, pues Dios adë niabrídi'i guëni'i më de stubi dzë guëzi'i ldu'u mieti. 9Zni nanú tubi galërzi'i ldu'u naná ziquë dzë gadchi iurë guzi'i ldu'u Dios. Guëzi'i ldu'u shmënë Dios 10purquë grë́të' el quë natsutë́ shnezë Dios catë rzi'i ldú'ull con lë'ë më, nápëll descansë. Hia gualú shchí'nill ziquë guzi'i ldu'u Dios lu grë dchi'ni shtë më. 11Por ni cha guëdë́'na'a fuersë parë tsutë́ hia'a catë guëzi'i ldu'u hia'a con lë'ë më, no sea quë cualquier de túbia'a ziaglá'ga'a mizmë nezë ziquë bë'në ra mënë nadë gualdídi'i ldu'u shti'dzë Dios guahietë nu guti rai'. 12Zni runë tucarë guëdë́'na'a purquë di'dzë naguni'i Dios, nabanin nu napin pudërë. Nahin ziquë tubi spadë dushë naná guërupë tëchi. Shti'dzë më riutë́ hashtë más la'ni ldu'u nguiu. Shti'dzë më runë dividir almë, nu espíritu, nu llicu nu hashtë la'ni ba'cu shtë mieti. Riutë́ shti'dzë më hashtë la'ni llgabë mënë nu hashtë galërni'i ldu'u nguiu parë gunin juzguë lë'ë rahin. 13Ni tubi cusë nabëntsa'u më adë rac guëca'chilúdi'i lu më. Grë́të' nanuhin shlatë. Rna më nu nanë́ më grë lo quë naquëhunë mieti nu napë quë guëtë́'da'a cuendë lu më. 14Jesús shini Dios, na më bëshuzi ru'bë parë lë'ë hia'a; guatë́ më catë quëreldë Dios lu gube'e, por ni guiaglá'ga'a firmë lu shnezë Dios con diza'quë nagualdí ldu'u hia'a. 15Lë'ë bëshuzi shtë hia'a, rga'a ldú'i' lë'ë hia'a. Riasë́hi'; nanë́hi' grë debilidá nadápa'a purquë lë'ë më gudëdë më lu mizmë prëbë nadápa'a, perë sin quë adë bë́'nëdi'i më duldë. 16Por ni guiabí'ga'a lu më catë nanú më. Guiabí'ga'a lu trunë shtë Dios sin quë adë chu rdzë́bëdi'i. Por favurë shtë më guëga'a ldu'u më lë'ë hia'a nu gunë më compañi lë'ë hia'a cualquier nicidá nadápa'a.

will be added

X\