Hebreos 11

1Iurë rialdí ldu'u hia'a, iurní nadápa'a segurë de quë guëdë́'na'a recibir ra cusë lo quë nadzuléza'a. Rialdí ldu'u hia'a nanú ra cusë nanadë rnádi'ia'a lúhi'. 2Ra shtadë guëlú hia'a naguquëreldë guahietë, bëquebi Dios na rai' mënë za'quë purquë gualdí ldu'u rai' shti'dzë më. 3Rialdí ldu'u hia'a shti'dzë më; por ni rdë'ë hia'a cuendë de quë Dios bëntsa'u lë'ë guë́'dchiliu sulë con di'dzë shtë́ni'. Ra cusë narná hia'a lúhi' guctsa'uin, lë́dëdi'i por cusë narná hia'a, sino nadë más por shti'dzë Dios guctsa'u rahin. 4Gualdí ldu'u Abel shti'dzë Dios; bë́'ni' ofrecer lu Dios tubi ofrendë mejurë quë ofrendë shtë Caín. Bëquebi Dios Abel na më za'quë, por ni Dios bëca'a Abel nu bë'në më recibir ofrendë shtë́hi'. Aunquë Abel hia gúti', perë todavía ziagla'guë ruadí'dzi' lu hia'a por medio fe shtë́hi'. 5Enoc gualdí ldu'i shti'dzë Dios; por ni Dios bia'a lë'ë Enoc gube'e; gútidi'i'. Ra mënë adë bëdzélëdi'i rall Enoc lu guë́'dchiliu purquë Dios bia'a lë́'i'. Ra Sagradas Escrituras rni'i shcuendë Enoc de quë antsë guziá'ai' gube'e, Dios bëquitë ldú'i' con Enoc. 6Sin galrialdí ldu'u, nídi'i mudë guëquitë ldu'u Dios con lë'ë hia'a. Primërë napë quë tsaldí ldu'u nguiu shti'dzë Dios parë tsabi'guë nguiu lu Dios. Napë quë tsaldí ldu'u hia'a nabani më nu de quë guëne'e më premi ca'a ra narguili lë'ë më. 7Noé gualdí ldu'i shti'dzë Dios nu bëzu'bë diágui' shti'dzë Dios purquë más antsë bëtsëbë Dios lë́'i'; guni'i Dios lu Noé lo quë naguër gac, cusë ni tubi adë chu gunádi'i luhin antsë. Noé bëzu'bë diágui' nu bëntsá'uhi' tubi barcu ru'bë parë gac salvar grë ra shfamíli'. Gualdí ldú'i' shti'dzë më; gúqui' rëspëti parë shti'dzë më. Zni bë'në Noé juzguë grë ra mënë shtë guë́'dchiliu nanadë gualdídi'i ldu'u shti'dzë më. Mudë ni Dios bë'në recibir Noé ziquë nguiu justë purquë gualdí ldu'i shti'dzë më. 8Nu Abraham por galrialdí ldu'i, iurë Dios guna'bë lë́'i', bëzu'bë diágui'; bërú'ui' parë tsáhi' lugar catë guni'i Dios guëdë'ë më ládzi' ziquë herenci. Abraham bërú'ui' ládzi' sin quë adë rdë́'ëdi'i' cuendë ca lu tsáhi'. 9Abraham gualdí ldu'i; guquëréldi' ladzë catë bë'në Dios prometer, perë Abraham gúqui' ziquë më zitu parë lugar ni. Nabáni' ziquë mënë naná de viajë, lë́dëdi'i la'ni hiu'u. Lo mizmë bë'në Isaac nu Jacob nu zac lë'ë rai' bë'në rai' recibir mizmë promësë nabëdë'ë Dios lu Abraham. 10Abraham gulézi' stubi ciudá parë guëquëréldi', lugar nanapë cimientë naná dchi'chi; ciudá ni Dios bëzá'ahin según guc ldu'u më. 11Nu zac Sara gualdí ldu'i shti'dzë Dios nu bë́'ni' recibir pudërë parë gápi' shíni' aunquë náhi' demasiadë më gushë. Gúpi' tubi me'dë purquë gualdí ldú'i' Dios gunë më cumplir lo quë nabë'në më prometer lúhi'. 12Zni Abraham hia më gushë sin esperansë gápi' shíni', perë gúqui' shtadë guëlú shtë mënë zihani, mënë zihani ziquë mbelëgui'i lu gube'e nu ziquë iu'lli nananú rua' nisëdu'u. Jamás adë chu gúnëdi'i gan guëlabin. 