Gálatas 6

1Lë'ë të shmënë Jesús, si talë guëdzelë të tubi sa'l ldáguëll la'ni duldë, lë'ë të narsë́ Espíritu Santo napë quë guëni'inú të mënë ni të parë adë tsaglá'guëdi'i gúnëll duldë. Perë gulë bë'në ni ziquë më nadu'u. Cadë tubi të gapë të cuidadë no sea quë lë́'ël guëtë'dë Satanás prëbë lë́'ël të ldáguël lu duldë. 2Gulë bë'në compañi sa'l lu grë cusë durë, cadë tubi de lë'ë të; zni gunë të cumplir lëy shtë Cristo. 3Si talë tubi de lë'ë të rialdí ldú'ul de quë lasáquël, iurní lu Dios lasáquëdi'il; mizmë lë́'ël quëgsiguël lë́'ël. 4Cadë tubi nguiu napë quë gunë juzguë mizmë lë́'ëll, dchi'ni naquëhunë nguiu; iurní guëquitë ldú'ull por lo quë naquëhúnëll. Iurní nídi'i nicidá gúnëll comparar dchi'ni shtë́nëll con dchi'ni shtë sáhi'. 5Cadë tubi hia'a nápa'a narunë tucarë guëdë́'na'a. 6El quë narsë'dë shti'dzë Dios, napë quë gúnëll ayudë lë'ë ra mësë narlua'a lë́'ëll. 7Adë rdë́'ëdi'i të sí guësiguë́ mizmë lë'ë të, ni tubi adë chu gúnëdi'i gan lu Dios parë guësiguëll lë'ë më. Grë́të' el quë narcabní nguiu, ni napë quë guëca'a nguiu. Lo quë narunë nguiu napin cusechë despuësë. 8Si talë tubi mieti zianaldë tëchi ra deseo mal nananú la'ni ldú'ull, de mizmë vidë mal gápëll galguti. Perë si talë zianaldë nguiu tëchi ra cusë za'quë shtë Espíritu Santo, gápëll tubi cusechë por mizmë Espíritu. Guëbánill parë siemprë. 9Zni, adë chu cuézëdi'i gunë cusë za'quë; adë chu guëdzáguëdi'i. Cha guëdë́'na'a bien parë sa' hia'a purquë si talë tsaglá'ga'a shnezë më, tubi dzë guëne'e më tubi ganza'quë. 10Por ni cadë vësë rdchini lugar parë guëdë́'na'a bien parë sa' hia'a, pues guëdë́'na'a cumplir. Guëdë́'na'a bien, especialmente parë ra naná rialdí ldu'i enseñansë nanapë los de más shmënë Dios. 11Gulë guná, naru'bë na lëtrë naquëquëa'a lu të con prupi guiahia. 12Grë́të' naquëhunë obligar lë'ë të parë tsutë́ të la'ni custumbrë shtë më israelitë, rac shtu'u rall riuguë cuerpë shtë të, perë nadë más runë rallin parë guëa'në rall bien lu mënë nu parë adë guëzac zídi'i mënë lë'ë rall cumë shmënë Jesucristo, el quë naguti lu cruz. 13Ra mënë narianaldë tëchi custumbrë rë', adë quëhúnëdi'i rall cumplir grë puntë shtë lëy perë rac shtu'u rall tsanaldë të tëchi ra cusë ni, nadë más purquë rac shtu'u rall gac rall më ru'bë. Rni'i nadchini rall purquë rianaldë të tëchi rall. 14Perë na rialdí ldua'a tubsë cusë parë gac salvara; runë nadchinia por tubsë cusë naná galguti shtë Dadë Jesucristo. Cuë më lu cruz por na. Por mizmë cruz shtë më ra cusë mal shtë guë́'dchiliu, guti rahin parë na nu nahia ziquë naguti parë ra cusë ni. 15Lu Dios adë rúnëdi'i importë riuguë shcuérpa'a u adë riúguëdi'in. Tubsë cusë lasac lu më si talë na hia'a mënë nacubi por pudërë shtë Espíritu Santo. 16Parë grë ra narianaldë tëchi enseñansë rë', guëga'a ldu'u më lë'ë rall nu cuedchí ldu'u rall. Ni na rall shmënë Dios, mënë israelitë de verdá. 17Dizdë iurne' parë delantë adë chu guëní'idi'i de quë nápëdia'a derechë parë guëluá'ahia ra cusë ni, purquë grë ra ndi'bë nanua'a shcuerpa rlua'ain de quë Jesucristo na Shlama. 18Lë'ë të narialdí ldu'i Dadë Jesucristo, rac shtua'a favurë shtë më cuezënú lë'ë të. Amén.

will be added

X\