Hebreos 10

1Lë'ë lëy nabëquë'ë Moisés guquin nadë más ziquë muestrë shtë ra cusë verdadërë nanaguër guëdchini. Lë'ë lëy nápëdi'in pudërë të gac mënë naza'quë lu Dios por medio ra ma nabë'në mënë ofrecer zihani vësë cadë izë. 2Purquë si talë lëy nihunë gan parë gac mënë naza'quë lu Dios, iurní niabezë nihunë rall ofrecer ra ma purquë grë́të' ra naná limpi lu Dios adë nápëdi'i rall llgabë naquëgni'i guëc rall por duldë nabë'në rall. 3Perë por ra ma nabë'në rall ofrecer, bëagná ldu'u rall duldë shtë rall cadë izë. 4Pues rënë shtë ra ngunë nu rënë shtë chivë jamás adë guëdchisúdi'i duldë shtë mënë. 5Por ni iurë bëdchini Cristo lu guë́'dchiliu, guni'i më: Adë rac shtú'udi'il sacrifici shtë ma, nilë ofrendë, sino quë bëné'el tubi cuerpë parë na. 6Adë rquítëdi'i ldú'ul con ra sacrifici narie'qui lu bëcu'guë, nilë con ra ofrendë narne'e mënë por duldë. 7Iurní gunia'a: “Iurne' zelda parë guna cumplir voluntá shtë́nël. Niá Dadë; ziquë naescritë shcuenda la'ni librë.” 8Primërë rni'i Dios quë adë bëquítëdi'i ldu'u më por ra ofrendë nu por ma narie'qui lu bëcu'guë, nilë por sacrifici parë guëdchisú ra cusë ni duldë shtë ra nguiu, cusë nagunibë'a lëy gunë mieti. 9Despuësë guni'i më: “Zelda parë guna voluntá shtë́nël, Dadë”. Ndë'ë runë cuntienë de quë bë'në Dios cancelar primërë rëglë të gunë më punërë stubi rëglë mejurë. 10Por rëglë cubi, bë'në më perdunë duldë shtë hia'a; bëzunë́ më ldu'u hia'a të parë gáca'a santu. Zni nahin purquë Jesucristo bëdë'ë më prupi shcuerpë më ziquë sacrifici. Guti më; iurní rquí'nidi'i stubi ofrendë. 11Grë ra bëshuzi israelitë quëhunë rai' ofrecer ra ma lu Dios. Cadë dzë tsagla'guë quëhunë rai' ofrecer mizmë ofrendë aunquë por rënë shtë ra ma, nilë por cuerpë shtë ma narie'qui, nunquë guëdchisú ra cusë ni duldë shtë mënë. 12Perë Jesucristo bë'në më ofrecer mizmë lë́'i' por ra duldë tubsë vësë parë siemprë. Despuësë guti më, iurní guzubë më ladë ldi shtë Dios. 13Nga'li quëbezë më hashtë gunë më gan lu grë enemigu shtë më. Gunë më vencer lë'ë rall. 14Por tubsë ofrendë nabë'në më ofrecer, bëzunë́ më ldu'u mënë; bë'në më ra mënë santu parë siemprë, ra naquëreldë sulë parë lë'ë më. 15Lë'ë quë lë'ë Espíritu Santo quëhúni' testificar lo mizmë purquë guní'i' más antsë; 16Lë'ë conveñi naguna con lë'ë rall despuësë ra dzë ni, rni'i Dadë, guëcue'za grë́të' mandamientë shtëna la'ni ldu'u rall. Nu guëquëa'a ra mandamientë la'ni shgabë rall. 17Nu zac rni'i Espíritu Santo: Jamás adë guëagnádi'i ldua'a ra duldë shtë rall, ni ra cusë mal nacanihunë rall. 18Catë bë'në më perdunë duldë, hia rquí'nidi'i másru'u ofrendë por ra duldë. 19Por grë ndë'ë bëchi, rac tsutë́ hia'a gube'e por rënë shtë Jesús. Adë rdzë́bëdi'i tsutë́ hia'a. 20Rac tsutë́ hia'a por tubi nezë cubi narne'e vidë sin fin; nezë ni bësha'lë më hashtë lugar catë cuezë Dios santu, quierë decir, por galguti shtë Jesús bëshá'li' nezë ni. 21Jesús na më primërë bëshuzi parë lë'ë hia'a. Na më encargadë con grë lidchi Dios. 22Por ni guiagbí'ga'a lu më con confiansë; tsaldí ldu'u hia'a de verdá. Nu zac guiagbí'ga'a con ldu'u hia'a nalimpi lu më nu con cuerpë naguá tubi bañi con nisë naquichi. 