Gálatas 1

1Na Pablo nahia poshtë, tubi nagulë́ Dios. Lë́dëdi'i gulë́ mënë na sino bëshe'ldë Jesucristo na. También Dios Shtáda'a, el quë nabëldishtë́ Jesucristo ladi ra tëgulë, bëshé'ldi' na. Gulë́ më na ziquë poshtë. 2Na con grë ra narialdí ldu'i shti'dzë Jesucristo, ra naquëreldënú na ndë'ë, rquë'ë na'a cartë rë' parë grë ra grupë shtë shmënë Dios, grë të naquëreldë regiuni shtë Galacia. 3- 4Rac shtua'a guëshe'ldë Dios grë bendición shtë́hi' nu cuedchí ldu'u të por lë'ë më, Shtáda'a nu por Jesucristo, Shláma'a, el mizmë Jesús nabë'në entregar mizmë lë́'i' lu galguti parë guëdchisú më duldë shtë hia'a nu parë guëlá më lë'ë hia'a lu mal shtë guë́'dchiliu. Ni na voluntá shtë Dios, Shtáda'a. 5Llëru'bë na Dios parë siemprë. Amén. 6Nalë́ rdzëguëë' ldua'a de quë lë'ë të quëgsa'në të shti'dzë Dios; nasesë rëazë guetë të lu shnezë më, el quë naguna'bë lë'ë të parë gac të shmënë më. Guna'bë më lë'ë të parë gunë të recibir favurë shtë Cristo, perë iurne' ziagla'guë të stubi nezë. Rialdí ldu'u të di'dzë naná cambi, lë́dëdi'i diza'quë shtë më. 7Pues nídi'i stubi diza'quë shtë salvaciuni. Es quë bëldá mënë quëglua'a rall lë́'ë të di'dzë gurënë nu rza ldu'u të ra di'dzë nabëluá'ahia. Rac shtu'u rall gac cambi diza'quë shtë Cristo 8perë si talë tubi mënë u mizmë na u tubi ianglë naze'dë de gube'e, si talë guëluá'all lu të stubi diza'quë de lo quë nabëlua'a na'a lu të, pues nacondenádëll. 9Gulë bësëgná ldu'u të lo quë naguni'i na'a lu të antsë; quëgní'ihia stubi vësë más, si talë chu guëlua'a stubi clasë diza'quë nanádi'i diza'quë lo quë nabë'në të recibir, Dios gunë cashtigu lë́'ëll. Tsall gabildi catë nídi'i fin. 10Gulë guni'i lua, ¿pë quëhuna lo quë narac shtu'u mënë u lo quë narac shtu'u Dios? ¿Pë quëhuna lo quë narëuu' ldu'u mënë? Si talë rac shtua'a nihuna narac shtu'u nguiu, adë nádi'ihia muzë shtë Cristo. 11Lë'ë të naná rialdí ldu'i Dios, rac shtua'a gac bë'a të lë'ë diza'quë nabëna predicar lu të, adë guzubluhin por pudërë shtë nguiu. 12Adë bëna recibirin de nguiu; adë chu bëluá'adi'in na, perë mizmë Jesucristo bëluá'ai' shtí'dzi' na. 13Lë'ë të hia bini të lla guc vidë shtëna antsë iurë guanalda religiuni shtë ra më israelitë. Hia nanë́ të lla bëzac zia ra mënë; guzunalda con fuersë ra grupë shtë shmënë Jesús parë guëdë'a fin obrë shtë Jesús. Guc shtua'a tsaluhin. 14Lu religiuni shtë israelitë, guca más adelantadë quë grë sahia. Bëna cumplir con ra creenci ni más quë ra sahia de mizmë edá. Nalë́ guc shtú'uhia gunë mieti cumplir ra custumbrë shtë shtadë guëluhia 15perë gulë́ Dios na antsë lë'ë na gala. Nalë́ guc shtu'u më na nu bë́'ni' tubi favurë; gulë́ më na parë guënahia lu shini më 16nu guna'bë më na parë cuezënú shini më na, nu parë guna predicar diza'quë shtë Jesús lu ra mënë nanádi'i më israelitë. Lë'ë tiempë nabë'në më ra cusë ni, ni tubi adë chu lu guagna'bë dí'dzëdia'a; adë guagni'inúdia'a mënë shcuendë ra cusë ni. 17Adë guádia'a Jerusalén niagnahia ra mënë naná poshtë antsë de na, sino guahia regiuni shtë Arabia. Despuësë bëabría Damasco. 18Gudëdë tsunë izë despuësë de guca shmënë Jesús, iurní guagnahia lu Pedro nananú Jerusalén. Guquëreldënuhia lë́'i' che'ñi dzë. 19Adë gunádia'a lu chu stubi poshtë, sulë gunahia Jacobo naná bëchi Dadë Jesús. 20Runa segurë delantë de Dios lo quë naquëquëa'a ndë'ë nahin verdá. 21Despuësë de guahia Jerusalén, guahia regiuni shtë Siria nu Cilicia. 22Ra grupë shtë shmënë Jesús naquëreldë regiuni shtë Judea, adë bënguë bë́'adi'i rai' na 23sulamëntë bini rai' lo quë naguni'i mënë de na, de quë lë'ë nguiu naguzunaldë ra shmënë Jesús; guc shtú'ull guëdë́'ëll fin parë diza'quë, perë iurne' quëhúnëll predicar shti'dzë Jesús. 24Zni guni'i rall nu guni'i rall nalë́ llëru'bë na pudërë shtë Dios.

will be added

X\