Hechos 8

1Saulo gu' de acuerdë tsana gudini rall Esteban. Mizmë dzë ni guzublú guzunaldë mënë grë ra narialdí ldu'i diza'quë ciudá Jerusalén. Grë ra shmënë Jesús bërë'tsë rall; gua naguna'zi nezë regiuni shtë Judea nu guna'zi rai' nezë Samaria, perë ra poshtë bëa'në rai' Jerusalén. 2Bëldá nguiu za'quë bëca'chi rall lë'ë Esteban nu nalë́ bi'ni rall por lë́'i'. 3Perë Saulo adë bëgá'adi'i ldú'ull ra mënë narialdí ldu'i diza'quë. Riutëll hiu'u por hiu'u parë rgull ra mënë, na'a la nguiu. Rshaguiull ra prubi parë riagsëá'nëll mënë lachigui'bë. 4Ra nabëru'u Jerusalén cualquier nezë zia'a rall, rni'i rall diza'quë shtë Jesús lu ra mënë. 5Felipe gua tubi guë'dchi shtë Samaria. Ndë guzublú guní'ill lu ra mënë chu na Jesucristo. 6Bëdëá mënë zihani parë rquë diaguë rall bien grë ra di'dzë naguni'i Felipe. Nu rna rall lu milagrë nabë'në Felipe. 7Zihani mënë narac llu'u, bëac rall. Gulú Felipe mëdzabë la'ni ldu'u ra nanapë mëdzabë. Nalë́ gurushtiá ra mëdzabë iurë bëru'u rall. Zihani cujë nu mënë narac galguidzë llunguë, bëac rall. 8Nalë́ bëquitë ldu'u ra mënë grë nabë'në Felipe ciudá ni. 9Ndë guquëreldë tubi nguiu nalë Simón. Rac rquë'ë bëlliull. Zdë'ë mudë bësiguëll ra mënë shtë Samaria. Bëdzëguëë' ldu'u rall iurë rna rall narunë Simón. Rní'ill de quë lë́'ëll nall tubi më nalasac. 10Grë ra mënë dizdë ra më ru'bë hashtë más nabi'chi, bëquë́ diaguë rall pë rni'i Simón. Guni'i rall lë́'ëll nall më ru'bë nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. 11Gualdí ldu'u rall lë'ë Simón por magi nabë́'nëll. Llëduni tiempë bësiguëll ra mënë 12perë zihani mënë gualdí ldu'u rall diza'quë naguni'i Felipe. Ruadi'dzë Felipe mudë tsutë́ mënë nezë lu gube'e parë tsa rall catë rnibë'a Dios. Por Jesús gac salvar mieti, guni'i Felipe nu bëchu'bë nísi' na'a la nguiu, ra nagualdí ldu'i diza'quë. 13Mizmë Simón bëriubë nísëll purquë gualdí ldú'ull diza'quë nu guanáldëll lë'ë Felipe. Nalë́ bëdzëguëë' ldú'ull; gunall milagrë nu sëñi ru'bë nabë'në Felipe. 14Bini ra poshtë nabëa'në Jerusalén, ra mënë Samaria gualdí ldu'u rall diza'quë. Iurní bëshe'ldë rai' Pedro nu Juan parë zia'a rai' Samaria. 15Bëdchini Pedro nu Juan guë'dchi ni; guna'bë rai' lu Dios parë guëdë'ë më Espíritu Santo parë cuezënúhi' grë ra më Samaria nagualdí ldu'i diza'quë. 16Ra nagualdí ldu'i diza'quë todavía adë bë́'nëdi'i rall recibir Espíritu Santo la'ni ldu'u rall. Más antsë tsana bëriubë nisë rall, ra nabëchu'bë nisë lë'ë rall, guna'bë rall niétiquë lë shtë Dadë Jesús. 17Iurní Pedro nu Juan bëdchi'bë guia'a rai' guëc ra mënë ni. Lueguë bëdchini Espíritu Santo parë gulezënúhi' lë'ë rall. 18Iurë guná Simón bëdchi'bë poshtë guia'a rai' guëc ra mënë nu gunall bëdchini Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë rall, Simón bë́'nëll ofrecërë dumí. 19Répill lu ra poshtë: ―Gulë bëtuu' du'pë pudërë nanapë të parë guna ziquë runë të, të iurë guëdchi'ba guiahia guëc ra mënë, gunë rall recibir Espíritu Santo. 