13Grë ra mënë ni guti rai' sin quë adë bë́'nëdi'i rai' recibir ra cusë nabë'në Dios prometer, perë gualdí ldu'u rai' shti'dzë më nu guná rai' lu ra cusë ni delantë. Por fe bë'në rai' recibir lo quë nabë'në më prometer nu bëquitë ldu'u rai'. Mudë ni bëquebi rai' de quë na rai' ziquë më zitu parë guë́'dchiliu rë', de quë lidchi rai' cuezë stubi guë́'dchiliu. 14Pues grë ra naruadi'dzë zni, rquebi rai' de quë todavía quëguili rai' stubi lugar parë guëquëreldë rai'. 15Si talë ra mënë ni nihunë rall llgabë por ladzë catë bëru'u rai', pues niabrí rai' nga'li 16perë guc shtu'u rai' lugar más mejurë, quiere decir, tubi lugar lu gube'e. Por ni Dios nádi'i ziquë nartú lúhi' sino rquitë ldu'u më con lë'ë rai' purquë guna'bë rai' lë'ë më Dios shtë rai' nu bë'në më preparar tubi ciudá catë guëquëreldë rai'. 17Gualdí ldu'u Abraham shti'dzë Dios; por ni iurë Dios bëzú tubi prëbë lúhi', bëdchininú Abraham lúniquë shíni' Isaac parë gúni' ofrecer Isaac lu bëcu'guë ziquë tubi ma. Na Abraham dispuestë gúni' ofrecer lúniquë shíni' lu Dios aunquë antsë guni'i Dios lu Abraham tubi promësë; 18guni'i Dios shcuendë Isaac: “Por shínil gápël cantidá llëbnil”. 19Pues Abraham guc bë́'ai' de quë Dios napë pudërë parë guëcua'ñi më ra tëgulë. Zni rac guëní'ia'a cumë figurë de quë Abraham bë́'ni' recibir stubi vueltë lë'ë shíni' ladi ra tëgulë purquë parë Abraham hia guti shíni'. 20Gualdí ldu'u Isaac shti'dzë Dios; por ni Isaac guná'bëi' lu Dios bendición nanaguër guëdchini parë shíni', Jacob nu Esaú. 21Nu zac Jacob gualdí ldu'i shti'dzë Dios; por ni iurë hia mërë gáti', bë́'ni' bendecir cadë shinillágui' naná shini José. Bë'në Jacob adorar lë'ë më mientras rquí'chi' tubi bastunë. 22Nu José gualdí ldu'i shti'dzë Dios; por ni iurë mërë gáti', guní'i' lu ra më israelitë de quë napë quë guëru'u rai' de ladzë Egipto nu bëdë'ë José ordë lla guëca'chi ra mënë ba'cu shtë́hi'. 23Ra shtadë Moisés gualdí ldu'u rai'; por ni iurë gulë me'dë, adë bëdzë́bëdi'i rai' lu rëy lo quë nagunibë'a rëy. Guná rai' lu me'dë, nacha'ngu me'dë. Bëca'chi rai' lë'ë me'dë por tsunë mbehu. 24Gualdí ldu'u Moisés shti'dzë Dios; por ni iurë lë́'i' náhi' nguiu ru'bë, adë në́di'i' nacá'ai' lë shtsa'pë rëy shtë Egipto 25sino quë guni'i ldú'i' sac zíhi' con los de más sáhi' ra mënë israelite. Adë guc shtú'udi'i guëquitë ldu'u Moisés por du'pë tiempë ra cusë mal shtë guë́'dchiliu, cusë nanapë quë tsalú. 26Más bien guni'i Moisés, mejurë gúni' sufrir por Cristo naná ze'dë despuësë quë niapë Moisés grë ra tesurë shtë Egipto. Zni guc; gunáhi' ra cusë naguër gac ziquë tubi premi naguëdë'ë Dios cá'ai'. 27Por galrialdí ldu'i Moisés bërú'ui' guë'dchi Egipto; adë bëdzë́bëdi'i' llanë shtë rëy; guaglá'gui' firmë igual ziquë el quë narná lu Dios aunquë adë chu rnádi'i lúhi'. 