Hebreos 1

1Tiempë guahietë guni'i Dios lu shtadë guëlú hia'a iurë biadi'dzë ra profetë. Zihani vësë nu zihani manërë guni'inú më lu shtadë guëlú hia'a por enseñansë shtë ra nabiadi'dzë shti'dzë më 2perë iurne' lúltimë tiempë biadi'dzë më lu hia'a iurë bëdchini shini më, Jesús. Dios bëcue'shtë́ guë́'dchiliu por lë'ë shini më, nu gulë́ Dios shini më parë guënibë́'ai' grë cusë nananú guë́'dchiliu nu gube'e. 3Lë'ë shini më na ziquë galrabtsë'ë shtë Dios. Ziquë na Dios zni na Jesús, ecsactë ziquë Shtádi'. Por Jesús rni'bi grë ra cusë; por pudërë shtë shti'dzë më adë rialúdi'i guë́'dchiliu. Despuësë de bëzunë́ më almë shtë hia'a de grë duldë, iurní guzubë më lugar shtë hunurë ladë ldi cula'ni Dios pudërusë catë quëbezë më gube'e. 4Lë'ë shini Dios na më más më ru'bë quë ra ianglë. Pues bë'në Jesús recibir mejurë lugar; bëdë'ë Dios tubi lë parë shini më namás lasac quë lë shtë ianglë. 5Dios nunquë adë guní'idi'i' lu tubi ianglë: Lë́'ël nal shinia. Bëna punërë lë́'ël; súbël lugar shtë hunurë. Nunquë guni'i Dios de tubi ianglë: Na nahia Dadë parë lë́'ël. Nu lë́'ël gáquël shinia. 6Perë iurë bëshe'ldë Dios shini më lu guë́'dchiliu, bë'në më honrar lë́'i' nu guni'i më: Grë́të' ianglë shtë Dios gunë rai' adorar lë́'ël. 7De ra ianglë guni'i Dios: Quëhunë më gac rai' ziquë mbë. Gac rai' ziquë be'lë narru'u lu gui'i të gunë rai' lo quë narnibë'a më. 8Perë lu shini Dios guni'i më: Nal Dios; catë rnibë́'al na parë siemprë; adë tsalúdi'in. Bandërë shtë́nël quëhunë significar nal rëy justë. 9Rac shtú'ul ra cusë tubldí, perë rna túshël nanádi'i de acuerdë con lëy shtë më. Por ni Dios shtë́nël bëtiá'ai' sëiti guë́quël të guëquitë ldú'ul más quë grë ra sa'l. 10Nu zac guni'i Dios de lë'ë më: Nia Dadë, lë́'ël bëcue'shtël grë́të' ra cusë dizdë principi shtë guë́'dchiliu. Con guiá'al bëcue'shtël gube'e. 11Lë'ë rahin tsalú perë lë́'ël guëá'nël parë siemprë. Grë rall guëac rall ziquë lari gushë. 12Nu lë́'ël guëtú'bil guë́'dchiliu nu gube'e ziquë daa'. Gac cambi grë ra cusë ni, perë lë́'ël nal mizmë nedzë́ nu parë siemprë; lë́'ël guëbánil parë siemprë. 13Nunquë guni'i Dios lu tubi ianglë: Guzubë ladë ldi shtëna hashtë guna gan lu grë enemigu shtë́nël nu guëzu'bë diaguë rall shtí'dzël. 14Grë ra ianglë na rai' espíritu narunë cumplir voluntá shtë Dios. Bëshe'ldë më lë'ë rai' parë gunë rai' compañi ra nabë'në recibir salvaciuni shtë më.

will be added

X\