20Repi Pedro lull: ―Dios guënitilú lë́'ël con grë shtumil. ¿Pëllë lluá'al sí'il con dumí lo quë narzëlaa'chi Dios ca'a mënë? 21Adë nápël derechë con lë'ë na'a purquë bë́'nël duldë la'ni ldú'ul. Zuldídi'i shcuéndël delantë lu më. 22Bësa'në llgabë mal shtë́nël; bëagrí ldú'ul con Dios; guna'bë lu më të gunë më perdunë lë́'ël. 23Gadzë́ duldë la'ni ldú'ul; nal ziquë nanú bajo ordë shtë Satanás. 24Iurní guchi Simón lu poshtë: ―Gulë guna'bë lu Dios por na të parë adë guëzac zídi'i më na ziquë guni'i të. 25Ra poshtë guni'i rai' lu mënë Samaria ra cusë naguná rall nu biadi'dzë rai' diza'quë lu ra mënë. Iurní bëru'u rai' parë gua rai' los de más guë'dchi shtë Samaria. Guagni'i rai' diza'quë; despuësë bëagrí rai' parë Jerusalén. 26Dzë ni repi tubi ianglë lu Felipe: ―Bë'në preparar të tsal tubi nezë narëa'në ladë sur, nezë nazia'a de Jerusalén parë guë'dchi nalë Gaza. Nezë rë' rdëdë catë nídi'i mënë. 27Lueguë bëru'u Felipe. Ziá'ai'; perë nezë naziá'ai', bëdia'guëlúhi' tubi nguiu më Etiopía. Nádi'ill nguiu completë nu nall tesorërë shtë Candace, tubi na'a narnibë'a naciuni Etiopía. Lë'ë tesorërë guall Jerusalén parë guaguë́'nëll adorar Dios. 28Zëagzëll parë ládzëll. Zúbëll lu guërredë shtëll. Quëú'ldëll la'ni tubi librë nabëquë'ë Isaías. 29Iurní repi Espíritu Santo lu Felipe: ―Guabi'guë cula'ni guërredë shtënë më Etiopía. 30Iurë guabi'guë Felipe cula'ni guërredë, bíni' quëu'ldë nguiu ni la'ni librë shtë Isaías. Felipe guna'bë di'dzë lull: ―¿Gu riasël lo quë nacagni'i la'ni librë? 31Nguiu ni repi lu Felipe: ―Adë riasë́dia'a purquë adë nápëdia'a chu guëni'i pë runë cuntienë ni. Iurní répill lu Felipe të tsepi Felipe nu subë Felipe la'ni shguërrédëll. 32La'ni librë catë quëu'ldë më Etiopía lë'ë partë ni cagni'i: Bia'a rall nguiu parë gáti' ziquë lli'li, nu ziquë rëa'në lli'li ziquë gu'pë delantë lu ra narna'zi, zni bëa'në nguiu rë'. Adë bëllá'lëdi'i rua'll parë niaru'u tubi di'dzë. 33Dzë ni guna'zi ra mënë lë́'ëll, bë'në rall condenar lë'ë nguiu ni sin ni tubi causë. Adë pë jushtisi bë'në rall. Nalë́ fier bë'në rall tratë nguiu ni. Bëdchisú rall vidë shtë́nëll. 34Iurní më Etiopía guna'bë di'dzë lu Felipe: ―Bë'në favurë guni'i lua, ¿chu guzac zdë'ë? ¿Pë lu mizmë lë́'ëll rní'ill u nu chu stubi guzac zdë'ë? 35Iurní Felipe guzublú guní'i' pë runë cuntienë partë catë bi'ldi më Etiopía la'ni librë. Guni'i Felipe ra diza'quë shtë Jesús nu lla gac salvárëll. 36Iurë ziadëdë rall tubi lugar catë rë nisë, guna'bë di'dzë më Etiopía lu Felipe: ―Ndë'ë rë nisë. ¿Pë adë gac chubë nisa ndë'ë? 37Felipe repi lull: ―Si talë guëdubinú ldú'ul rialdí ldú'ul shti'dzë Jesús, zac chubë nísël ndë'ë. Iurní repi nguiu ni: ―Rialdí ldua'a niétiquë Jesucristo na shini Dios. 38Gunibë'a nguiu parë guzudchí guërredë parë bietë rai'. Iurní guatë́ rai' la'ni nisë. Bëchu'bë nisë Felipe lë́'ëll ndë. 39Iurë bëru'u rall rua' nisë, Espíritu Santo bia'a lë'ë Felipe. Lë'ë nguiu nilli gu' ldú'ull nu rquitë ldú'ull. Guaglá'guëll shnézëll. 40Bëdchini Felipe guë'dchi nalë Azoto, nu gudë́dëi' guë'dchi por guë'dchi. Cagluá'ai' mënë diza'quë hashtë bëdchíni' guë'dchi nalë Cesarea.

will be added

X\