Efesios 2

1Dios bëne'e më vidë eternë parë lë'ë të juntë con Cristo; dzë ni todavía lë'ë të na të ziquë tëgulë por causë maldá nu duldë shtënë të. 2Más antsë guagnaldë të tëchi ra cusë shtë guë́'dchiliu. Bëzu'bë diaguë të shti'dzë mëdzabë naná cuezë lu mbë, el quë narnibë'a lu nacahi; guanaldë të tëchi mëdzabë naná lamë shtë ra mënë nanadë rzu'bë diáguëdi'i shti'dzë më. 3Grë́të' hia'a gubánia'a zni más antsë; guanálda'a tëchi deseo mal nananú la'ni ldu'u hia'a; bëdë́'na'a cumplir cualquier cusë nabëdchini la'ni shgába'a. Gúca'a mënë mal. Gúca'a mënë narunë tucarë cashtigu dushë shtë Dios igual ziquë los de más sa' hia'a. 4Perë Dios nalë́ bëga'a ldu'u më lë'ë hia'a nu nalë́ rac shtu'u më lë'ë hia'a; 5bëne'e më vidë eternë parë lë'ë hia'a por Cristo iurë lë'ë hia'a todavía na hia'a ziquë tëgulë por causë duldë shtë́na'a. Na salvar të por tubi favurë nabë'në më, lë́dëdi'i por cusë za'quë nabë'në të. 6Dios bëcuá'ñi' lë'ë hia'a mizmë tiempë bëdë'ë më vidë parë Cristo nu bëcue'zë më lë'ë hia'a con Cristo Jesús lu gube'e. 7Bë'në më zni të guëlua'a më blac llëru'bë na favurë shtë më parë lë'ë hia'a. Rac shtu'u më gac bë'a mieti blac llëru'bë amor napë më. Rac shtu'u më guëlua'a amor shtë́hi' por grë tiempë naze'dë. Nadápa'a amor ni purquë unidë na hia'a con Cristo Jesús. 8Por tubsë favurë shtë Dios, nasalvar të purquë gualdí ldu'u të shti'dzë më. Salvaciuni adë zé'dëdi'i por lo que naquëhunë të sino bëzëlaa'dchi mëhin ndigá. 9Ni tubi chu gúnëll gan salvaciuni por lo quë narúnëll, nilë por obrë za'quë. Zni nahin të adë chu gunë nadchínidi'i delantë lu Dios. 10Na hia'a lo quë nabëntsa'u Dios. Bëne'e më vidë eternë parë lë'ë hia'a por Cristo Jesús të guëdë́'na'a cusë za'quë. Zni bë'në Dios destinar guëdë́'na'a dizdë más antsë. 11Gulë bësëagná ldu'u të de quë antsë adë nádi'i të mënë israelitë. Ra mënë israelitë rchuguë rall cuerpë shtë rall ziquë custumbrë religiusë perë lë'ë rall bë'në rall tratë lë'ë të ziquë mënë nalasáquëdi'i purquë adë rchúguëdi'i të cuerpë shtë shini të. 12Gulë bësëagná ldu'u të de quë antsë nídi'i manërë gunguë bë'a të Cristo purquë zitu na të parë lë'ë më. Guc të ziquë më zitu parë ra mënë nagulë́ Dios. Guc të ra naguënë́di'i ra conveñi nabë'në Dios con mënë israelitë. Zitu zu të parë promësë nabëdë'ë më lu rai'. Guquëreldë të lu guë́'dchliu rë' perë nunquë nápëdi'i të esperansë gac salvar të; guquëreldë të sin Dios iurní. 13Perë iurne' unidë na të con Cristo Jesús. Antsë quëbezë të zitu parë Dios, perë iurne' por galguti shtë Cristo guabi'guë të lu Dios. 14Cristo na narcue'dchí ldu'u hia'a. Bë'në më parë gac en paz ra më israelitë nu ra nanádi'i më israelitë. Unidë na grë́të' hia'a purquë lë'ë më bëdchisú naná ziquë tubi lu' nabë'në dividir ra mënë. 15Por cuerpë shtë Jesús naguti, bëdë'ë më fin ra rëglë nu mandamientë shtë lëy të gac tubsë cuerpë cubi de mënë israelitë nu ra mënë nanádi'i më israelitë. Hia unidë na hia'a; nídi'i divisioni sino nanú paz entrë lë'ë hia'a. 16Por galguti shtë Jesús lu cruz, bëdë'ë më fin shtë ra cusë nabë'në dividir ra mënë, iurní bëcue'dchí më ldu'u hia'a. Hia gualú divisioni nu llanë nananú antsë entrë ra më israelitë nu ra nanádi'i israelitë. 17Cristo bëdchini nu biadi'dzë më diza'quë de quë hia gualú divisioni. Por shti'dzë më bëcuedchí ldu'u hia'a. Biadi'dzë më lu të nazuga'a zitu parë lë'ë më nu zac bëdchini diza'quë ni lu na'a, ra më israelitë naná allegadë parë lë'ë më. 18Pues por medio de Cristo grë hia'a, ra më israelitë nu ra nanádi'i më israelitë, unidë na hia'a por lë'ë Espíritu Santo nu ráca'a guëná'ba'a lu Dios por lë'ë Espíritu. 19Por ni lë'ë të mënë Efeso, hia adë nádi'i të ziquë më zitu parë Dios, nilë mënë nadë guënë́di'i lë'ë më, sino napë të derechë ziquë los de más shini Dios. Na të shmënë Dios. 20Na të ziquë tubi hiu'u; cimientë shtëhin bëza'a ra poshtë nu ra nabiadi'dzë enseñansë naze'dë de Dios, nu mizmë Jesucristo na partë principal shtë hiu'u. 21Por Jesucristo grë partë shtë hiu'u na unidë; cadë tubi partë gudchi'bë shlugári' nu lë'ë hiu'u tsagla'guë tsaru'bin ziquë tubi iádu'u nanabani nu nahin santu catë lë'ë më cuézi'. 22Zni lë'ë të na të unidë con Cristo con los de más sa' të naná shmënë Dios; na të ziquë tubi hiu'u catë quëreldë Dios purquë cuezënú Espíritu Santo lë'ë të.

will be added

X\