Hebreos 2

1Blac llëru'bë na shini Dios; por ni napë quë guëdë́'na'a cuendë bien ra di'dzë nabínia'a të parë adë chu guësëá'nëdi'i shnezë Dios. 2Ra shti'dzë Dios naguni'i ra ianglë antsë, napin pudërë nu grë ra mënë nadë rzu'bë diáguëdi'i shti'dzë më, guc cashtigu rall. Bë'në rall recibir pagu justë según duldë nu faltë nabë'në rall. 3Verdá nahin, por ni ¿llallë guëdë́'na'a të parë guëca'chilú hia'a lu juici si talë adë guëzu'bë diáguëdi'ia'a diza'quë? purquë llëru'bë na salvaciuni shtë më. Lë'ë salvaciuni rë' primërë biadi'dzë Dadë Jesús, nu despuësë ra nabini shti'dzë më, bë'në rai' testificar de quë verdá na di'dzë ni. Bëdë́'na'a recibir di'dzë shtë salvaciuni de lë'ë rai'. 4Nu Dios bëluá'ai' shtí'dzi' na verdá por sëñi nu milagrë nu cusë ru'bë nu por Espíritu Santo nabëne'e më parë cuezënúhi' lë'ë hia'a. Cadë túbia'a bëdë́'na'a recibir don nabëzëlaa'dchi Espíritu Santo según voluntá shtë Dios. 5Stubi puntë; adë gunibë́'adi'i Dios de quë guë́'dchiliu naze'dë, gaquin bajo ordë shtë ra ianglë. Cagni'i na'a shcuendë guë́'dchiliu verdadërë. 6Pues tubi partë shtë Sagradas Escrituras rni'i zni: ¿Chull na nguiu të parë rëagná ldú'ul lë́'i'? Grë nguiu gati rall. ¿Pëzielú rac shtú'ul cuezënul lë́'ëll? 7Por du'pë tiempë bë́'nël të napë nguiu menos hunurë quë ra ianglë perë bë́'nël honrar lë'ë nguiu con hunurë ziquë tubi corunë. Nu bëdë́'ël pudërë parë guënibë'a nguiu grë cusë nabëntsá'ul. 8Grë́të' cusë bëcué'zël guëa' nguiu; guëzu'bë diaguë rall shti'dzë nguiu. Iurë bëcue'zë Dios grë́të' cusë guëa' nguiu, bëdë'ë Dios permisi guënibë'a nguiu grë́të' cusë. Sin quë adë guëtë́'dëdi'i, rnádi'ia'a grë cusë bajo ordë shtë nguiu 9perë rna hia'a lu Jesús, el quë Dios bë'në punërë ziquë tubi nalasáquëdi'i lu ra ianglë por du'pë tiempë. Rna hia'a lu Jesús; bë'në Dios honrar lë́'i' con zihani hunurë naná ziquë tubi corunë purquë bë'në më sufrir hashtë gúti'. Por tubi favurë nabë'në Dios, guti Jesús por grë mënë. 10Dios bëntsa'u grë cusë purquë zni bëuu' ldu'u më; gurështëhin parë Dios nu por lë'ë më. Guc shtu'u më guësëdchini më zihani shini më gube'e catë quëreldë më lu llni. Por ni guc më justë iurë bëshe'ldë më Jesús lu guë́'dchiliu të sac zíhi'. Bë́'ni' cumplir grë sufrimientë; por ni adë rúnëdi'i faltë ni tubi cusë; na më cabësë shtë ra naná salvar. 11El quë narunë të gac mënë shmënë Dios, nu ra shmënë më naná runë cumplir grë voluntá shtë më, napë rai' mizmë Shtadë rai'. Por ni lë'ë shini Dios rtúdi'i lúhi' iurë rni'i më na rai' ziquë famili shtë më. 12Ni na de acuerdë con Sagradas Escrituras naná rni'i: Guna alabar lë́'ël delantë lu ra bëcha, nu guna alabar lë́'ël juntë con los de más shmë́nël nardëá por nombre shtë́nël. 13Nu zac rni'i Sagradas Escrituras: Na tsaldí ldua'a shti'dzë më. Stubi lugar rni'in: Na zugá'ahia ndë'ë con shini Dios naná bëne'e më parë na. 14Verdá grë ra shini nguiu napë rai' mizmë clasë cuerpë con rënë nu belë. Zni zac Jesús guc nguiu con cuerpë shtë nguiu të parë gati më; zni bëdë'ë më fin pudërë shtë el quë nabësëdchini galguti lu guë́'dchiliu. Lëll Satanás. 15Nu bë'në më librar ra nardzëbë gati rall, ra nardzëbë con galërdzëbë ru'bë guëdubi vidë shtë rall. 16Pues nasegurë adë bídëdi'i më lu guë́'dchiliu parë gunë më compañi ra ianglë, sino be'dë guëdchini më lu guë́'dchiliu ziquë llëbní Abraham parë gunë më compañi lë'ë ra nguiu. 17Por ni bëqui'ni gac më igual ziquë bëchi sa' më të gac më tubi bëshuzi ru'bë narga'a ldu'u ra mënë nu parë gúni' cumplir grë lo quë narac shtu'u Dios. Nu bëdchini më parë quilli më con rënë shtë më por duldë, nu parë guëdchisú më grë duldë shtë ra shmënë më. 18Guzac zi më nu gudëdë më zihani prëbë durë. Por ni iurne' rac runë më compañi grë ra narzac zi lu cualquier cusë durë.

will be added

X\