Hebreos 12

1Por grë ra nagunia'a iurne', cumë nanú guëdubi ladë shtë́na'a ra nabëlua'a fe shtë rai'; iurne' runë tucarë guësá'na'a tubi cu' grë́të' ra cusë narunë storbë con grë duldë naná runë bëshi'di lë'ë hia'a. Cha guiaglá'ga'a delantë; gáca'a më firmë ziquë tubi nardë'ë fuersë parë gúnëll gan tubi carrërë. 2Cha guia hia'a lu Jesús ziquë muestrë shtë́na'a. De lë'ë më ze'dë fe shtë hia'a; na më el quë narunë compañi parë tsaldí ldu'u mieti más. Guc bë'a Jesús despuësë guti më, guëquitë ldu'u më; por ni guzac zíhi'; rua'a ldu'u më dulurë nu shtu shtë galguti lu cruz. Iurne' cuezë më ladë ldi shtë Dios, lugar shtë hunurë cula'ni më. 3Gulë bë'në llgabë iurne' lo quë naguzac con Jesús; guzac zi më demasiadë por ra mënë mal nabë'në cuntrë lë'ë më. Mizmë manërë adë guëdzáguëdi'i të nu adë rdzë́bëdi'i të mientras rzac zi të purquë na të shmënë Cristo. 4Pues lë'ë të todavía adë gudínidi'i mënë lë'ë të por runë të cuntrë ra duldë. 5¿Pë bëa'ldë ldu'u të lo quë naquëgni'i Dios lu të? purquë ruadi'dzënú më lë'ë të ziquë shini më. Naescritë: Shinia, adë rúnëdi'il desprëci Shtádël iurë lë'ë më cagni'inú më lë́'ël. Adë riádi'i ldú'ul iurë lë'ë më runë cashtigu lë́'ël. 6Purquë lë'ë Dadë quëgni'inú më grë ra shini më purquë rac shtu'u më lë'ë rai'. Nu quëhunë më cashtigu grë́të' shini më narunë më recibir. 7Gulë gac firmë lu cashtigu narshe'ldë më guë́quël. Grë cusë ni tëdë parë bien shtë të purquë quëhunë më tratë lë'ë të ziquë shini më. Grë ra dadë quëhunë rall corregir shínill. 8Perë si talë Dios adë rúnëdi'i më corregir lë'ë të, nádi'i të legítimë shini më, sino na të ziquë me'dë lldubi. Es quë runë më cashtigu grë́të' ra shini më. 9Más de ni, tiempë na hia'a llguë'në, ra shtáda'a lu guë́'dchiliu rë', bë'në rall cashtigu lë'ë hia'a nu rdë́'na'a rëspëti lu rai'. Por ni más rqui'ni guëdë'ë hia'a sí të guënibë'a Dios lë'ë hia'a parë gápa'a vidë sin fin. Na më Shtáda'a nacabezë gube'e. 10Ra shtáda'a lu guë́'dchiliu rë', por du'pë tiempë bë'në rall corregir lë'ë hia'a según narni'i ldu'u rai', perë Dios quëhunë më cashtigu lë'ë hia'a por bien shtë́na'a të gáca'a mënë za'quë sin ni tubi duldë, igual ziquë na më; santu náhi'. 11Pues verdá nahin, ni tubi cashtigu adë rsëdchínidi'i lëgrë la'ni ldu'u hia'a mientras quëhunë më cashtigu lë'ë hia'a; nahin cusë durë, perë fin shtë cashtigu na vidë naná tubldí delantë lu Dios con paz parë grë ra nardë'ë cuendë nu rúnëll recibir cashtigu ni cumë cusë za'quë. 12Por ni gulë guni'inú sa' të naná ziquë tubi nanápëdi'i fuersë të adë guëazë guétëdi'i rall lu shnezë Dios. 13Gulë quili nezë naná tubldí parë tsanaldë të nezë ni. Iurní sa'l naná ziquë tubi cujë, adë guërú'udi'ill nezë za'quë sino gáqui' firmë con fe shtë́nëll. 14Gulë guni'i ldu'u të tsu en paz con grë mënë. Gulë guanaldë nezë za'quë catë nídi'i maldá. Gulë gac mënë santu. 15Gulë gapë mizmë lë́'ël të adë chu rúnëdi'i faltë ra bendición shtë Dios, nu gulë gapë mizmë lë'ë të parë adë nádi'i mënë falsë entrë ra shmënë Dios. Adë chu gáquëdi'i ziquë gui'lli lda nariaru'bë entrë ra plantë, no sea por tubi de lë'ë të gac guëllini grë ra sa' të con duldë. 