Hebreos 13

1Gulë tsagla'guë gac shtu'u ra sa' të. 2Gulë tsagla'guë gac të më za'quë con ra visitantë nardchini lídchil purquë sin adë guc bë́'adi'i mënë, bëldá rall bëdë'ë rall pusadë parë ianglë. 3Gulë bësëagná ldu'u të ra nanú prësi cumë ziquë mizmë lë́'ël nanul prësi juntë con lë'ë rall. Gulë bësëagná ldu'u të ra naná rzac zi purquë todavía quëreldë të lu guë́'dchiliu; napë të cuerpë débil. 4Gulë bë'në cumplir ra promësë naguní'il iurë bëtsë́'al; adë chu guëquënú sáhi' purquë Dios gunë më juzguë grë ra narquënú tse'lë mënë, nu gunë më juzguë grë mënë narunë duldë adulteri. 5Adë sébidi'i ldu'u të dumí; gulë bëquitë ldu'u con lo quë nanapë të purquë Dios guni'i: “Jamás adë guësá'nëdia'a lë'ë të; siemprë guna cumplir shti'dza”. 6Zni rac guëní'ia'a sin quë adë chu guëzá ldu'u: Lë'ë Dadë quëhunë më compañi na; adë guëdzë́bëdia'a lo quë nagunënú mënë na. 7Gulë bëagná ldu'u të shti'dzë ra nagunibë'a entrë lë'ë të, ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios lu të. Gulë guagla'guë manërë gubani rai'; guc rai' firmë lu shnezë Dios. Gulë bë'në llgabë lla guc fin shtë rai' nu gulë bë'në ziquë bë'në rai'. 8Jesucristo na më igual iurne' ziquë guc më antsë nu na më lo mizmë parë siemprë; gáquëdi'i më cambi. 9Adë rdë́'ëdi'i të sí parë gua'a mësë falsë lë'ë të tëchi stubi clasë ldai' por enseñansë nanadë chu riasë́di'i; mejurë gac të më firmë lu shnezë Dios por favurë nu bendición naquëhunë më. Adë tsanáldëdi'i të tëchi custumbrë narunë tratë pë cusë naza'quë gaul, pues grë ra narianaldë tëchi rëglë ni, adë bë́'nëdi'i rall gan gac rall mënë za'quë lu Dios. 10Sacrifici nadápa'a, adë rúnëdi'in tratë gau mieti lu mellë. Ra natsagla'guë gunë rall adorar Dios según lëy guahietë, nápëdi'i rai' derechë gau rai' sacrifici shtë hia'a. 11Pues ra bëshuzi primërë riutënúhi' rënë shtë ra ma Lugar Santísimo; bë́'ni' ofrecer rënë ni lu Dios parë guëdchisú më ra duldë, perë cuerpë shtë ra ma bia'a mënë fuërë shtë guë'dchi parë tsequi. 12Zni zac Jesucristo guzac zi më fuërë rua' ciudá parë guëzunë́ më duldë shtë mënë por prupi rënë shtë́hi' të gac rai' santu. 13Pues iurne' cha guiá hia'a lu Jesús, guëru'u hia'a religiuni gushë nu sac zi hia'a ziquë bë'në më sufrir. 14Lu guë́'dchiliu rë' adë nadápëdi'ia'a lugar segurë parë guëquërélda'a parë siemprë, sino dzuléza'a nu zudília'a lugar za'quë nanaguër guëdchini despuësë. 15Por ni guëdubi tiempë, cha guëdë́'na'a alabar Dios por medio de Dadë Jesucristo. Pues labansë ni na lo quë naguëdë́'na'a ofrecer lu më con rua' hia'a. 16También adë chu guësëá'ldëdi'i ldu'i gunë compañi sa'll con lo quë nanápël purquë ra cusë ni na ziquë sacrifici narsëquitë ldu'u Dios. 17Gulë bëzu'bë diaguë grë́të' shti'dzë ra narnibë'a entrë lë'ë të. Gulë gapë rëspëti lë'ë rai' purquë lë'ë rai' canihapë rai' almë shtë të; nanë́ rai' tubi dzë napë quë guëtë'dë rai' cuendë lu Dios. Gulë guni'i ldu'u, gac të mënë za'quë të iurë guëtë'dë rai' cuendë lu Dios, gunë rallin con galërquitë ldu'u, lë́dëdi'i con galërbini ldu'u. Si talë adë gúnëdi'i të cumplir shti'dzë rai', adë nápëdi'il ni tubi provëchë. 18Gulë guna'bë lu Dios por lë'ë na'a; pues napë na'a segurë de quë bëdë'në na'a dchi'ni según voluntá shtë Dios. Siemprë galërni'i ldu'u na'a na parë bien shtë të. 19Runa ruëguë lu të, gulë guna'bë lu Dios de quë nasesë guëne'e më sí, guëabrí guënahia lu të stubi. 20Dios naná rcue'dchí ldu'u hia'a, el quë nabëcua'ñi lë'ë Dadë Jesús ladi ra tëgulë, gunë ldai' më guëc të. Jesucristo na vëquërë ru'bë parë grë ra shmënë Dios. Por rënë më conveñi cubi entrë Dios nu ra mënë, napin valurë. Conveñi ni nunquë adë tsalúdi'in. 21Quëgna'bë na'a lu më, guëne'e më grë cusë za'quë parë gac të mënë completamente preparadë parë gunë të cumplir voluntá shtë më, quë lë'ë më guëne'e më mizmë fuersë shtë më parë gac të mënë ziquë rac shtu'u më. Gunë më ra cusë ni por Jesucristo naná runë tucarë grë labansë nu graci shtë mieti parë siemprë. Amén. 22Bëchi, quëhuna ruëguë lu të, gac të më pacënci. Gulë bë'në recibir cunseju nabëquëa'a la'ni cartë rë' purquë adë bëquë́'ëdia'a zihani di'dzë lu të. 23Rac shtua'a gac bë'a të lë'ë bë́cha'a, Timoteo, hia lë́'i' nápi' libertá. Si talë guëdchíni' ndë'ë, también na guëdë'pë guëná na'a lë'ë të. 24Gulë bëdë'ë saludë grë́të' ra narnibë'a entrë lë'ë të, ra naná cabësë shtë ra grupë. Nu bë'në saludar grë ra narialdí ldu'i shti'dzë Dios de verdá. Pues ra naze'dë ladzë Italia quëgshe'ldë rai' saludë parë lë'ë të. 25Favurë shtë Dios guëa'nënú lë'ë të. Amén.

will be added

X\