Colosenses 2

1Rac shtua'a gac bë'a të de quë nalë́ quëhuna dchi'ni por lë'ë të nu por grë ra naquëreldë guë'dchi Laodicea nu por grë ra nagunádi'i lua. 2Galërni'i ldua'a na zndë'ë; quëhuna parë gac rall firmë lu shti'dzë më nu parë gac shtu'u rall sa' rall más. Rac shtua'a de quë tsasë́ rall di'dzë nadë guënë́di'i mënë guahietë, perë iurne' sí, riasë́ rall shti'dzë Dios nu runguë bë'a rall Cristo. Llëru'bë na cusë ni. 3Por Cristo sulamëntë gac bë'a mieti llni shtë Dios. Por Cristo sulamëntë tsasë́ mieti verdá naná ziquë cusë nalasac. 4Cagnia'a lu të cusë ni të parë ni tubi adë chu cuguë́di'i lë'ë të con ra di'dzë narlua'a chulë perë falsë nahin. 5Pues aunquë nilë adë zúdia'a con lë'ë të, rëagná ldua'a lë'ë të. Nalë́ rquitë ldua'a; nanë́a unidë na hia'a. Nanë́a tsaldí ldu'u të shti'dzë Cristo con guëdubinú ldu'u të. Na të firmë con fe shtë të. 6Bë'në të recibir Cristo Jesús ziquë Dadë shtë të; por ni gulë guquëréldëru'u unidë con lë'ë më. 7Ziquë tubi hiaguë nanapë lu'chi za'quë u ziquë tubi hiu'u nanapë cimientë fuertë, gulë gac firmë lu shti'dzë më ziquë más antsë bësë'dë të. Nu gulë bëdë'ë graci lu më guëdubi tiempë; gulë guni'iru'u dushquilli lu Dadë. 8Gulë gapë cuidadë të adë chu cuguë́di'i lë'ë të nu tsanaldë të enseñansë shtë rall. Caglua'a rall sulamëntë con lo quë narëalë guëc mënë. Caglua'a rall di'dzë falsë nanápëdi'i pudërë de acuerdë con custumbrë nu creenci shtë rall naná shgabë nguiu. Adë nápëdi'i rall llni shtë Cristo. 9Dios gúqui' nguiu; lë më Jesucristo. Grë pudërë nu grë llni shtë Dios napë Jesucristo, 10nu lë'ë të rac bë'a të na të shini Dios. Por Jesucristo napë të mizmë vidë shtë Dios; adë runë fáltëdi'i. Na më primërë entrë grë ra nanapë pudërë nu entrë grë ra espíritu naná rnibë'a. 11Por Cristo na të limpi delantë lu Dios. Bëdchisú më duldë shtë të. Gúquëdi'i të limpi por custumbrë shtë galriuguë cuerpë cumë runë mënë israelitë, sino Cristo bëzunë́hi' almë shtë të. 12Bëriubë nisë të; bëga'chinú të Jesucristo nu zni guc resucitar të juntë con lë'ë më purquë gualdí ldu'u të pudërë shtë Dios, el quë nabëldishtë́ lë'ë Jesús ladi ra tëgulë. 13Antsë nápëdi'i të vidë shtë Dios, sino ziquë tëgulë guquëreldënú të duldë; gadzë́ duldë la'ni ldu'u të, perë iurne' Dios bëcua'ñi lë'ë të juntë con Cristo. Unidë na hia'a con lë'ë më. Bë'në më perdunë grë duldë shtë hia'a. 14Bëti'i Dios lo quë naná cuntrë lë'ë hia'a, grë lo quë nabëdë́'na'a cuntrë lëy shtë më. Lëy ni bëdchi'bë demandë cuntrë lë'ë hia'a, perë bëti'i më grë demandë ni por galguti shtë Jesús. Bëdë'ë më fin grë demandë iurë guti Jesús lu cruz. 15Cristo bë'në gan lu grë nanapë pudërë nu lu grë el quë narnibë'a. Bia'a më ra narnibë'a ziquë nariá tubi prësi; ziazú rall lu desfilë parë guëná mieti bë'në më gan lu rall. Iurë guti më lu cruz, bë'në më gan lu pudërë shtë rall. 16Por ni adë chu gunë juzguë lë'ë të por lo quë naráu të u lo quë naruu' të. Adë chu gúnëdi'i juzguë lë'ë të por custumbrë shtë laní, si talë quëhunë të cumplir u adë quëhúnëdi'i të cumplir. Adë chu gúnëdi'i juzguë lë'ë të por lo quë naquëhúnël ra dzë narzi'i ldu'u mënë u ra dzë delicadë shtë laní. 17Grë ra cusë rë' na ziquë tubi figurë shtë naná guëdchini despuësë, u sea Cristo. 18Adë rsá'nëdi'i të ni tubi chu guëdchisú premi narac shtu'u Dios gapë të. Si talë guëni'i mënë lu të napë quë gunë të adorar ra ianglë u talë guëni'i rall napë quë cubënebi të shti'dzë ra ianglë, adë tsaldídi'i ldu'u të shti'dzë rall. Grë mënë ni riutë́ rall cusë adë gunádi'i rall. Runë nadchini rall. Rianaldë rall tëchi llgabë mal; rialdí ldu'u rall cusë nanápëdi'i ni tubi prëbë. 19Adë rianáldëdi'i rall shnezë Cristo con fe naná firmë. Lë'ë më na më cabësë shtë shmënë më. Por lë'ë më grë ra naná rialdí ldu'i de verdá, na rai' ziquë partë shtë cuerpë; napë rai' vidë; runë alimentar rai' por lë'ë më; riaru'bë rai' por pudërë shtë më. Ndë'ë ze'dë de Dios. 20Guti të juntë con Cristo; bë'në më parë adë gúnëru'udi'i të duldë. Por ni ¿pëzielú quëreldë të ziquë los de más mënë shtë guë́'dchiliu? ¿Pëzielú rianaldë të tëchi ra custumbrë nu rëglë shtë nguiu? 21Rni'i mënë: “Adë rgá'ldëdi'il ndë'ë” u rni'i rall: “Adë gáudi'il ndë'ë” u “Adë rná'zidi'il ndë'ë”. 22Grë́të' ra rëglë rë' napë quë tsalú, igual cumë los de más cusë tsalú rahin. Rëglë ni nadë más na rahin enseñansë nu lëy shtë mënë. 23Verdá rlua'a ra rëglë rë' ziquë cusë za'quë purquë el quë narianaldë tëchi cusë ni, quëzac zill el mizmë lë́'ëll. Voluntariamente quëhúnëll cumplir con zihani devociuni. Rlua'a rall ziquë mënë narunë cumplir cusë durë, perë grë́të' ra custumbrë rë' nápëdi'in pudërë parë guëzalú deseo mal nananú la'ni ldu'u mënë.

will be added

X\