Efesios 5

1Por ni gulë guagla'guë ejemplë shtë Dios. Rac shtú'ui' lë'ë të ziquë shini më. 2Gulë guc shtu'u sa'l ziquë guc shtu'u Cristo lë'ë hia'a. Bë'në më intriegu mizmë lë'ë më lu galguti por lë'ë hia'a. Gúqui' ziquë tubi lli'li naná guti lu bëcu'guë, tubi ofrendë nabëquitë ldu'u Dios. 3Iurne' lë'ë të na të shini Dios; por ni adë chu guëquënú sáhi' nu adë chu tsanáldëdi'i tëchi cusë mal; adë chu guëzébidi'i ldu'u ra cusë shtë guë́'dchiliu. Adë rúnëdi'i të cusë ni të parë ni tubi sa' të guëní'idi'i shcuendë ra cusë rë' entrë lë'ë të. 4Adë ruadí'dzëdi'i të ra cusë naná runë parë guëtú lul, nilë cusë tuntë, nilë ra cusë dzabë naruadi'dzë mënë, purquë adë rëuu'di'i ldu'u Dios ra cusë ni; sino más bien gulë guni'inú sa'l grë cusë za'quë narunë më parë lë'ë hia'a. 5Hia nanë́ të ni tubi narquënú ra na'a nu ra na'a narquënú ra nguiu, nilë tubi naruadi'dzë didzabë, nilë el quë narzebi ldu'u pë shtë mënë, adë nápëdi'i rall partë catë rnibë'a Cristo, catë Dios na Rëy. Pues el quë narzebi ldu'u ra cusë shtë guë́'dchiliu, quëhúnëll duldë idolatría; rúnëll adorar ra cusë material, lëdë Diósëdi'i. 6Adë rdë́'ëdi'i të lugar parë rsiguë́ sa' të con di'dzë tuntë purquë ze'dë guëdchini cashtigu shtë Dios guëc ra nanë́di'i guëzu'bë diaguë shti'dzë më. 7Por ni adë rápëdi'i të tratë con ra mënë narunë ra duldë ni. 8Antsë lë'ë të gubani të lu nacahi; adë guc bë́'adi'i të shti'dzë më perë iurne' bë'në të recibir llni shtë Dadë Dios. Gulë guquëreldë ziquë mënë nanapë llni shtë më la'ni ldu'u të. 9Lë'ë llni rsëdchini cusë za'quë nu verdá nu tubi vidë naná tubldí. 10Gulë guni'i ldu'u të tsanaldë të tëchi ra cusë narsëquitë ldu'u Dios. 11Adë gápëdi'i të partë con ra cusë nanadë rlluí'idi'i, ra cusë narunë mënë lu nacahi. Más bien gulë gudildi ra mënë narunë duldë ni. 12Rtu lu hia'a guëní'ia'a shcuendë ra cusë mal naquëhunë mënë lu nacahi. 13Pues iurë grë ra cusë rë' cuezin lu llni, iurní rlua'a bien clarë lla nahin. Llni rzianí guëc grë́të' ra cusë ni. Llni shtë Dios napë pudërë pare gac cambi nguiu mal të gáqui' ziquë llni. 14Por ni rni'i Sagradas Escrituras: Gulë guëtëtsë mbëca'ldë lu të, lë'ë të nanaga'si. Gulë bëru'u ladi ra mënë naquëreldë lu nacahi, nu Cristo guëzianí la'ni ldu'u të. 15Por ni gulë guná bien mudë nanabani të, lë́dëdi'i ziquë mënë nanadë guënë́di'i Dios, sino ziquë mënë nariasë́ shti'dzë më. 16Gulë bë'në cumplir cusë za'quë mientras nabani të purquë iurne' nalë́ duldë quëhunë mënë. 17Adë gac të ziquë mënë tuntë naná guënë́di'i, sino gulë gac të mënë narac bë'a voluntá shtë Dios. 18Adë rzuu'dchidi'i të purquë galëzudchi gua'a lë'ë të gabildi. Mejurë gulë bëdë'ë permisi guënibë'a Espíritu Santo guëdubi vidë shtë́nël. 19Gulë biadi'dzë lu los de más sa'l con Salmo nu cantë nu labansë nananú la'ni ldu'u të. Gulë bi'ldi; gulë bë'në alabar lë'ë Dios con guëdubinú ldu'u të. 20Gulë bëdë'ë graci lu Dadë Dios siemprë por grë cusë. Gulë bëdë'ë graci lu më en el nombre shtë Jesucristo, Shláma'a. 21Gulë gac të muzë parë los de más sa'l. Zni quëhúnël honrar Dadë Jesucristo. 22Lë'ë të na'a naná casadë, gulë bë'në rëspëti tsé'lël ziquë quëhúnël rëspëti Dadë Jesús 23purquë lë'ë nguiu na ziquë cabësë shtë tsé'li', ziquë Cristo na cabësë shtë grupë shtë shmënë Dios. Cristo na më salvador shtë shmënë më nu lë'ë rai' na ziquë tubi cuerpë parë lë'ë më. 24Ziquë ra shmënë Dios napë rall rëspëti parë Cristo nu rzu'bë diaguë rai' shti'dzë më, zni runë tucarë ra tse'lë nguiu gapë rai' rëspëti lu tse'lë rai'. 25Lë'ë të nguiu casadë, napë quë gac shtu'u të tsé'lël igual manërë ziquë Cristo guc shtu'u më shmënë më nu bëdë'ë më vidë shtënë më por lë'ë mënë ni. 26Zni bë'në më parë gac ra mënë ni sin duldë, parë guëzunë́ më almë shtë rai' por shti'dzë më naná ziquë galëriubë nisë. 27Guti më por ra shmënë më të gunë më presentar lë'ë rai' delantë mizmë lë'ë më ziquë tubi lliguëna'a naná parë guëtsë́'ai', nasa'a, limpi, sin ni tubi manchë, ni tubi bëshudi, bien hecho, nu gáqui' sulë parë tsé'li'. Cagnia'a shcuendë grupë shtë shmënë Dios. 28Zni runë tucarë ra nguiu gac shtu'u rall tse'lë rall, igual ziquë rac shtú'ull mizmë lë́'ëll. El quë narac shtu'u tsé'li' de verdá, ni rac shtu'u el mizmë lë́'i'. 29Pues ni tubi de lë'ë hia'a rna tushë mizmë lë'ë hia'a, sino quë rdë́'na'a alimentar shcuérpa'a nu quëhápa'a mizmë lë'ë hia'a. Pues Cristo quëhunë më lo mizmë con shmënë më 30naná ziquë cuerpë shtë́hi'. Na hia'a partë shtë cuerpë shtënë më. 31Naescritë: “Por ni lë'ë nguiu guësëa'në ra shtadë nguiu të parë guëtsë́'ai' tsé'li'; hia guërupë rai' na rai' tubsë”. 32Ni na tubi secretë ru'bë, perë cagnia'a lu të comparaciuni rë' quëhunë tratë shcuendë Cristo con grupë shtë shmënë Dios. 33Perë comparaciuni rë' también runë cuntienë de quë cadë tubi nguiu napë quë gac shtú'ui' tsé'li' igual ziquë rac shtú'ull mizmë lë́'ëll, nu runë tucarë ra na'a gunë rai' rëspëti ra tsé'li'.

will be added

X\