Hechos 5

1Dzë ni gu' tubi nguiu lëll Ananías. Tsé'lëll lë Safira. Bëtuu' rall tubi ldë guiu'u. 2Nguiu ni bëa'nënú tubi partë dumí nabëtuu'll guiu'u. Stubi partë ni guagsá'nëll lu ra poshtë. Répill: ―Zeldë guënúa dumí nabëtúa shguiu'ua. Perë tsé'lëll bien nanëll de quë bëa'nënú rall tubi partë dumí. 3Iurní Pedro guchi lu Ananías: ―Ananías, ¿pëzielú bësá'nël guatë́ mëdzabë la'ni ldú'ul parë bëntsá'ul bishi lu Espíritu Santo? Bëa'në guënul tubi partë dumí nagudilli mënë. 4¿Pëllë lëdë shtë́di'il guiu'u ni? Iurë bëtuu'l, shtë́nël grë dumí. ¿Pëzielú bë́'nël ni? purquë lu Dios bëntsá'ul bishi, lëdë niétiquëdi'i lu na'a. 5Iurë Ananías bini ra di'dzë naguni'i Pedro, guláguëll nu gútill. Grë ra nabini naguc Ananías, nalë́ bëdzëbë rall. 6Iurní bëdchini bëldá nguiu catë gulaguë Ananías. Bëtu'bi rall cuerpë tubi lari naquichi. Lueguë bia'a rall tëgulë parë guaca'chi rall tëgulë. 7Hia guc tsunë iurë guti Ananías; iurní bëdchini tsé'lëll Safira perë gá'adi'i guc bë́'all pë guc con Ananías. 8Pedro guna'bë di'dzë lu Safira: ―Bëquebi lua. ¿Pë verdá nahin bëtuu' të guiu'u prëci shtë grë dumí nabe'dë guësa'në Ananías lu na'a? Safira guchi lu Pedro: ―Aha'. Dani bëtuu' na'a guiu'u. 9Iurní Pedro guni'i lull: ―¿Pëzielú gu' të de acuerdë? Bëntsa'u të bishi parë bësiguë́ të Espíritu Santo nia'a guldí më runë më cashtigu. Perë fuërë ze'dë ra nguiu nabia'a tsé'lël parë guaca'chi rall tsé'lël. Iurne' gua'a rall lë́'ël parë tsaca'chi rall lë́'ël. 10Lueguë iurní gulaguë Safira lu Pedro. Gútill. Iurní guatë́ ra nguiu catë zu Pedro; guná rall lu na'a; hia guti na'a. Gulú rall na'a la'ni hiu'u parë guaca'chi rall lë'ë na'a cu' tse'lë na'a. 11Grë ra mënë narialdí ldu'i diza'quë shtë Jesús nu grë ra nabini ra cusë rë' naguc con Ananías nu Safira, nalë́ bëdzëbë rall. 12Zihani milagrë nu cusë ru'bë bë'në ra poshtë lu ra mënë. Grë ra narialdí ldu'i diza'quë, rdëá rall rualdëa' catë lë Portali shtë Salomón. 13Perë zihani mënë adë bëdë́'ëdi'i valurë të guëdëá rall ladi shmënë Jesús, perë adë pë rní'idi'i rall cuntrë ra mënë ni purquë casi grë mënë shtë ciudá Jerusalén, bë'në rall rëspëti shmënë Jesús. 14Dzë con dzë más bëac zihani ra nguiu nu zihani ra na'a nagualdí ldu'u shti'dzë më. 15Iurní guzublú rall gulú rall narac llu'u nezë. Gudishi rall narac llu'u lu daa' u lu tubi pedasë lari na'ldë parë iurë tëdë Pedro, guëquë́ shcaa'l shtë Pedro guëc ra narac llu'u. 16También bëdchini zihani mënë shtë guë'dchi guëlla' nu mënë shtë Jerusalén; bëdchininú rall narac llu'u. Bëdchininú rall ra nanapë mëdzabë la'ni ldu'i. Bëac grë rall. 17Dzë ni jëfë shtë ra bëshuzi con shmënë ra partidë saduceo, gupë rall llëru'bë mbidi tantë zihani mënë zianaldë tëchi poshtë. 18Guna'zi rall ra poshtë. Bëtia'a rall poshtë lachigui'bë 19perë tubi ianglë shtë Dios la'ni gue'lë, guagshá'li' ra puertë shtë lachigui'bë parë bëru'u ra poshtë nu guchi ianglë lu rai': 20―Gulë bëagzë́ nu gulë biadi'dzë lu ra mënë la'ni iádu'u ru'bë, lla gunë rall parë gac salvar rall. 21Iurë bini rai' naguni'i ianglë, brëgue'lë tumpranë gua rai' iádu'u ru'bë parë ziagla'guë caglua'a rai' mënë. Iurní jëfë shtë ra bëshuzi nu ra nazuga'anú rall, bëtëá rall sa' rall miembrë shtë Junta Suprema. Ndë'ë na ra gubiernë narunë juzguë, quiere decir, grë ra më gushë shtë naciuni Israel. Iurní gunibë'a rall guëru'u ra poshtë lachigui'bë. 22Perë iurë bëdchini ra suldadë rua' lachigui'bë, adë chu nádi'i la'ni. Guanú rall rsunë lu ra gubiernë. 23Repi rall lu ra nazuga'a lu juntë: ―Biagná na'a rua' lachigui'bë. Niétiquë na; dchi'chi në'au rua' lachigui'bë. Guná na'a lu ra suldadë naquëhapë rua' lachigui'bë, perë iurë bësha'lë na'a lachigui'bë, ni tubi adë chu nádi'i la'ni. 24Jëfë narapë iádu'u con ra bëshuzi principal con lë'ë bëshuzi más më ru'bë, bini rall naguchi ra suldadë lu rall; bëdzëguëë' ldu'u rall. Guni'i lu sa' rall: ―¿Pë fin gapë ndë'ë iurne'? 