Colosenses 3

1Iurní rnia'a lu të, guc resucitar të juntë con Cristo. Iurne' gulë gudili lo quë naná ze'dë de Dios catë quëbezë Jesucristo ladë ldi shtë më. 2Gulë tsanaldë ra deseo shtë më, lë́dëdi'i ra deseo mal shtë mënë 3purquë guti të parë cusë shtë guë́'dchiliu; nabaninú të Cristo nu lë'ë më nabaninú më Dios. Vidë cubi nanapë të na ziquë cusë naga'chi; napë tëhin por Cristo. 4Nadápa'a vidë verdadërë por Cristo. Iurë lë'ë më guëabri' lu guë́'dchiliu stubi, guziá hia'a parë guëquëreldënú hia'a lë'ë më catë nídi'i fin, catë nanú pudërë nu llni shtë më. 5Por ni gulë gudini grë cusë mal la'ni ldu'u të. Adë chu gápëdi'i stubi na'a, sulë tsé'li'. Gulë bësa'në grë cusë mal nanadë rlluí'idi'i. Adë tsaglá'guëdi'i të cusë dzabë ziquë mal deseo nananú la'ni ldu'u të. Adë rzébidi'i ldu'u të ra cusë shtë guë́'dchiliu purquë ni na idolatría; quëhúnël adorar ra cusë shtë guë́'dchiliu. 6Por grë ra cusë ni naquëhunë mënë nanadë rzu'bë diáguëdi'i shti'dzë më, guëshe'ldë më cashtigu dushë guëc rall. 7Lë'ë të bë'në të grë ra cusë rë' iurë guquëreldë të ziquë ra nadë guënë́di'i Dios 8perë rnia'a lu të, gulë bësa'në grë duldë. Adë rdë́'ëdi'il lugar ldaguë llanë la'ni ldú'ul. Adë chu guëldë́di'i lu sáhi'. Adë rúnëdi'il vengar. Adë rni'i guídzëdi'il guëc sa'l. Adë chu guëní'idi'i di'dzë dzabë. 9Adë chu guëní'idi'i bishi lu sáhi'. Gulë bëdchisú grë ra cusë ni purquë hia bësa'në të mudë nanabani të antsë con grë maldá. 10Na të mënë cubi por pudërë shtë më. Dzë con dzë rcubi shgabë të con llni shtë më; quëac cambi të hashtë gac të ziquë el quë nabëdë'ë vidë cubi parë lë'ë të. 11Pues lu Dadë Dios sulë Cristo nasac. Adë rúnëdi'i importë si talë nal më israelitë u adë nádi'il më israelitë. Adë rúnëdi'i më casë si bëriuguë cuerpë shtë́nël u adë bëriúguëdi'in, u si nal më zitu u si talë nal bajo ordë shtë stubi mënë, u si talë nápël libertá. Tubsë cusë nasac naná si talë runguë bë́'al Cristo. 12Rac shtu'u Dios lë'ë të nu gulë́ më lë'ë të parë gac të mënë santu delantë lu më. Por ni ziquë racu mënë con shabë cubi, gulë gac mënë narga'a ldu'u sáhi'; gulë gac mënë humildë nu pacënci. Gulë gac mënë za'quë lu sa' të. Gulë bë'në sirvë lu rall. 13Adë rié'dëdi'i të con mudë nanabani sa'l, sino bë'në perdunë lë́'ëll aunquë rdchí'bëll demandë cuntrë lë́'ël. Napë quë gúnël perdunë sa'l igual manërë ziquë Dios bë'në perdunë lë́'ël. 14Más de ni gulë gapë llëru'bë amor, purquë rqui'ni gac shtu'u sa'l parë gac të unidë nu parë guëquëreldënú të sin dishi'bi. 15Gulë bëdë'ë sí cue'dchí Dadë Jesús ldu'u të; parë ni gulë́ më lë'ë të parë gac të mënë unidë ziquë cuerpë nanápëdi'i narunë molestë. Nu gulë bëdë'ë graci lu më guëdubi tiempë. 16Gulë bëdë'ë sí të guënibë'a diza'quë shtë Cristo entrë lë'ë të mientras quëglua'a të sa' të, mientras quëni'inú të sa' të con llni shtë Dios. Nu gulë bi'ldi lu Dios grë clasë cantë naná labansë parë Dios. Gulë bi'ldi lu më con guëdubinú ldu'u të. Gulë bëdë'ë graci lu më. 17Cualquier cusë narunë të u lo quë narni'i të, gulë bë'nin sulë parë gunë mënë alabar Dadë Jesús nu gulë bëdë'ë graci lu Dios, Shtáda'a, por lë shtë shini më. 18Lë'ë të tse'lë nguiu, gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë tsé'lël purquë ni na narunë tucarë gunë të ziquë shmënë Dadë Jesús. 19Lë'ë të nguiu, gulë guc shtu'u tsé'lël; adë runë nadúshëdi'i lu tsé'lël. 20Lë'ë të llguë'në, gulë bëzu'bë diaguë shti'dzë shtadë të guëdubi tiempë purquë ni na lo quë narëuu' ldu'u Dios. 21Dadë nanapë shini, gulë gapë vidë za'quë delantë lu shínil të adë tsasháquëdi'i ldu'u llguë'në lu shnezë Dios. 22Lë'ë të narunë sirvë lu lamë, gulë bëzu'bë diaguë di'dzë shtë lamë, lëdë niá'asëdi'i iurë lë'ë lamë rna lu të, sino gulë bë'në sirvë lu rall guëdubinú ldú'ul. Napë quë guëa'në të bien lu lamë purquë zni guëlua'a de quë quëhunë të rëspëti Dios de verdá. 23Cualquier dchi'ni naquëhunë të, gulë bë'nin con guëdubinú ldú'ul purquë quëhunë të sirvë lu Dios, lëdë niá'asëdi'i lu mënë. 24Nanë́ të de quë lë'ë Dadë guëne'e më tubi herenci ziquë premi ca'a të purquë quëhunë të sirvë lúhi'. 25Perë el quë narunë mal, ni gúnëll recibir pagu mal por lo quë naquëhúnëll purquë lu Dios grë hia'a na igual. Gunë më tratë igual grë mënë.

will be added

X\