Hechos 4

1Nianá cagni'i Pedro nu Juan lu ra mënë, bëdchini ra bëshuzi. Bëdchini tubi jëfë narapë iádu'u ru'bë. Nu ra saduceos bëdchini. 2Nalë́ nalaa'dchi rall purquë Pedro nu Juan caglua'a rai' ra mënë nu guni'i rai' guashtë́ Jesús ladi ra tëgulë. Guni'i rai' por pudërë shtë Jesús, tsashtë́ grë tëgulë catë bëga'chi rai'. 3Guna'zi gubiernë lë'ë Pedro nu Juan nu bëtia'a rall lë'ë rai' lachigui'bë purquë hia guadze' parë gac rëglë shcuendë rai'. 4Perë mënë zihani nabini diza'quë shtë Jesús, gualdí ldu'u rall shti'dzë më, na'a la nguiu. Nu ra nagualdí ldu'i shti'dzë më, guc rall ga'i mili, niétiquë nguiu bëgabë. 5Iurë brëgue'lë stubi dzë, bëdëá ra gubiernë nu ra mëgulë nu ra mësë narlua'a lëy. Grë rall bëdëá rall Jerusalén. 6Zuga'a Anás naná jëfë shtë ra bëshuzi. Zuga'a Caifás. Zuga'a Juan, shmënë bëshuzi. Zuga'a Alejandro nu grë shfamili shtë bëshuzi narnibë'a los de más bëshuzi. Zuga'a rall lugar ni. 7Iurní gulú rall Pedro nu Juan lachigui'bë parë bëzú rall lë'ë Pedro nu Juan delantë lu ra mënë. Guna'bë di'dzë rall lu Pedro nu Juan: ―¿Chu rnibë'a lë'ë të? ¿Chu bë'në punërë lë'ë të; bënëac të cujë rë'? 8Iurní con pudërë nabëdë'ë Espíritu Santo la'ni ldu'u Pedro, guní'i' di'dzë rë': ―Lë'ë të jëfë shtë guë'dchi rë' nu mëgulë shtë naciuni Israel, 9hia quë lë'ë të rna'bë di'dzë të lu na'a lla bëdë'në na'a parë bëac cujë rë'; 10rquebi na'a lu të parë gac bë'a grë ra mënë israelitë. Lë'ë cujë naguc llu'u zuga'a ndë'ë delantë lu grë të. Bëáquëll por pudërë shtë Jesucristo, më Nazaret, lo mizmë nagudini të. Bëquë'ë të lë'ë më lu cruz perë bëldishtë́ Dios lë'ë Jesús ladi ra tëgulë. 11Na Jesús ziquë tubi guë'ë principal shtë iádu'u. Guni'i të adë guëlluí'idi'in perë iurne' Jesús bëac më ziquë tubi guë'ë namás lasac. Lë'ë të adë guc shtú'udi'i të lë'ë më, 12perë ni tubi chu stubi gunë salvar lë'ë hia'a, niétiquë Jesús purquë tubsë nguiu bëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu nagunë perdunë duldë shtë hia'a. 13Ra gubiernë shtë ra israelitë guná rall adë bëdzë́bëdi'i Pedro nu Juan; cagni'i rai' lu ra mënë. Guc bë'a rall Pedro nu Juan adë na rai' më nabësë'dë nu adë nádi'i rai' më ru'bë. Guasë́ ldu'u rall. Guc bë'a rall Pedro nu Juan guzënú rai' Jesús más antsë. 14Nu guná ra gubiernë lë'ë nguiu naguc cujë; lë́'ëll zuga'anú Pedro nu Juan. Hiadë pë rní'idi'i rall cuntrë lë'ë rai'. 15Iurní gunibë'a rall guëru'u Pedro nu Juan ladi rall parë gac guadi'dzë lul sa' rall lla mudë gunë rall. 16Guni'i lu sa' rall: ―¿Pë guëdë́'na'a con ra nguiu rë'? purquë grë ra naquëreldë Jerusalén, nanë́ rall milagrë ru'bë nabë'në Pedro nu Juan. Bënëac rall cujë. Nu lë'ë hia'a adë nu mudë guëcá hia'a. 17Mejurë parë adë guërë́'tsëdi'i di'dzë ladi ra mënë, guëtsë́ba'a lë'ë rall parë adë guadí'dzëdi'i rall lu ra mënë na rall shmënë Jesús. 18Iurní guna'bë rall lë'ë Pedro nu Juan. Gunibë'a rall parë adë guadí'dzëdi'i rai', nilë guëluá'adi'i rai' diza'quë shtë Jesús, nu nilë adë guëní'idi'i rai' lë Jesús. 