28Gualdí ldu'u Moisés shti'dzë Dios; por ni bëzu'bë diágui' rëglë shtë Pascu; gunibë'a Moisés de quë guëllë'ë rënë shtë lli'li, nu guëtia'a mënë rënë ni rua' puertë parë iurë tëdë ianglë shtë galguti, adë gátidi'i primërë shini nguiu shtë ra më israelitë. 29Por galrialdí ldu'u, ra israelitë gualdí ldu'u rai' shti'dzë Dios; por ni gudëdë rai' Nisëdu'u Llni si fuërë cumë ziquë guiu'u bidchi, perë iurë ra mënë egipcios guc shtu'u tëdë rall nisëdu'u, pues bëlda'u nisë rall; guti rall. 30Ra israelitë gualdí ldu'u rai' shti'dzë më; por ni bëdë'ë rai' vueltë alrededurë guë'dchi Jericó gadchi dzë nu gulaguë lu' shtë guë'dchi. 31Rahab gualdí ldu'i shti'dzë Dios; na Rahab tubi na'a mal, perë adë gútidi'i' juntë con ra nadë bëzu'bë diáguëdi'i purquë Rahab bë́'ni' recibir con bien ra mënë israelitë naguaglda'chi guë'dchi Jericó. 32¿Pë más guëní'ia'a iurne'? Nídi'i tiempë parë guadi'dza shcuendë Gedeón, nu Barac, nu Sansón, nu Jefté, nu David, nu Samuel, nu los de más ra nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. 33Por galrialdí ldu'u, bë'në rai' gan lu enemigu shtë rai'; gunibë'a rai' tubi manërë justë; bë'në rai' recibir cusë za'quë nabë'në Dios prometer. Bëta'u rai' rua' león; 34bësëaldë rai' gui'i dushë; bëru'u rai' lu peligrë niaguini mënë lë'ë rai' con spadë. Ra naná nápëdi'i fuersë, gupë rai' fuersë ru'bë. Guc rai' mënë fuertë lu guërru, nu bësëllu'në rai' suldadë naná mënë zitu. 35Guzac ra na'a bë'në rall recibir ra tëgulë shtë rai' stubi vësë más; guashtë́ tse'lë rai' ladi ra tëgulë. Sëbëldá mënë guti lu galnë́; bëquë́ guia'a rall libertá parë gunë rai' gan tsashtë́ rai' ladi ra tëgulë të guëquëreldë rai' stubi vidë mejurë. 36Stubi tantë mënë guzac zi rai'. Bë'në mënë burnë lë'ë rai', nu bëdë'ë mënë hiaguë nu bëldi'bi mënë lë'ë rai' con cadënë parë tsa rai' lachigui'bë. 37Guti rai' lu guë'ë nu bëriuguë rai' guëruldë rai' con cierrë; [bëtë'dë mënë prëbë lu rai' të gunë rall duldë.] Gudini mënë lë'ë rai' con spadë; canzë́ rai' sin lidchi rai'; prubi rai'. Ze'dë rai' gutë rai' gui'di ladi ra ma ziquë gui'di ladi lli'li u gui'di ladi chivë. Bëzac zi mënë lë'ë rai'; nu bë'në rall maltratar lë'ë rai'. 38Ra mënë shtë guë́'dchiliu adë guná záquëdi'i lu rai', perë lë'ë rai' lasac rai' más quë guëdubi guë́'dchiliu. Ra mënë ni guquëreldë rai' lachi, nu lu dani; guquëreldë rai' la'ni cuevë nu la'ni guëru shtë guë́'dchiliu. 39Grë ra mënë ni gualdí ldu'u rai' shti'dzë Dios, nu Dios la'ni Sagradas Escrituras quëgluá'ai' na rai' mënë za'quë, perë sin quë adë guëtë́'dëdi'i, adë bë́'nëdi'i rall recibir lo quë nabë'në më prometer 40purquë Dios napë më lugar mejurë parë grë hia'a. Guni'i më ra mënë ni adë gúnëdi'i rall recibir fin shtë salvaciuni hashtë despuësë. Sulamëntë con lë'ë hia'a gac rai' completamente mënë sin ni tubi duldë delantë lu Dios.

will be added

X\