23Guiaglá'ga'a firmë lu shnezë Dios, adë chu guëazë guétëdi'i shnezë më purquë nasegurë gunë më cumplir grë lo quë nabë'në më prometer. 24Nu guëdília'a manërë parë guëdë́'na'a compañi ra sa' hia'a parë gac shtu'u sa' hia'a más nu parë guëdë́'na'a cusë za'quë. 25Adë gáca'a ziquë ra nanë́di'i guidë lu cultë catë rdëá hia'a; mënë ni nacustumbradë rídëdi'i rall. Mejurë guëni'inú sa' hia'a të gac rall firmë. Zni napë quë guëdë́'na'a cumplir iurne' purquë lë'ë dzë naguëabrí Jesús, ze'dë guëdchini. 26Si talë nanë́ hia'a verdá shtë Dios nu mizmë tiempë rac shtu'u hia'a tsaglága'a nezë mal, iurní nídi'i stubi sacrifici të gac perdunë duldë shtë hia'a purquë rquë guia'a hia'a sacrifici shtë Cristo. Quëdë́'na'a tratë galguti shtë Cristo ziquë cusë përuchi. 27Sulë nanú juici shtë Dios parë lë'ë hia'a iurní. Gaquin ziquë tubi gui'i tantë rldë më. Gunë më cashtigu grë contrari shtë më. 28El quë nabë'në desprëci lëy shtë Moisés nu adë bëzu'bë diáguëdi'ill lëy ni, gútill sin quë adë chu bëgá'adi'i ldu'u nguiu ni; con testimonio shtë chupë u tsunë testigu guti nguiu dzë ni. 29Perë ¿pë rni'i të gac con nguiu naná bëlua'a të́chi' lu shini Dios nu bëquë́ guiá'all rënë shtë conveñi narunë parë gac nguiu santu? nu bë́'nëll desprëci lë'ë Espíritu shtë Dios naná bë'në zihani favurë parë lë'ë hia'a. Por rënë shtë më na hia'a limpi delantë lu më. 30Rac bë'a hia'a lë'ë Dadë naná guni'i: “Guna cashtigu ra mënë; napa derechë guëguilla”. Nu zac rni'i shti'dzë më: “Lë'ë Dadë gunë më juzguë shmënë më”. 31Nalë́ nadzë'bë na cashtigu shtë Dios nanabani. 32Perë rnia'a lu të, gulë bëagná ldu'u të tiempë nagudëdë. Despuësë bë'në të recibir llni shtë Dios, guc të mënë pacënci lu grë galërzac zi; guc të shmënë më firmë aunquë bë'në të sufrir. 33Nanú bëldá lë'ë të guni'i guidzë mënë guëc të lu ra sa' të. Guzunaldë mënë lë'ë të. Sëbëldá de lë'ë të bë'në të sufrir con sa' të. 34Bëga'a ldu'u të ra naguá lachigui'bë nu bëquitë ldu'u të iurë bëdchisú mënë lo quë nanapë të purquë rdë'ë të cuendë de quë lu gube'e nanú másru'u cusë mejurë nanadë tsalúdi'i. Shtënë të ra cusë ni. 35Adë cuézëdi'i të tsaldí ldu'u të shti'dzë Dios purquë si talë tsagla'guë tsaldí ldu'u të, gapë të tubi premi ru'bë la'ni guë́'dchiliu naze'dë guëdchini. 36Rqui'ni gac të më pacënci parë gunë të cumplir voluntá shtë Dios nu despuësë de ni, gunë të recibir lo quë nabë'në më prometer ca'a të. 37Ra Sagradas Escrituras rni'i: Du'pë tiempë runë faltë, iurní el quë naze'dë guëdchini, segurë guëdchíni'. Adë gac ldë́'ëdi'i ldú'i'. 38Perë el quë naguna recibir cumë më justë, guëbánill por fe nanápëll. Perë si talë guëazë guétëll shneza, adë rquítëdi'i ldua'a con lë́'ëll. 39Perë lë'ë hia'a adë nádi'ia'a ziquë ra narëazë guetë, ra naná condenar, sino rialdí ldu'u hia'a de verdá; zni guëdë́'na'a segurë salvaciuni parë almë shtë hia'a.

will be added

X\