Hebreos 3

1Bëchi naná unidë con Dios santu, guna'bë më lë'ë të, të guëquëreldënú të lë'ë më la'ni gube'e. Gulë bë'në llgabë bien chu na Jesús; náhi' el quë nabëdchini por nombre shtë Dios nu náhi' bëshuzi namás lasac nu náhi' bëshuzi ru'bë parë lë'ë hia'a. Parë creenci shtë hia'a nídi'i stubi naná rialdí ldu'u hia'a. 2Lë'ë Jesús bë'në cumplir voluntá shtë Dios, el quë nabë'në punërë lë́'i' bëshuzi shtë hia'a. Bë'në më cumplir igual ziquë Moisés bë́'ni' cumplir grë́të' lo quë naguni'i Dios lúhi' parë ra shmënë më guahietë. 3Sin quë adë guëtë́'dëdi'i, Jesús runë tucarë más hunurë quë Moisés. Nahin ziquë tubi nguiu narza'a tubi hiu'u; runë tucarë nguiu ni más hunurë quë lë'ë hiu'u. 4Cadë hiu'u napin el quë nabëzá'ahin, perë Dios bëcue'shtë́ grë́të' cusë nananú la'ni guë́'dchiliu nu gube'e. 5Siemprë Moisés bë'në cumplir voluntá shtë Dios. Guc Moisés tubi muzë entrë ra shmënë më parë biadí'dzi' shti'dzë Dios lu rai'. Zni Moisés bë'në testificar de lo quë naguni'i Dios lúhi', cusë naguër gac despuësë. 6Perë Cristo na shini më nabë'në cumplir grë voluntá shtë Dios entrë ra shmënë më. Pues na hia'a shini më si talë guëdë́'na'a segurë fe shtë hia'a, si talë adë rdzë́bëdi'ia'a nu si talë adë guëazë guétëdi'ia'a shnezë më jamás, nu si talë guëquitë ldu'u hia'a por esperansë nadápa'a. 7Por ni ziquë cagni'i Espíritu Santo: Nedzë́ iurë guini të lo quë narni'i Dios, 8adë runë naguë́dchidi'i ldu'u të cumë ziquë bë'në mënë guahietë; bëdzatsu mënë cuntrë Dios. Dzë ni bëtë'dë rall prëbë lu Dios iurë ziazú rall lu lumë shlatë catë chu nádi'i. 9Nga'li ra shtadë guëlú të bëtë'dë rall prëbë lua. Zni bë'në rall durantë cuarenta izë; guná rall milagrë lo quë nabëna. 10Por ni bëldë́a con lë'ë rall nu gunia'a shcuendë rall: “Siemprë ldu'u rall bësini lë'ë rall lu duldë; nunquë bënguë bë́'adi'i rall shneza”. 11Bëna prometer con juramentu, nunquë jamás adë tsutë́di'i rall catë rzi'i ldu'u mënë con na, catë rbedchí ldu'u rall. 12Bëchi, gulë gapë cuidadë ni tubi de lë'ë të gapë tubi ldu'u naná rianaldë tëchi cusë mal, nu por ni adë rialdídi'i ldú'ul shti'dzë Dios nu guësá'nël lë'ë më nanabani. 13Mejurë cadë tubi të guni'inú sa'l cunseju parë tsaldí ldu'u sa'l más cadë dzë mientras nanú tiempë. Gulë guni'inú los de más sa'l të parë ni tubi de lë'ë të gapë të ldu'u naguëdchi por duldë nacuguë́ ra nguiu. 14Si talë adë guësá'nëdi'ia'a diza'quë, sino tsaldíru'u ldu'u hia'a hashtë gátia'a, iurní unidë na hia'a con Cristo. 15Zni rni'i Sagradas Escrituras: Nedzë́ si talë guínil lo quë narni'i Dios, adë runë naguë́dchidi'i ldú'ul cumë bë'në ra mënë guahietë iurë bëquë́ guia'a rall lë'ë më; adë guc shtú'udi'i rall gac Dios shlamë rall. 16¿Chúllëti'i bëquë́ diaguë shti'dzë Dios nu despuësë bë'në rall cuntrë lë'ë më? Mizmë mënë nabëru'u ladzë Egipto con Moisés ziquë cabësë shtë rall. 17¿Chullëti'i bëldënú Dios por cuarenta izë? pues mizmë mënë nabë'në duldë nu guti rai' nu bëa'në cuerpë rai' lu shlatë catë nídi'i mënë. 18¿Chullëti'i guni'i Dios con juramentu adë tsutë́di'i rall catë rzi'i ldu'u më? Pues mizmë mënë nanadë bëzu'bë diáguëdi'i shti'dzë më. 19Por grë ndë'ë rac bë'a hia'a adë bë́'nëdi'i rall gan tsutë́ rall purquë adë gualdídi'i ldu'u rall shti'dzë më.

will be added

X\