Colosenses 4

1Lë'ë të lamë, gulë guc të mënë za'quë lu narunë dchi'ni. Gulë bë'në tratë bien lë'ë rall purquë nanë́ të lamë shtë të, quëbézi' gube'e. 2Gulë tsagla'guë guëni'inú Dios nu gulë cue nasini. Gulë bëdë'ë graci lu Dios. 3Gulë guna'bë lu më por lë'ë na'a ndë'ë të parë guëne'e më permisi lu na'a parë guadi'dzë na'a diza'quë. Gulë guna'bë lu më të parë gac guëlua'a na'a lu mënë lo quë adë guënë́di'i, de quë sulë Cristo napë pudërë parë gunë më salvar mieti. Por diza'quë rë' nanúa prësi ndë'ë. 4Gulë guna'bë lu më parë gunë më compañi na parë guëluá'ahia diza'quë tubi manërë clarë purquë zni runë tucarë. 5Gulë guquëreldë za'quë lu ra nadë rialdídi'i ldu'i shti'dzë Jesús. Gulë bë'në provëchë bien guëdubi tiempë parë gúnël bien delantë lu rall. 6Ziquë iurë ria zedë guëc cumidë parë gapin sabor, gulë bësa'në de quë di'dzë shtë të gaquin naza'quë, lë́dëdi'i di'dzë dzabë. Iurní gac bë'a të lla mudë guadi'dzënú të sa' të. 7Tíquico naná bëchi narac shtu'u hia'a, guëní'ill lu të cuendë shtë na. Tíquico nall el quë narunë compañi na lu shchi'ni më. Nall tubi servidor za'quë shtë Dadë Jesús. 8Guëni'i Tíquico lu të lla na na'a ndë'ë. Quëgshe'lda lë́'i' parë guëni'inull lë'ë të parë gapë të más ánimo lu shnezë më; su të más firmë lu shnezë Dios. 9Nu guëshe'lda Onésimo; gúnëll compañi Tíquico. Onésimo na më ladzë të nu náhi' servidor za'quë shtë Jesús. Nalë́ rac shtu'u hia'a lë́'i'. Guadi'dzë rai' lo quë naná zuzac na ndë'ë. 10Aristarco el quë nananú lachigui'bë con na, quëgshé'ldëll saludë con Marcos, shprimi Bernabé. Lë'ë të napë të ordë shtë shcuendë Marcos. Si talë tsaguë́'nëll visitar lë'ë të, gulë bë'në recibir lë́'i' con bien. 11También Jesús nanapë stubi lë́hi', Justo, quëgshé'ldëll saludë parë lë'ë të. Entrë grë ra mënë israelitë naná shmënë Jesús, Aristarco, Marcos, nu Justo, na rai' lúniquë nabë'në compañi na parë guadi'dza shti'dzë Dios, di'dzë narni'i lla tsutë́ mënë catë rnibë'a Dios. Lë'ë rai' de vërë nalë́ bë'në rai' compañi na. 12Epafras zac nall më ladzë të; quëgshé'ldëll saludë. Náhi' servidor shtë Jesucristo nu rúni' ruëguë lu Dios siemprë por lë'ë të parë gac të firmë lu shnezë më nu quëgná'bëll lu më con guëdubinú ldú'ull de quë gac bë'a të voluntá shtë më. Quëgná'bëll gunë të cumplirin. 13Nahia testigu de quë Epafras nalë́ bë́'nëll dchi'ni parë bien shtë të nu zac parë bien shtë ra mënë naquëreldë guë'dchi Laodicea nu Hierápolis. 14Lucas lë'ë ducturë narac shtu'u hia'a, con Demas, rshe'ldë rai' saludë parë lë'ë të. 15Gulë bë'në saludar ra narialdí ldu'i Jesús, ra naquëreldë guë'dchi Laodicea. Nu zac gulë bë'në saludar Ninfas con grë ra nardëá lídchi'. 16Despuësë de gu'ldë të cartë rë', gulë bëshe'ldë mizmë cartë parë ra shmënë Dios naquëreldë Laodicea. Nu gulë bi'ldi cartë nabëshe'lda lu ra mënë ni. 17Guni'i lu Arquipo di'dzë rë': “Bë'në cumplir dchi'ni nabëne'e Dadë parë gúnël. Adë gac nabë́chidi'il lu voluntá shtë më.” 18Na Pablo quëquëa'a tubi saludë parë lë'ë të con prupi guiahia. Gulë bësëagná ldu'u të con oraciuni shtë të nanúa prësi. Dios gunë ldai' më lë'ë të. Amén.

will be added

X\