25Lueguë iurní bëdchini tubi nguiu lu ra jëfë nu gúchill: ―Ra nguiu nabëtia'a të lachigui'bë, lë'ë rall zuga'a la'ni iádu'u ru'bë. Caglua'a rall lë'ë ra mënë. 26Iurní lë'ë jëfë narapë iádu'u con sëbëldá suldadë, guaglli'i rall ra poshtë perë sin quë adë pë bë'nënú rall lë'ë rai' purquë bëdzëbë rall niagáu guë'ë ra mënë lë'ë rall. 27Iurë be'dë guënú rall ra poshtë, bëzú rall lë'ë rai' lu Junta Suprema. Guni'i jëfë shtë ra bëshuzi: 28―Hia bëdë'në na'a providë lë'ë të de quë adë guadí'dzëdi'i të lë Jesús parë guëlua'a të ra mënë. Nu guná, ¿pë quëhunë të iurne'? Casi grë mënë Jerusalén hia bini rall nacaglua'a të. ¿Pë adë runë të shgabë të? Cagdchi'bë të guëc na'a por nguiu naguti lu cruz. 29Iurní Pedro nu ra poshtë guni'i rai': ―Pimërë napë quë guëzu'bë diaguë na'a shti'dzë Dios, lëdë guëlúdi'i shti'dzë ra nguiu guëzu'bë diaguë na'a. 30Perë Dios shtë shtadë guëlú hia'a, bëldishtë́ më lë'ë Jesús ladi ra tëgulë, el mizmë Jesús nagudini të, el quë nabëquë'ë të lu cruz. 31Dios bëldishtë́ lë́'i' parë gube'e. Bëcue'zë më lë'ë Jesús ladë ldi shtë më. Dios guni'i Jesucristo na el quë naguënibë'a lë'ë hia'a; náhi' el quë nagunë salvar lë'ë hia'a lu cashtigu shtënë më. Bë'në Dios punërë nguiu ni të parë gunë nadzë'ë të mudë nanabani të, nu parë gunë më perdunë lë'ë të. 32De grë cusë rë' na na'a testigu con Espíritu Santo purquë cabezënúhi' lë'ë na'a. Verdá nahin guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë, nu Dios bëdë'ë Espíritu Santo parë grë ra nagualdí ldu'i shti'dzë më. 33Iurë bini ra nazuga'a lu juntë lo quë naguni'i ra poshtë, nalë́ bëldë́ rall nu guc ldu'u rall niaguini rall lë'ë ra poshtë. 34Perë ladi ra nazubë lu juntë, bëru'u tubi nguiu lë Gamaliel. Nall mësë shtë lëy nabëquë'ë Moisés nu nall fariseo. Nalë́ runë ra mënë rëspëti lë́'ëll. Guasuldill nu gunibë́'all parë bëru'u ra poshtë stubi ladë. 35Lueguë guní'ill lu ra sa'll: ―Rnia'a lu të ziquë më ládza'a, gulë gapë cuidadë lo quë nagunënú të ra nguiu rë'. 36Bësëagná ldu'u të hia zia'a tiempë ne'; dzë ni gu' tubi nguiu nabërulë́ Teudas. Guní'ill lu ra mënë lë́'ëll nall tubi nguiu ru'bë. Bësiguëll mënë. Ziquë tapë gahiu'a nguiu guanaldë rall lë'ë Teudas, perë despuësë gudini ra mënë lë́'ëll. Hia grë ra mënë nacanaldë lë́'ëll, bëtë'tsë rall. Zni gualú partidë shtë Teudas. 37Despuësë de ra dzë ni, gu' stubi nguiu. Bërulëll Judas. Nall më Galilea. Dzë ni guasë cënsë shtë ra mënë. Zihani mënë guanaldë lë'ë Judas, perë gudini rall lë́'ëll nu grë ra shmë́nëll bësa'në sa' rall. Bëtë'tsë rall. 38Por ni rnia'a lu të, gulë bësa'në ra nguiu rë'. Zuzia'a rall. Adë rzunáldëdi'i të lë'ë rall purquë si talë cusë rë' nahin cusë shtë nguiu, zialuhin. 39Perë si talë ndë'ë nahin shchi'ni Dios nu rac shtu'u të guënitilú tëhin, ¿lla guëru'u të? Gulë gupë cuidadë, purquë si talë lë'ë rall quëhunë rall shchi'ni Dios nu lë'ë të rzu të lu rall, quëhunë të cuntrë Dios iurní. 40Iurë gualú biadi'dzë Gamaliel lu ra nazú lu juntë, bëa'në rall cunformë. Iurní guna'bë rall lë'ë poshtë. Gunibë'a rall guëdia'a rai' hiaguë, nu guni'i rall fuertë lu rai' de quë adë guadí'dzëdi'i rai' shti'dzë Jesús. Bëdë'ë rall libertá lë'ë rai'. 41Bëru'u ra poshtë lu juntë. Nalë́ bëquitë ldu'u rai' purquë ra nazubë lu juntë, guni'i guidzë rall lë'ë Pedro nu Juan purquë na rai' shmënë Jesús. Guc bë'a rai' grë lo quë naguc, bë'në më ordenar nu bëquitë ldu'u rai'. 42Perë adë bësá'nëdi'i rai' guagla'guë biadi'dzë rai' lu ra mënë de quë Jesús na Cristo el quë nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu. Glli gllítë' guazë́ guaglua'a rai' ra mënë la'ni iádu'u ru'bë nu lidchi ra mënë.

will be added

X\