Efesios 1

1Na Pablo por voluntá shtë Dios nahia tubi poshtë shtë Jesucristo; bëshe'ldë më na. Caquëa'a cartë rë' lu të nabëzunë́ Dios almë shtë të, lu të narunë cumplir shti'dzë Jesús, lu të naquëreldë guë'dchi Efeso. 2Gulë bë'në recibir ra bendición nu gulë cuedchí ldu'u të por Dios Shtáda'a nu por Jesucristo, Shláma'a. 3Rdë́'na'a alabar Dios, Shtadë Jesucristo, Shláma'a. Bë'në ldai' Dios lë'ë hia'a con grë clasë bendición nananú gube'e purquë unidë na hia'a con Cristo. 4Dios gulë́ më lë'ë hia'a juntë con Cristo ziquë cabësë shtë hia'a. Gulë́ më lë'ë hia'a dizdë más antsë cueshtë́ guë́'dchiliu. Gulë́ më lë'ë hia'a parë guëquërélda'a delantë lu më sin ni tubi duldë, completamente limpi parë lë'ë më sin ni tubi demandë cuntrë lë'ë hia'a. Nu gudili më lë'ë hia'a parë gac shtu'u hia'a lë'ë më. 5Bë'në më destinar lë'ë hia'a dizdë antsë parë guëdë́'na'a recibir ziquë shini më por lo quë nabë'në Jesucristo. Zndë'ë guquin según guni'i ldu'u Dios de acuerdë con lo quë narëuu' ldu'u më. 6Siemprë rdë́'na'a alabar lë'ë më por ra favurë ru'bë nabë'në më. Rac shtu'u më lë'ë hia'a; bë'në ldai' më lë'ë hia'a; bë'në më të gáca'a unidë con shini më, Jesucristo, el quë Dios rac shtú'ui'. 7Llëru'bë amor napë Dios; bë'në më salvar lë'ë hia'a ndigá por galguti shtë shini më. Bë'në më perdunë duldë shtë hia'a; favurë ru'bë ni bë'në më. 8Napë më llëru'bë amor; bëshe'ldë më shini më parë guëne'e më llni, parë tsasë́ hia'a nu parë gac bë'a hia'a bien verdá shtë më. 9Nu lë'ë më bëlua'a më lë'ë hia'a guadë naguni'i ldu'u më, cusë naná ga'chi antsë, perë iurne' rac bë'a hia'a purquë zni guc ldu'u më. 10Por voluntá shtë më gac unidë grë́të' ra cusë nananú gube'e nu tantë ra nananú guë́'dchiliu. Iurë guëga'a iurë gunë më unir ra cusë ni parë guënibë'a Cristo ziquë cabësë subrë grë lo quë nabëntsa'u Dios. 11Por naná hia'a unidë con Cristo Dios gulë́ më lë'ë hia'a dizdë antsë të parë guëdë́'na'a recibir tubi partë narunë tucarë ca'a Cristo; juntë guëdë́'na'a recibirin. Grë́të' ni na de acuerdë según guni'i ldu'u më, según voluntá shtë më dizdë más antsë. 12Na hia'a primërë mënë nagualdí ldu'u shti'dzë më. Bë'në më destinar lë'ë hia'a parë gáca'a mënë naquëhunë alabar lë'ë më. Rac shtu'u më guëní'ia'a llëru'bë na pudërë shtënë më. 13Nu zac lë'ë të bini të diza'quë; bini të di'dzë narni'i lla gac salvar të; gualdí ldu'u të di'dzë shtë më. Guc të unidë con lë'ë më, nu guc të selladë por Espíritu Santo cumë ziquë shmënë Dios. Pues bë'në më prometer guëshe'ldë më Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë të. 14Lë'ë Espíritu Santo na ziquë tubi garantiá de quë guëne'e më ra cusë nabë'në më prometer; gunë më librar shmënë më iurë guëga'a tiempë. Guëlá më shmënë më naguzi'i më. Segurë na ra cusë ni purquë nadápa'a Espíritu Santo. Zni nahin parë gunë më recibir graci nu labansë shtë mënë. 15Rac bë́'ahia de quë lë'ë të rac shtu'u të sa' të nu rialdí ldu'u të shti'dzë më; por ni 16nunquë adë rcué'zëdia'a rdë́'ëhia graci lu më por lë'ë të. Quëgna'ba lu më por lë'ë të, 17të Dadë naquëbezë gube'e, lë'ë më naná Shtadë Jesucristo Shláma'a, guëshe'ldë më Espíritu Santo të parë gac bë'a të. Rna'ba lu më të guëne'e më másru'u llni guëc të. Llni shtë më ze'dë iurë runguë bë'a të lë'ë Jesús. 18Quëgna'ba lu më guëzianí më lu shgabë të, të parë gac bë'a të guadë naná dzuléza'a, tubi esperansë nadápa'a purquë guna'bë më lë'ë hia'a. Quëgna'ba lu më të gac bë'a të blac llëru'bë nu blac nasa'a na herenci nanapë ra mënë nabëzunë́ Dios almë shtë rai'. 19Nu quëgna'ba lu më të gac bë'a të blac llëru'bë na pudërë shtë më nadápa'a purquë rialdí ldu'u hia'a shti'dzë më. Pudërë ni na mizmë pudërë nabëlua'a Dios con llëru'bë fuersë iurë bëcua'ñi më lë'ë Jesús ladi ra tëgulë 20nu bëcue'zë më Jesús lugar cula'ni më, ladë ldi shtë më lu gube'e. 21Bëcue'zë më lë'ë Jesús lugar shtë hunurë más guia'a quë grë ra autoridá nu gubiernë, más guia'a quë grë ra narnibë'a lu gube'e. Bëdë'ë më tubi lë más lasac quë grë ra lë la'ni guë́'dchiliu rë' nu más lasac quë grë lë nanapë mënë parë tiempë naze'dë. 22Bëdë'ë më pudërë lu Jesús të guënibë́'ai' grë́të' mënë nu hashtë grë cusë guëa'në bajo ordë shtë më, nu bë'në më punërë lë'ë Cristo ziquë cabësë shtë ra grupë shtë shmënë Dios. 23Pues ra narialdí ldu'i shti'dzë më, na rai' cuerpë shtë Cristo nu lë'ë më quëbezënúhi' lë'ë rai'. Na më cabësë shtë shmënë më guëdubi lugar shtë guë́'dchiliu.

will be added

X\