16Gulë gapë mizmë lë́'ël parë ni tubi de lë'ë të adë guëquëréldëdi'i ziquë mbecu, nu ni tubi de lë'ë të gunë desprëci ra cusë za'quë shtë Dios; zni bë'në Esaú; por tubsë cumidë bëtuu'll grë́të' herenci narunë tucári' ziquë shini naguëlú. 17Hia nanë́ të despuësë iurë Esaú guc shtu'u gúni' recibir bendición shtë shtádi', pues bëquë́ guia'a shtádi' lë́'i' aunquë nalë́ guna'bë Esaú nu bí'ni'; hiadë bëdzélëdi'i mudë parë gac cambi lo quë nabë́'ni'. Bë́'ni' desprëci herenci. 18Iurë guabi'guë të lu Dios, adë nádi'in ziquë ra më israelitë guahietë. Guabi'guë rai' lu dani nazú guëlla'. Guná rai' lu dani catë bëru'u be'lë. Guná rai' nacahi con gue'lë; guná rai' gushëguiu'u con mbë dushë. 19Bini rai' bë shtë trompetë nu cha' Dios. Ra naná bini ra di'dzë ni, bë'në rai' ruëguë lu Dios hiadë guëní'idi'i bë másru'u. 20Bë'në rai' zni purquë adë bë́'nëdi'i rai' gan niua'a ldu'u rai' lu mandadë naguni'i më lu rai'. Bë ni guni'i: “El quë nasú guëáhi' lu dani, mënë u tubi ma, pues napë quë gáti' lu guë'ë”. 21Nalë́ nadzë'bë guc dzë ni. Iurë guná Moisés lu ra cusë ni, guní'i': “Nalë́ rchi'cha nu rdzëba”. 22Zni guc tiempë guahietë, perë lë'ë të iurne' guabi'guë të lu dani verdadërë lë Sión. Guabi'guë të lu ciudá shtë Dios nanabani; quiere decir, Jerusalén nananú gube'e. Guabi'guë të lu cantidá mili shtë ra ianglë nabëdëá parë gunë rai' adorar Dios con galërquitë ldu'u. 23Mizmë lugar ni nanú zihani shini Dios; bëdëá rai'; lë rai' naescritë lu gube'e. Guabi'guë të lu Dios, lë'ë juësi nagunë juzguë grë mieti. Guabi'guë të lu ra nguiu naquëreldë gube'e; hia Dios bë́'ni' recibir lë'ë rai' completamente naza'quë. 24Guabi'guë të lu Jesús, el quë nabësëdchini tubi conveñi cubi entrë Dios nu ra mënë. Guabi'guë të lu lugar catë bëde'bi rënë narunë lasac conveñi ni; rënë ni runë significar cusë mejurë quë rënë shtë Abel. 25Gulë gapë cuidadë adë guëquë́ guiá'adi'i të di'dzë shtë el quë naruadi'dzë lu të, purquë si talë adë bë́'nëdi'i mënë gan guëca'chilú rall lu Dios guahietë, mënë naquë́ guia'a shti'dzë Dios iurë lë́'i' bëtsë́bëi' lë'ë rall, ¿lla mudë guëca'chilú hia'a lu më si talë guëlua'a të́cha'a lu naquëgna'bë lë'ë hia'a dizdë gube'e? 26Bë shtë Dios tiempë guahietë bëni'bin lë'ë guë́'dchiliu, perë iurne' bë'në më prometer con di'dzë rë': “Stubi vësë más guësëni'bia guë́'dchiliu nu también gube'e”. 27Iurë guni'i Dios: “Stubi vësë más” rdë'ë hia'a cuendë de quë grë́të' cusë nabëni'bi Dios, cusë narná hia'a iurne', tsalú rahin; guëdchisú më ra cusë nabëntsa'u më parë guëa'në parë siemprë ra cusë nadë rní'bidi'i. 28Por ni cha guëdë'ë hia'a graci lu më purquë bëdë́'na'a recibir lë'ë më ziquë Rëy. Catë rnibë'a më adë gáquëdi'i guëni'bin. Cha guëdë́'na'a sirvë lë'ë më con rëspëti. Guëdápa'a rëspëti delantë lu më purquë na më Dios shtë́na'a. 29Náhi' ziquë be'lë narzunë́ ldu'u mieti de grë maldá.

will be added

X\