19Iurní repi Pedro nu Juan lu ra gubiernë: ―Gulë bë'në shgabë të chu shtënë di'dzë guëzu'bë diaguë na'a. ¿Pë guëzu'bë diaguë na'a shti'dzë të, u guëzu'bë diaguë na'a shti'dzë Dios? 20Lë'ë na'a adë nu mudë guëca'chi ldu'u na'a ra cusë naguná na'a nu ra cusë naná bini na'a. Napë quë guëdia'a di'dzë na'a lu ra mënë. 21Iurní ra gubiernë bëtsëbë rall lë'ë Pedro nu Juan perë lo mizmë tiempë bëlda'a rall lë'ë rai' purquë adë bëdzélëdi'i rall lla mudë nihunë rall cashtigu lë'ë rai'. Bëlda'a rall lë'ë rai' purquë bëdzëbë rall los de más mënë; grë mënë guni'i bëac cujë con pudërë shtë Jesús. Llëru'bë na pudërë shtë më, guni'i rall. 22Cujë nabëac por pudërë shtë Jesús, nápëll más de cuarenta izë. 23Iurní bëru'u Pedro nu Juan; bëagzë́ rai' catë rë los de más sa' rai'. Biadi'dzë rai' grë lo quë naguni'i principal bëshuzi con ra më gushë lu rai'. 24Iurë gualú biadi'dzë rai' lla guc con lë'ë rai', grë ra narialdí ldu'i diza'quë shtë Jesús, guna'bë rai' lu Dios. Juntë guni'i rai': ―Dios Padre, lë́'ël nal Shtadë na'a. Lë́'ël nápël llëru'bë pudërë. Bëntsá'ul gube'e; bëcue'shtël guë́'dchiliu. Bëcue'shtël nisëdu'u nu grë ra cusë nananú lu guë́'dchiliu. 25Lë́'ël bëshé'ldël Espíritu Santo parë gulezënúhi' lë'ë David, muzë shtë́nël. Bëluá'al lë'ë David lla guëquë́'ëi' ra di'dzë shtë́nël narni'i zdë'ë: ¿Pëzielú bëdzatsu ra mënë? ¿Pëzielú ra mënë shtë guë́'dchiliu runë rall llgabë nanadë rlluí'idi'i? 26Ra rëy shtë guë́'dchiliu nu ra gubiernë shtë ra guë'dchi, tubsë bëdzatsu rall cuntrë Dadë. Bë'në rall cuntrë Cristo, el quë nagudílil parë guënibë́'ai'. 27’Verdá nahin Herodes nu Poncio Pilato bëdëá rall ndë'ë cuntrë Jesús, shínil. Limpi náhi'; santu náhi'. Nu ra më rumanë con ra më israelitë, bë'në rall cuntrë shínil nabëshé'ldël parë guënibë́'ai' lë'ë na'a. 28Con ni guc cumplir ra cusë naguní'il antsë. Bë'në rall ni purquë hia zni ze'dë gac. 29Dadë, iurne' guná pë runë rall cuntrë lë'ë na'a. Bë'në compañi lë'ë na'a parë adë guëdzë́bëdi'i na'a. Guëdia'a di'dzë na'a diza'quë shtë́nël lu ra mënë. 30Bëlua'a pudërë shtë́nël. Bë'në compañi lë'ë na'a parë gunëac na'a narac llu'u. Guëdë'në na'a ra milagrë narac shtú'ul. Gac rahin por pudërë shtënë Jesús, shínil, më naná limpi la'ni ldú'i'. 31Iurë gualú biadi'dzënú rai' Dios, lugar catë rë rai' bëllú. Nacubi bëdchini Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë rai'. Nu adë bëdzë́bëdi'i rai'; guni'i rai' diza'quë shtë Dios lu ra mënë. 32Ra nagualdí ldu'i diza'quë shtë Jesús, guc rall zihani. Tubsë llgabë napë rall. Tubsë na ldu'u rall. Ni tubi adë chu rni'i: “Ndë'ë shtëna” purquë gudi'dzë rall grë nanapë rall cua'a nadë pë nápëdi'i según nicidá shtënë cadë lë'ë rall. 33Ra poshtë guagla'guë guni'i rai' lu mënë con llëru'bë pudërë de quë Dadë Jesús gubani purquë bëldishtë́ Dios lë́'i' ladi ra tëgulë. Nalë́ bë'në ldai' Dios guëc rai', nu ra mënë bë'në rëspëti lë'ë rai'. 34Ladi ra mënë nagualdí ldu'i diza'quë, ni tubi rall adë pë bëquí'nidi'i purquë ra mënë nanapë ra guiu'u lachi nu ra nanapë lídchi', bëtuu' rai' guiu'u parë be'dë guënú rall dumí. 35Dumí ni bë'në rai' intriegu lu poshtë. Hia ra poshtë gudi'dzë rai' dumí parë narqui'ni según nicidá nanapë mënë. 36Tiempë ni gu' tubi nguiu lëll José. Gúlëll tubi dani nalë Chipre nazubë la'ni nisëdu'u. Nall levita. Ra poshtë gululë́ lë́'ëll Bernabé narni'i, el quë narunë consolar. 37Bernabé bëtuu' tubi ldë guiu'u nanápëll. Dumí nabëtuu'll guiu'u guagsá'nëll lu ra poshtë.

will be added

X\