Efesios 6

1Lë'ë të llguë'në, gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë shtádël, purquë zni runë tucarë gunë të ziquë shini Dios. Tubldí nahin delantë lu Dios. 2Lúniquë mandamientë shtë Dios nanapë promësë, rni'i zndë'ë: “Gulë bë'në rëspëti shtádël nu shní'al të parë guëquitë ldú'ul 3nu guëbánil zihani izë lu guë́'dchiliu”. 4Lë'ë të nanapë shínil, adë rúnëdi'il tratë mal con shínil parë quë adë guëldë́di'i shínil; más bien gulë guni'inú lë'ë rall; gulë bëdë'ë cunseju za'quë të parë adë guërú'udi'i rall shnezë Dios. 5Lë'ë të naná muzë, gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë shlámël lu guë́'dchiliu rë'. Gulë gapë rëspëti parë lë'ë rai' nu gulë gac të mënë obedientë ziquë si fuërë quëhunë të sirvë lu Cristo. 6Gulë bë'në sirvë bien lu rai' guëdubi tiempë, lëdë niá'asëdi'i iurë rna rai' lu të, të parë guëa'në të bien con lë'ë rai' si fuërë quëhunë të sirvë lu Jesucristo. Gulë bë'në sirvë con guëdubinú ldu'u të purquë zni rac shtu'u Dios gunë të. 7Gulë bë'në dchi'ni con guëdubinú ldu'u të con lëgrë la'ni ldu'u të purquë zni rac shtu'u Dios. Adë rúnëdi'i të llgabë sulamëntë lu mënë quëhunë të sirvë. 8Pues nanë́ të cadë túbia'a, ra muzë nu ra lamë, guëdë́'na'a recibir según cusë za'quë u cusë mal naquëdë́'na'a. Lë'ë Dadë guëne'e narunë tucarë cadë túbia'a. 9Lë'ë të lamë, quëgnia'a lu të iurne'; gulë bë'në tratë bien con ra muzë. Gulë gac më nadu'u lu ra muzë shtënë të; adë rushtiádi'i të guëc rall. Gulë bësëagná ldu'u të napë të tubsë lamë lu gube'e. Lë'ë Dadë quëhunë më igual con grë mieti, ra naná runë dchi'ni nu ra naná rnibë'a. 10Iurne' bëchi, gulë su firmë lu shnezë Dios. Na të unidë con lë'ë më nu rdë'ë më fuersë ru'bë parë lë'ë të. 11Gulë bëdë'ë sí parë guëgacu Dios lë'ë të ziquë suldadë nanua'a gui'bë të parë gac të firmë cuntrë grë́të' cusë naná guëguguë́ mëdzabë, 12purquë adë quëdíldidi'ia'a con mënë; adë nádi'i enemigu shtë́na'a ziquë mënë shtë guë́'dchiliu sino enemigu shtë́na'a na ra fuersë mal; adë chu rnádi'i lúhi'. Quiere decir, ra autoridá, ra narnibë'a lu nacahi, ra zihani espíritu mal nanapë más pudërë quë lë'ë hia'a. 13Por ni gulë bë'në recibir grë fuersë narne'e Dios parë lë'ë hia'a të guëdë́'na'a gan lu grë cusë mal naze'dënú mëdzabë lu hia'a, perë despuësë de tëdë grë prëbë, todavía zu të firmë lu shnezë më. 14Gulë gac firmë iurne' con verdá cumë ziquë tubi nalli'i la'ni. Gulë gubani tubi vidë tubldí delantë lu Dios; nahin ziquë vestidë narunë defender ldu'u suldadë. 15Gulë bë'në preparar bien parë guëni'inú të mënë diza'quë narsëdchini paz entrë Dios nu mënë. Gulë bë'nin ziquë suldadë narunë preparar iurë quëquë́'ëll sabádull. 16Perë subrë de ni, gulë gualdí ldu'u të shti'dzë më. Fe shtë të na ziquë defensë nanua'a suldadë. Fe gunë gan guësëaldë grë ra tentación shtë mëdzabë; na rahin ziquë flechë nanua'a gui'i. 17Gulë gac të segurë nasalvar të. Na ziquë tubi cascu gui'bë naná canihapë guëc suldadë, nu gulë guna'zi spadë shtë Espíritu Santo. Spadë ni na shti'dzë Dios. 18Gulë bë'në cumplir cunseju rë' mientras quëgna'bë të lu Dios. Gulë bë'në ruëguë lu Dios lo quë narac shtu'u Espíritu Santo. Nu gulë gac nasini nu listë sin quë adë chu guëazë guétëdi'i. Nu gulë bë'në ruëguë lu më por grë ra shmënë më. 19Nu gulë bë'në ruëguë lu më por na të parë guëne'eru'u më más llni nu valurë të iurë guëni'inuhia ra mënë, gac bë'a rall diza'quë de quë nahin parë mënë narëta' guëdubi guë́'dchiliu. 20Dios bëshe'ldë më na; por ni nanúa prësi iurne'. Gulë guna'bë lu më të parë tsagla'guë guëni'ihia diza'quë. Zni runë tucarë guëní'ihia sin quë adë rdzë́bëdia'a. 21Tíquico lë'ë bëchi narac shtu'u hia'a, nu quëhúnëll cumplir dchi'ni shtë Dadë; lë́'i' guadí'dzi' lu të grë́të' lo quë naguzaca, nu lla quërelda. 22Quëgshe'lda lë́'i' lu të, të parë gac bë'a të lla na shcuendë na'a ndë'ë nu parë guëni'inúhi' lë'ë të gac të más firmë lu shnezë Dios. 23Rna'ba de quë Dios Shtáda'a nu lë'ë Jesucristo, Shláma'a, gúni' parë cuedchí ldu'u të nu parë gac shtu'u të sa' të nu tsaldí ldu'u të di'dzë shtë më. 24Nu rna'ba lu më gunë ldai' më lë'ë të, grë́të' narac shtu'u lë'ë Dadë Jesucristo de verdá. Amén.

will be added

X\